เทคโนโลยีพัฒนา เกษตรอินทรีย์

เทคโนโลยีพัฒนา เกษตรอินทรีย์

ระดมกึ๋นพัฒนาเกษตรอินทรีย์กษ. จับมือออสเตรเลียแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีสู่มาตรฐานสากล นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวระหว่างเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาเครือข่ายบุคลากรด้านเกษตรอินทรีย์ไทย-ออสเตรเลีย” ว่าปัจจุบันตลาดโลกมีความต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มสูงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยแต่ละปีมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั่วโลกมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ 10-15% ซึ่งปี 2553 มีมูลค่าสูงถึง 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ เล็งเห็นความสำคัญของเกษตรอินทรีย์ จึงเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผู้บริโภค รวมทั้งสร้างความมั่นคงทางอาหารช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของสินค้า เกษตรอินทรีย์ในตลาดโลก และผลักดันให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่สำคัญในระดับภูมิภาค


นาย นิวัติ กล่าวว่า การพัฒนาฟาร์มเกษตรอินทรีย์ของไทยให้ได้รับการรับรองมาตรฐานเป็นเรื่องที่ทำ ยากขึ้นทุกขณะ เพราะนอกจากมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของไทยเองแล้ว ยังต้องได้รับการรับรองมาตรฐานตามเงื่อนไขของประเทศผู้นำเข้าด้วย โดยแต่ละประเทศได้กำหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แตกต่างกัน ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ส่งออกต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

การปลูกกล้วยแบบผ่าหน่อ เกษตรอินทรีย์

สำหรับ การสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดและแนะนำเทคโนโลยีด้านเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งเทคนิคการจัดการปุ๋ยที่ไม่ใช้สารเคมี การปลูกพืชหมุนเวียน ปุ๋ยชีวภาพ วิธีการจัดการศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมีอย่างครบวงจร และเรียนรู้มาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออกจาก ออสเตรเลีย อีกทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับออสเตรเลียในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร และ มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งเป็น 1 ใน 10 ของประเทศที่มีการซื้อขายผลผลิตเกษตรอินทรีย์มากที่สุด จึงนับเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง หากประเทศไทยจะได้เรียนรู้ประสบการณ์จากออสเตรเลียในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ในประเทศไทยให้ได้คุณภาพและเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกยิ่งขึ้น

ที่มา www.organic.moc.go.th