เกาะข่าวเกษตร ความเสียหายจากเรื่องน้ำท่วม

ผลจากการวิจัยของ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบว่า อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 1-2 องศา จะทำให้ ผลผลิตข้าวลดลงได้ถึง 20% นี่ยังไม่รวมถึงความเสียหายจากเรื่องน้ำท่วม ภัยแล้งและโรคแมลงศัตรูพืชระบาด ถ้าปล่อยให้ภาคเกษตรได้รับผลกระทบเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศได้ ดังนั้น สิ่งที่กระทรวงเกษตรฯ ต้องเร่งดำเนินการต่อจากนี้คือ การพัฒนาพันธุ์พืชที่มีความต้านทานต่อภาวะอุณหภูมิที่สูงขึ้น พันธุ์พืชที่ต้านทานโรคและแมลง หรือพันธุ์พืชที่ทนแล้ง ทนน้ำท่วมขัง เพื่อเพิ่มโอกาสในการอยู่รอดของเกษตรกรและภาคเกษตรไทย

ข้อมูลจากกรมหม่อนไหม ระบุว่า ขณะนี้กำลังการผลิตเส้นไหมของจีนได้ลดลงไปแล้วประมาณ 30% ของการผลิตเส้นไหมทั้งประเทศ และมีการสั่งระงับการส่งออกเส้นไหมชั่วคราว คาดว่าระยะยาวอาจไม่ส่งออกเลย เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมเส้นไหมของจีนประสบปัญหาหลายด้าน ขณะที่ความต้องการเส้นไหมยังไม่ลดลง แต่การผลิตลดลง นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบต่อ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของประเทศจีนโดยเฉพาะภัยธรรมชาติที่จีนประสบในปีนี้ อย่างไรก็ดี จากวิกฤติภาวะขาดแคลนเส้นไหมดังกล่าว ถือเป็นโอกาสที่ดีของไทยที่จะเพิ่มกำลังผลิตเส้นไหมเพื่อรองรับความต้องการ เส้นไหมในภาคอุตสาหกรรมและหัตถกรรมของตลาดโลก รวมถึงรองรับปัญหาการขาดแคลนเส้นไหมของประเทศในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยขณะนี้ราคาเส้นไหมในประเทศอยู่ที่กิโลกรัมละ 1,800-2,000 บาท


มีคนฝากความห่วงใยไปถึงเกษตรกรว่า เกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงนาอย่างน้อยทุกสัปดาห์ หากปริมาณแมลงยังไม่ถึง 10 ตัวต่อกอ หรือ 1 ตัวต่อต้น ไม่ควรใช้สารฆ่าแมลง จะทำให้แมลงศัตรูธรรมชาติตายไป โดยตรวจสุ่มนับด้วยตาเปล่า หรือใช้สวิงโฉบตามแนวเส้นทแยงมุมของกระทงนา ในข้าวอายุ 40-50 วัน หากปริมาณแมลงยังไม่เกิน 50 ตัวต่อกอ หรือ 5 ตัวต่อต้น ในข้าวอายุไม่เกิน 60 วัน ควรใช้สารฆ่าแมลง อีโทเฟนพร็อกซ์ บูโพรเฟซิน อิทิโพรล ข้าวอายุ 60-80 วัน ควรใช้ ไทอะมิแซม ไดโนทีฟูเรน โคไทอะนิดิน ใช้ตามอัตราที่เหมาะสม ในช่วงสภาพอากาศไม่ร้อน ฝนไม่ตก และผลของการใช้สารผิดวิธีจะทำให้ประสิทธิภาพลดลง แมลงดื้อสารเกิดการระบาดรุนแรงมากขึ้น และเกิดแมลงศัตรูข้าวชนิดใหม่ได้