แปลงสาธิตเกษตร ที่ลาว

แปลงสาธิตเกษตร ที่ลาว

วันก่อนได้มีโอกาสเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในโครงการสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ได้เข้าชมงานในโครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มูลนิธิชัยพัฒนากับ มหาวิทยาลัยจำปาสัก สปป.ลาว

โครงการนี้เกิดขึ้นจากที่มหาวิทยาลัยจำปาสัก (สปป.ลาว) ได้กราบบังคมทูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนากับมหาวิทยาลัยจำปาสัก เพื่อเป็นศูนย์รวมด้านวิชาการให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานได้ ในคราวเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในปี พ.ศ. 2548


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับกรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดินและกรมชลประทาน ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจำปาสัก ดำเนินโครงการแปลงสาธิตดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2550

ขั้นต้นมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งคณะทำงานและดำเนินการสำรวจพื้นที่ เพื่อคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมและประสานงานโครงการกับมหาวิทยาลัยจำปาสัก ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นพบว่าภายในพื้นที่เป้าหมาย มีลำห้วยฤาษีเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ น้ำไหลตลอดปี ดินส่วนใหญ่เป็นดินลูกรังแบบชุดดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการทำนาแบบพึ่งพาธรรมชาติ

แปลงสาธิตเกษตร ที่ลาว

สำหรับกิจกรรมภายใต้โครงการที่ ได้ดำเนินการประกอบด้วย งานด้านการพัฒนาที่ดิน งานด้านชลประทาน งานด้านปศุสัตว์ งานด้านประมง งานด้านการเกษตร งานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ การก่อสร้างอาคาร หอพักนักศึกษา งานด้านการเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการการเกษตรเป็นต้น โดยมีสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมการข้าว รับผิดชอบหลักของโครงการ

โครงการแปลงสาธิต การเกษตรแบบผสมผสาน แบ่งการดำเนินงานโครงการเป็น 3 ระยะ


  • ระยะที่ 1 ปี พ.ศ. 2551 งานด้านพัฒนาที่ดิน ปรับปรุงพื้นที่ภายในแปลงฯ ล้อมรั้ว ถางพื้นที่ สร้างทางลำลองในไร่นา ทำถนนลูกรังบดอัด ต่อท่อระบายน้ำ งานชลประทาน ประกอบด้วย อาคารทดน้ำ ท่อส่งน้ำ ก่อสร้างสะพาน ถังเก็บน้ำและระบบท่อ งานด้านปศุสัตว์ ก่อสร้างคอกสุกร คอกเป็ด คอกไก่ โรงเก็บและผลิตอาหารสัตว์ งานด้านประมง ก่อสร้างบ่อคอนกรีตและบ่อเพาะเลี้ยง โรงเก็บพัสดุ อาคารเพาะฟัก โรงสูบน้ำ งานด้านการเกษตร ปรับรูปแปลงสาธิตการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ และได้นำพืชชนิดต่าง ๆ มาลงปลูกในแปลงงานก่อสร้างอาคาร อาคารอเนกประสงค์หอพักนักศึกษาและโรงอาหาร
  • ระยะที่ 2 ในปี พ.ศ. 2552-2553 ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรในด้านต่าง ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่าย สปป.ลาว ที่จะเข้ามาประจำอยู่ในแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานเป็นระยะ ๆ เพื่อให้มีการบริหารจัดการและการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ จากนั้น ดำเนินการนำวิชาความรู้ในด้านการเกษตร ออกเผยแพร่ให้กับเกษตรกรโดยรอบโครงการฯ โดยจะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนดแผนงานและคู่มือปฏิบัติงานร่วมกันบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างและสร้างเพิ่มเติมในส่วนที่ไม่สมบูรณ์
  • ระยะที่ 3 ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2556 เป็นการขยายผลโครงการและสร้างความยั่งยืนสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกทางวิชาการถ่ายโอนและส่งมอบการดำเนินงานให้มหาวิทยาลัยจำปาสักและลดการสนับสนุนงบประมาณจาก ร้อยละ 100 เหลือ 50 เหลือ 25 และเหลือเพียงสนับสนุนด้านวิชาการ ให้คำปรึกษาในที่สุด

ผลการดำเนินงานจากที่เริ่มต้นโครงการมาถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลาโครงการ 5 ปี โครงการมีพื้นที่ 300 ไร่ ปลูกไม้ผล ผัก สมุนไพร เลี้ยงปลา ปลูกข้าว มีระบบชลประทาน มีองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์และปรับปรุงดิน มีโครงสร้างพื้นฐานพร้อมสำหรับสนับสนุนการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยที่โครงการมีรายได้หมุนเวียนจากกิจกรรมหลัก คือ การขายพันธุ์สุกร แพะ สัตว์ปีก ปลา และกบ ที่สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินงานตามเป้าหมายต่อไปได้แล้วในทุกวันนี้

ที่มา dailynews.co.th