เศรษฐกิจพอเพียงที่บางบาล

ผักในรั้ว ครัวกระถาง สุดยอด

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลบางบาล ได้จัดกิจกรรมไปเมื่อ วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554 โดย ครูชลันธร ชโลธร ได้ประสานกับผู้นำในชุมชนตำบลบางบาล และได้จัดกิจกรรมอบรมโครงการอบรมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลบ้านคลัง โดยมีนางทองแท้ หาอังกาบ เป็นวิทยากรการอบรมการทำปุ๋ยฮอร์โมนผลไม้ โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ลงมือปฏิบัติเอง จะได้รู้ถึงกระบวนการทำทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ มีผู้เข้ารับการอบรม 50 คน เป็นชาวบ้านที่ประกอบอาชีพ ทำนา, ทำสวน

หลังจากอบรมเศรษฐกิจพอเพียงแล้วได้จัดกิจกรรมทักษะอาชีพเคลื่อนที่ด้วยโดย กิจกรรมที่นำมาจัดคือ การทำตุ๊กตาการบูน และการทำผ้าเช็ดหน้ามัดย้อม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง