เกาะติดข่าวเกษตรกร

kasetorganic อย่าลืม ช่วยเหลือ เกษตรกร หลังน้ำลด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยในทรัพยากรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมของลุ่มน้ำเจ้าพระยา มอบหมายให้กรมประมง ดำเนินการจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ เพิ่มปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ำในธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่มีคุณค่าสำหรับประชาชน ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้คงความอุดมสมบูรณ์

ซึ่งล่าสุดคือ โครงการมหกรรมปลาไทยคืนถิ่นลุ่มน้ำเจ้าพระยา ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2553 ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา และจะมีการลงนามความร่วมมือการอนุรักษ์ปลาไทยและแม่น้ำ ระหว่างกระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนอีกกว่า 50 องค์กร


นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กำหนดยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันเกษตรกร ด้วยการใช้กลยุทธ์การสร้างองค์กรให้เข้มแข็งและยืนได้ด้วยตนเอง และการบริหารจัดการ “ธรรมาภิบาล” ในสหกรณ์ รวมทั้งการให้สมาชิกมีความศรัทธาและเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ การพึ่งพาตนเองบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ยุทธวิธีการพัฒนาองค์กรการพัฒนาคน การสร้างและขยายโอกาสให้สถาบันเกษตรกรเข้มแข็งยั่งยืน และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก

เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ ดังกล่าวข้างต้น ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง จึงได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด” ขึ้นภายใต้แผนการพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็งและยั่งยืน

ทั้งนี้สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด ได้มีการส่งเสริมกิจกรรมทางด้านอาชีพต่างๆ แก่สมาชิกมากมาย อาทิ การปลูกป่านศรนารายณ์และจัดทำผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์ จัดตั้งกลุ่มอาชีพเลี้ยงแพะ โคขุน การทำของใช้ในครัวเรือน นวดแผนไทย ผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอย อุปกรณ์การเพาะเห็ด การทำขนมหวาน ซึ่งได้ส่งให้กับวังไกลกังวลหัวหิน

และในจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมคณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้น ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์อำนวยการและประสาน การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ โดยมีนายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุม และนายอนุวัฒน์ หิรัญประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 15 นายปริญญา สัคคะนายก ผู้อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้การต้อนรับเมื่อวันก่อน.