เกษตรมือใหม่

เกษตรมือใหม่

เริ่มต้นจากการที่อยากปลูกผักกินเอง ปลูกมาเรื่อยๆ จนเกิดเป็นไอเดียที่หลากหลายและอยากนำมาแชร์กันให้รู้ ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผักนะเออ
ผักไม่ใช่แค่ปลูกไว้กิน แต่ควรปลูกทุกอย่างที่อยากกิน และกินทุกอย่างที่อยากปลูก
3776 views

ยกระดับสหกรณ์สร้างความเข้มแข็งชุมชน

นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการศึกษาเกี่ยวกับการสหกรณ์และองค์กรเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร พบว่า สหกรณ์เป็นกลไกสำคัญในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยสหกรณ์ในประเทศไทยนั้นแม้ว่าในภาพรวมจะมีความเข้มแข็งในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังไม่อยู่ในฐานะที่พึงพาตนเองได้อย่างแท้จริง ดังนั้นจำเป็นต้องมีการปรับปรุงเสริมสร้าง และพัฒนา เพื่อผลักดันให้สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ โดยจัดให้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง "ทำอย่างไรให้ระบบสหกรณ์มั่นคงประชาชนมั่นใจ ชุมชนไทยเข้มแข็ง" ขึ้น...

แปลงถั่วฝักยาว วิธีการปลูกถั่วฝักยาว ถั่วฝักยาวไร้ค้าง
280695 views

วิธีการปลูกถั่วฝักยาว แบบเกษตรอินทรีย์

ถั่วฝักยาว สามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินแทบจะทุกชนิด แต่ที่เหมาะสมที่สุดใน การปลูก คือดินร่วนปนทราย ที่มีค่า pH อยู่ที่ระหว่าง 5.5-6 หน่วย ถั่วชนิดนี้เป็นพืชที่มีระบบรากละเอียดอ่อน การเตรียมดินก่อนปลูกอย่างเหมาะสม จะช่วยให้การเติบโตของลำต้นสมบูรณ์และสม่ำเสมอ เตรียมดิน ปลูก ถั่วฝักยาว การเตรียมดินก่อน การปลูก...

สมุนไพร สะเดา แก้ไข ช่วยเจริญอาหาร ช่วยในการขับถ่าย
66178 views

การปลูกผักพืชสวนครัว

บ้านเกษตรสมบูรณ์ที่มีการจัดการอย่างดีในรูปแบบผสมผสาน เป็นหมู่บ้านที่เน้นด้าน การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ซึ่งตรงกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงทรงริเริ่มไว้เมื่อหลาย 10 ปีก่อน ปัจจุบันมีหมู่บ้านดีเด่นด้านการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ นี้ได้แก่ หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 5 จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2535 ภายใต้โครงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้อันเป็นพระราชดำริของศษสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงอนุมัติให้ราษฎรผู้ยากไร้เข้าอยู่อาศัย...

4802 views

Hydroponics System

วิธีการจัดการการดูแล ผัก ไฮโดรโปนิกส์ Hydroponics หรือ Nutrients ผักไร้ดิน ต้นทุนส่วนใหญ่จะตกอยู่ที่ค่าใช้จ่ายในการสร้างโรงเรือนและวัสดุปลุกซึ่งค่อนข้างสูง นอกจากนี้สภาพแวดล้อมของเมืองไทยยังไม่เหมาะสม และงานวิจัยทางด้านนี้ยังมีน้อย การปลูกผัก ไฮโดรโปนิกส์ Hydroponics โดยเฉพาะพืชบางชนิดจำเป็นต้องปลูกในโรงเรือน เช่น แคนตาลูป ซึ่งมีแมลงศัตรูมาก การปลูกในโรงเรือนช่วยกันแมลง...

ข้าวอินทรีย์ ข้าวดี ของคนไทย organic-rice-kasetorganic
870 views

Thai Hom Mali Rice Organic

Thai Hom Mali Rice enjoys the World Famous reputation for its high quality and its natural, aromatic fragrance...

กาฬสินธุ์ยืนยันน้ำเพียงพอทำนาปรัง

ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ มั่นใจปริมาณน้ำดิบมีเพียงพอทำนาปรัง ถึงแม้ในเขตชลประทานเกษตรกรจะทำนาปรังเกินปริมาณควบคลุมกว่า 7 หมื่นไร่ พร้อมของความร่วมมือ อปท.เสนอแผนชักลอกน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งที่ยาวนาน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2553 ที่สำนักงานชลประทาน จ.กาฬสินธุ์ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เดินทางเข้ารับฟังรายงานสถานการณ์ปริมาณน้ำดิบจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล...

การปลูกพริกแบบเกษตรอินทรีย์
1143 views

ถอดบัญชีคุมสมุนไพรวัตถุอันตราย

ภาคประชาชนรวมพลังกดดัน ถอดบัญชีคุมสมุนไพรวัตถุอันตราย thai herbs for the colon จากกรณีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552...

ผักไร้ดิน แปลงเล็ก Hydroponics การปลูกพืชไร้ดิน การปลูกผักไร้ดิน ปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน
24576 views

การปลูกผักไร้ดิน Hydroponics

ผักไฮโดรโปนิกส์ นอกจากจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของสุขภาพคนไทยแล้ว การปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน ยังจะเป็นหนึ่งในโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในชุมชนใกล้เคียงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส) อาจารย์อารักษ์ ธีระอำพน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้ลงไปสู่โรงเรียน ถือเป็นศูนย์กลางการศึกษาของชุมชนให้ได้รู้เกี่ยวกับ การปลูกผัก ด้วยวิธีการที่ไม่ต้องใช้ดิน ดังกล่าว การปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน หรือ ผักไฮโดรโปนิกส์ หรือ...