เอเปกนัดถกความมั่นคงอาหาร

เอเปกเตรียมรับมือวิกฤติ จัดเวทีประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความมั่นคงด้านอาหาร เพื่อวางกรอบการดำเนินงานของชาติสมาชิกเป็นทิศทางเดียวกัน สศก.ชี้จะส่งผลดีต่อการเกษตรไทย

นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า วิกฤตความมั่นคงด้านอาหารที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาค ส่งผลให้ชาติสมาชิกในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในภูมิภาค เอเชียแปซิฟิก หรือ เอเปก กำหนดให้มีการประชุมรัฐมนตรีว่าด้วยความมั่นคงด้านอาหารเป็นครั้งแรก ในระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม ที่เมืองนิอิกาตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวที่สำคัญลำดับที่ 2 ของญี่ปุ่น รองจากฮอกไกโด


โดย สศก. ในฐานะหน่วยงานหลักประสานงานภาคเกษตรของประเทศไทยกับเอเปก อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดทำท่าทีไทยสำหรับประกอบการจัดทำปฏิญญาและแผนปฏิบัติการในเรื่องความมั่นคงด้านอาหาร โดยรมว.เกษตรและสหกรณ์ของไทยจะเข้าร่วมแถลงการณ์ในโอกาสดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ คาดว่าผลจากการประชุมรัฐมนตรีดังกล่าว จะทำให้เขตเศรษฐกิจเอเปคมีกรอบการดำเนินงานหรือนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องความ มั่นคงด้านอาหารที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน อันจะส่งผลดีต่อการค้าและการลงทุนด้านเกษตรและอาหารทั้งภายในเขตเศรษฐกิจ สมาชิกเอเปกซึ่งมีไทยเป็นสมาชิก และระหว่างเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปกกับประเทศนอกเขตสมาชิกในอนาคต

สำหรับการเตรียมการยกร่างปฏิญญาและแผนปฏิบัติการเรื่องความมั่นคงด้านอาหาร นั้น กำหนดดำเนินการในระหว่างการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปก ซึ่งจะจัดขึ้น 4 ครั้ง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงตุลาคม เพื่อพิจารณาประเด็นร่วมที่จะเสนอให้ที่ประชุมใหญ่รัฐมนตรีความมั่นคงด้าน อาหารในเดือนพฤศจิกายน อย่างไรก็ตาม ในการประชุมครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ที่ประชุมยังไม่สามารถสรุปประเด็นเป็นร่างเอกสารที่ยอมรับร่วมกันได้ โดยจะมีการหารือกันครั้งที่ 2 ในเดือนพฤษภาคม