เพิ่มศักยภาพงานเกษตร เร่งพัฒนาเยาวชน

เพิ่มศักยภาพงานเกษตร เร่งพัฒนาเยาวชน

ความรู้ด้านการเกษตร ผู้ที่เชียวชาญจริงๆ กลับกำลังจะถูกลืมเลือน แม้ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมดึง ปราชญ์ชาวบ้าน มาถ่ายทอดความรู้การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ เพื่อปรับแนวคิดและรูปแบบในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตให้แก่เกษตรกร แล้วนั้น แต่ผลที่ได้ก็คงต้องมีการจับตาดูกันต่อไป เพราะชนรุ่นหลังที่หันมาทำเกษตรแนวใหม่ อาจเดินตามผู้รู้ไม่ถูกวิธี ดังนั้นการเพิ่มศักยภาพงานเกษตร การเร่งพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อตอบสนองนโยบายกินดีอยู่ดี โดยลดปัจจัยคนแห่เข้ากรุงได้อย่างมีหลักเกณฑ์

ที่จันทบุรี นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 3 และเขต 9 พร้อมด้วยนายยุกติ สาริกะภูติ ประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้เดินทางมาดูการประกวดผลสัมฤทธิ์ การจัดกิจกรรม (evaluate network meeting) โครงการนำร่องการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตร ภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีเกษตรจังหวัดจันทบุรี ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี คณะครูอาจารย์ และนักเรียนนำร่องจาก 21 โรงเรียน ในภาคตะวันออก ร่วมในโครงการประกวดผลสัมฤทธิ์การจัดกิจกรรม (evaluate network meeting) ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี


นายอนันต์ กล่าวว่า การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้กำหนดเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาคือ เด็กและเยาวชน มีโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ ประหยัด และอดทน มีความรู้และทักษะทางวิชาการและการอาชีพเพื่อเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิต รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติได้ รวมทั้งเพื่อให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารได้รับโอกาสในการพัฒนา และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามเป้าหมายสูงสุด อันจะช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปอีกด้วย

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมมากมาย ประกอบด้วย กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมโครงงานด้านการเกษตรในโรงเรียน กิจกรรมเกษตรสารนิเทศ กิจกรรมอาหารกลางวันและกิจกรรมครอบครัวผาสุก โดยกิจกรรมที่โรงเรียนทั้ง 21 โรงนำมาจัดแสดงและประกวดในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการจะมีการคัดสรรโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อคัดเลือกเอา 3 ลำดับ คือ โรงเรียนชนะเลิศ โรงเรียนรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 และ 2 เพื่อนำไปดำเนินงาน โครงการนำร่องและถวายต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีต่อไป

เพิ่มศักยภาพงานเกษตร เร่งพัฒนาเยาวชน

ก็เป็นโครงการที่ดีหวังว่าเป็นประโยชน์และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง