เตรียมฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรโดนน้ำท่วม

การดูแล และ ฟื้นฟู ต้นไม้ หลังน้ำท่วม ให้รอด

กระทรวงเกษตรฯ เตรียมโครงการฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยด้านการเกษตร เร่งช่วยเหลือเกษตรกรทันทีหลังน้ำลดทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาว ซึ่งทางด้านนายอภิชาต จงสกุล โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายต่อเกษตรกรและผลผลิตทางการเกษตรเป็นวงกว้าง กระทรวงเกษตรฯ จึงได้เตรียมโครงการฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยด้านการเกษตร โดยเตรียมแผนการดำเนินงานช่วยเหลือและแนวทางการฟื้นฟูเกษตรกรภายหลังน้ำลดให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

แบ่งเป็นแผนการดำเนินงาน 5 แผน/โครงการ ทั้งระยะสั้นเพื่อช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนทันทีภายหลังน้ำลด และระยะยาว ตามแนวทางดังนี้ การฟื้นฟูด้านอาชีพ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรทั้งด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ และเกษตรกรที่เพาะปลูกกล้วยไม้ โดย ด้านพืช มีแนวทางการฟื้นฟู ดังนี้


  • เกษตรกรที่ปลูกข้าว ที่มีพื้นที่เสียหายเกินร้อยละ 50 จะได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวตามที่เสียหายจริง แต่ไม่เกิน 10 ไร่ ในอัตราไร่ละ 10 กิโลกรัม
  • เกษตรกรที่ปลูกพืชไร่ที่ได้รับความเสียหาย จะได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชไร่และพืชอายุสั้น
  • เกษตรกรที่ปลูกไม้ผลยืนไม้ยืนต้น และพืชผักที่ได้รับความเสียหาย จะได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไม้ หรือเป็นเมล็ดพันธุ์ผัก
  • เกษตรกรทั้งหมดที่ได้รับความเสียหาย ได้รับค่าใช้จ่ายในการปรับพื้นที่ทำการเพาะปลูก รายละไม่เกิน 5 ไร่ ไร่ละ 400 บาท คิดเป็นมูลค่า รายละ 2,000 บาท
  • สนับสนุนเกษตรกรปลูกพืชอาหารเพื่อการยังชีพ เกษตรกรทั้งหมดที่ได้รับความเสียหาย จะได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธ์ผัก/กล้าพันธุ์ผัก เพื่อให้เกษตรกรปลูกพืชผักในบริเวณบ้านทุกครัวเรือน เพื่อเป็นอาหารและลดรายจ่ายของเกษตรกรเหลือก็นำไปขายเป็นรายได้เสริม

นายอภิชาต กล่าวต่อไปว่า ใน ด้านประมง เกษตรกรที่เสียหายจากการเลี้ยงสัตว์น้ำ จะได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลานิล พร้อมอาหารปลาทุกครัวเรือน ด้านปศุสัตว์ เกษตรกรที่เสียหายจากการเลี้ยงสัตว์ จะได้รับพันธุ์สัตว์ปีก เช่น ไก่พื้นเมือง ไก่ลูกผสมพื้นเมือง หรือเป็ดเทศ คละเพศ อายุ 1เดือน พร้อมอาหาร และเวชพันธุ์ ภาชนะใส่น้ำ และตาข่าย สำหรับการฟื้นฟูแก่เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ที่ได้รับความเสียหายนั้นอยู่ระหว่างจัดทำโครงการ

การช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ซึ่งจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย พร้อมยืดอายุเวลาการชำระหนี้เก่าออกไป 3 ปี กู้ใหม่วงเงินไม่เกินรายละ 100,000 บาท รัฐชดเชยให้ร้อยละ 3 ต่อปี เป็นระยะเวลา 3 ปี และสำหรับเกษตรกรที่เสียชีวิตจะจำหน่ายหนี้ออกโดยรัฐรับภาระชำระหนี้แทน นอกจากนี้ ยังเตรียมโครงการฟื้นฟูและสร้างโอกาสเพื่อการยังชีพของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย เป็นการให้เงินอุดหนุนสมาชิกเพื่อเป็นเงินทุนในการยังชีพและซ่อมแซมทรัพย์สินของสมาชิกที่เสียหายจากอุทกภัย รวมทั้งจัดทำโครงการแก้ปัญหาน้ำนมโคของสหกรณ์ไม่มีแหล่งจำหน่ายเนื่องจากอุทกภัยปี 2554 โดยรับซื้อนมจากสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและสนับสนุนให้สหกรณ์ติดตั้งเครื่องบรรจุนม ยู เอช ที

โครงการช่วยเหลือเกษตรกรในภาพรวม แบ่งเป็น 4 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการพื้นฟูสุขภาพสัตว์และป้องกันโรคระบาดสัตว์หลังน้ำลด โดยจัดหายาและอุปกรณ์ในการดูแลรักษา 2.โครงการเตรียมความพร้อมด้านเสบียงอาหารสัตว์สำหรับช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หลังน้ำลด โดยผลิตเสบียงอาหารสัตว์ หญ้าแห้งและอาหารข้น 3.โครงการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ราบลุ่มหลังน้ำท่วมเพื่อขยายพันธุ์สัตว์น้ำ จืด ในพื้นที่ลุ่มน้ำยม ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำโขง ลุ่มน้ำท่าจีน โดยเฉพาะสัตว์น้ำจืด ไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านตัวต่อปี ทำให้เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยมีรายได้เสริมจากการจับสัตว์น้ำและมีอาหารไว้บริโภคในครัวเรือน และ 4. โครงการป้องกันและฟื้นฟูพื้นที่ดินถล่ม จ.อุตรดิตถ์ และ จ.เชียงใหม่ โดยจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิด ดินถล่ม และฟื้นฟูพื้นที่เกษตรที่เกิดดินถล่ม
การฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม โดยจัดทำโครงการบำบัดน้ำเสีย และบรรเทาปัญหาน้ำเน่าจากเหตุอุทกภัย โดยใช้ สารเร่ง พด. 6 และ 5. การซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง แบ่งเป็นการดำเนินงานเพื่อสำรวจความเสียหายและซ่อมแซมระบบชลประทาน ในพื้นที่ 19 จังหวัด และจัดทำโครงการช่วยเหลือด้านทรัพย์สินของสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร เสียหายจากอุทกภัยจำนวน 786 แห่ง ในพื้นที่ 30 จังหวัด โดยใช้เงินอุดหนุนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

นอกจากนี้ ยังมีโครงการซ่อมแซมเครื่องจักรกลเกษตรที่ประสบปัญหาจากอุทกภัย โดยการให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลเกษตรที่ได้รับความเสียหาย และอบรมเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลเกษตรด้วย