ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง จากผู้นำสู่ชุมชน

งานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อปี พ.ศ. 2517 โดยมีใจความสำคัญว่า การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน เมื่อพื้นฐานมีความมั่นคงพร้อมพอสมควรและปฏิบัติได้แล้วจึงสร้างความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจให้สูงขึ้น นั่นคือ ทำให้ประชาชนในชนบทส่วนใหญ่พอมี พอกิน ก่อน เป็นแนวทางการพัฒนาที่เน้นการกระจายรายได้ เพื่อสร้างพื้นฐานและความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศก่อนเน้นการพัฒนาในระดับสูงขึ้นไป

หลังจากที่นายวสันต์ ตระกูลโอสถ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 บ้านจงเจริญ ตำบลหลุมลัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ได้ศึกษาแนวทางการดำเนินวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง จนประสบความสำเร็จ ทำให้ลูกบ้านที่อยู่ในชุมชนได้เห็นผลและมีความคิดที่จะดำเนินวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงตามแบบผู้นำชุมชนของเขา


ดังนั้นทาง กลุ่มนักศึกษาผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 2 (ปนป.2) หมู่เสือของสถาบันพระปกเกล้า จึงได้จัดทำโครงงาน “การพัฒนาวิถีพอเพียงจากผู้นำสู่ชุมชน” ขึ้น โดยได้ศึกษาแนวคิดและผลสำเร็จจากการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการนำแนวทางการดำเนินชีวิตไปถ่ายทอดให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชุมชน รวมทั้งการมีจิตสาธารณะของผู้นำชุมชน คือ ผู้ใหญ่บ้าน

กลุ่มนักศึกษา ปนป.2 หมู่เสือ จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนในการขยายผลให้ครัวเรือนในชุมชนดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรพอเพียง โดยพิจารณาถึงความต้องการและศักยภาพของครัวเรือนที่จะเน้นให้สมาชิกทุกคนในแต่ละครัวเรือนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดทักษะ แนวคิด และความรู้ ความเข้าใจในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยทางผู้ใหญ่บ้านได้คัดเลือกลูกบ้านที่สนใจในการปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นมาจำนวน 5 ครัวเรือน เพื่อเป็นการขยายความยั่งยืนทางแนวความคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายจุติ น้อยถนอม อาชีพเกษตรกร เล่าให้ฟังว่า ที่บ้านมีพื้นที่ 5 ไร่ โดยแบ่งพื้นที่ไว้ทำนา เลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู ปลูกผัก และยังมีโรงสีขนาดเล็ก ที่ให้เพื่อนบ้านมาสีข้าว ซึ่งคุณพ่อเป็นผู้ริเริ่มและถ่ายทอดวิธีการทำเกษตรวิถีชาวบ้านให้กับลูก และตนก็เห็นความสำเร็จในการทำเกษตรแบบพอเพียง แม้ว่าจะมีความสนใจในการทำเกษตรแบบพอเพียงอยู่แล้ว แต่ตนก็สนใจที่จะเลี้ยงกบ เลี้ยงปลาดุก และการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่างเพิ่ม

ปุ๋ยชีวภาพ มีประสิทธิภาพมากในการปลูกผัก และเกษตรกรรม

“นอกเหนือจากความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว ผู้ใหญ่บ้านเป็นจุดเริ่มที่ทำให้ครอบครัวเห็นถึงผลสำเร็จจากการปฏิบัติจริง โดยผมกับพ่อช่วยกันขุดบ่อเลี้ยงปลา ส่วนแม่และภรรยา นอกจากจะเลี้ยงลูกเล็ก 2 คนแล้ว จะช่วยให้อาหารปลาและดูแลใส่ปุ๋ยรดน้ำพืชผัก สำหรับเปลือกข้าวและรำที่ได้จากการที่เพื่อนบ้านนำข้าวมาสี ผมก็จะนำไปใส่เล้าหมูและเป็นอาหารของหมูและไก่” นายจุติ เล่าให้ฟังด้วยความภูมิใจในสิ่งที่ทำ


ด้าน นายประจวบ กล้าหาญ อาชีพเป็นเกษตรกรไร่อ้อย และเป็นลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล กล่าวว่า เดิมที่บ้านปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคอยู่แล้ว และเคยเข้าอบรมเกี่ยวกับเกษตรแบบพอเพียงแต่ไม่ได้ปฏิบัติจริง จนกระทั่งเห็นความสำเร็จที่ผู้ใหญ่บ้านทำ จึงเป็นการจุดประกายความสนใจให้เริ่มทำเกษตรแบบพอเพียง โดยตนตั้งใจที่จะเลี้ยงหมูหลุม เลี้ยงไก่ และปลูกผักสวนครัวเพิ่ม ที่อยากจะทำเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย ถ้ามีเหลือก็จะขาย เก็บเงินไว้เป็นทุนการศึกษาให้ลูก

นายวสันต์ ตระกูลโอสถ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 บ้านจงเจริญ กล่าวว่า หลังจากที่ตนประสบความสำเร็จในการทำเกษตรแบบพอเพียง ชาวบ้านก็เริ่มให้ความสนใจทำเกษตรแบบพอเพียง ตั้งแต่ทำมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 1 เดือนกว่า ผมเห็นว่า ผลผลิตที่ได้เกินเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพราะแต่ละคนก็มีงาน มีหน้าที่อื่นต้องทำ แต่เมื่อมองผลผลิตที่ได้ผมว่าเกินกว่าที่คิดไว้ ถือว่าประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตามการทำเศรษฐกิจพอเพียงจะต้องใช้เวลาในการดำเนินงาน ไม่ใช่ทำวันนี้แล้วผลผลิตจะออกพรุ่งนี้ เราต้องรอ กว่าที่ผมจะทำออกมาได้ขนาดนี้ผมใช้เวลาเกือบปี แต่ชาวบ้านทำได้เท่าที่เห็นผมว่าประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้และเมื่อชาวบ้านคนอื่น ๆ ได้เห็นเพื่อนบ้านทำ และมีการบอกต่อ ๆ กันว่า เกษตรแบบพอเพียงสามารถทำได้และเป็นสิ่งที่ยั่งยืนจริง ๆ ชาวบ้านก็จะให้ความสนใจที่จะทำเศรษฐกิจพอเพียงโดยที่เราไม่ต้องไปบังคับเขาทำ

จะเห็นได้ว่า ความสำเร็จของการทำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่ที่ 15 บ้านจงเจริญ ตำบลหลุมลัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เกิดจากศักยภาพและความเป็นผู้นำของผู้ใหญ่บ้านในการริเริ่มการทำเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีความตั้งใจในการดำเนินกิจกรรมจนประสบความสำเร็จ และมีจิตสาธารณะที่พร้อมในการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ให้แก่ชาวบ้านในชุมชน ทำให้ชาวบ้านเห็นตัวอย่างที่ดีอย่างเป็นรูปธรรมจนเกิดความศรัทธา ความเชื่อถือ ความเป็นไปได้ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการขยายผลการทำเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของชาวบ้านนอกจากจะสามารถกระจายความรู้จากผู้นำชุมชนแล้วยังเป็นการต่อยอดไปถึงขั้นชุมชนสู่ชุมชนอีกด้วย

ที่มา dailynews.co.th