เกษตรกรทำสวนแนวทฤษฏีใหม่

เศรษฐกิจพอเพียง แนวเกษตรทฤษฏีใหม่ ตามแนวพระราชดำรัสของในหลวง

ส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรในประเทศไทยนั้น มีเกษตรกรจำนวนมากมายมีที่ดินไม่ถึง 20 ไร่ และผูกติดชีวิตไว้กับฟ้าฝนเพียงอย่างเดียว ทำให้พื้นที่เกษตรเล็กๆ เหล่านั้นจึงไม่อาจผลิตพืชผลเพื่อขายเพียงพอที่จะเลี้ยงปากท้องได้ เกษตรกรบางรายจึงเลิกล้มความตั้งใจที่จะทำการเกษตรไปโดยปริยาย ทำอย่างไรผืนดินจำนวนน้อยนิด อันเป็นต้นทุนเพียงอย่างเดียวของเกษตรกรเหล่านี้ จะสามารถหล่อเลี้ยงชีวิตของผู้เป็นเจ้าของได้อย่าง พอเพียง

การทำเกษตรทฤษฎีใหม่

ขณะเดียวกันก็สามารถป้องกันความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติที่ไม่แน่นอนได้ ด้วยเหตุนี้ พระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานพระราชดำริเรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ทุกข์ร้อนให้สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤตไปได้ พระราชดำริ ทฤษฎีใหม่นี้ เป็นวิธีการที่จะช่วยให้เกษตรกรที่มีที่ดินจำนวนน้อย ใช้เป็นแนวทางในการจัดการที่ดินและน้ำ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด


แนวคิดของการทำการเกษตรแบบทฤษฏีใหม่นี้ ใช้สำหรับการจัดการที่ดินแปลงเล็ก ประมาณ 10-15 ไร่ เพื่อช่วยให้เกษตรกรเลี้ยงตัวได้ มีข้าวพอกินตลอดปีโดยทรงกำหนดให้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน คือ

  • ส่วนที่ 1 ขุดเป็นสระน้ำ 3 ไร่
  • ส่วนที่ 2 ใช้ทำนาข้าว 5 ไร่
  • ส่วนที่ 3 ให้ปลูกพืชชนิดต่างๆ 5 ไร่ เพื่อใช้เป็นอาหาร ให้เพียงพอตลอดทั้งปี หากเหลือจึงนำไปจำหน่าย
  • ส่วนที่ 4 ใช้เป็นที่อยู่อาศัย และเลี้ยงสัตว์อีก 5 ไร่

แนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี้ ได้กลายมาเป็นประจักษ์ถึงความสำเร็จอันเกิดจากพระอัจฉริยภาพ และสายพระเนตรอันยาวไกลของพระองค์ ที่สามารถช่วยเหลือพสกนิกรให้พ้นทุกข์ยากในการดำรงชีวิตได้

การทำเกษตรทฤษฎีใหม่

เป็นทฤษฎีแห่งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารงานในการทำการเกษตร โดยการแบ่งพื้นที่การเกษตรออกเป็น 4 ส่วน จำนวนสัดส่วนของพื้นที่นี้ทั้งหมดสามารถปรับเพิ่มหรือลด ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่แต่ละแห่ง เช่นครอบครัวหนึ่งมีสมาชิกจำนวน 4 คน พื้นที่มีแหล่งน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปี แต่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำก็ควรปรับลดพื้นที่ขุดสระ และเพิ่มพื้นที่นาข้าวเพื่อให้มีข้าวบริโภคเพียงพอตลอดทั้งปี


ดูข้อมูลการทำ การเกษตรทฤษฏีใหม่