เกษตรฯ คุมเข้มนำเข้ามะพร้าวเพื่อนบ้าน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้มข้อกำหนดนำเข้ามะพร้าวจากเวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ให้รัดกุม วัตถุประสงค์เพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงาน อุตสาหกรรมเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวเท่านั้น ป้องกันมะพร้าวต่างชาติเข้ามาปลูกในไทย พร้อมควบคุมการปะปนแมลงและศัตรูพืช

นายเฉลิมพร พิรุณสาร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการกักพืชเห็นชอบร่างประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องเงื่อนไขการนำเข้ามะพร้าวสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มาเลเซีย และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยได้ยกร่างเงื่อนไขการนำเข้ามะพร้าวจากเวียดนามและมาเลเซีย อีกทั้งได้แก้ไขปรับปรุงเงื่อนไขการนำเข้ามะพร้าวจากอินโดนีเซีย ซึ่งเดิมอนุญาตให้นำเข้าโดยมีเพียงใบรับรองสุขอนามัยพืชแนบมาพร้อมกับสินค้า เท่านั้น แต่เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการนำเข้ามะพร้าวจากประเทศเวียดนามและ มาเลเซีย จึงกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมให้ครอบคลุม ดังนี้ 1.อนุญาตให้นำเข้ามะพร้าว ได้แก่ ผลมะพร้าวแก่ปอกเปลือก เนื้อมะพร้าวสด และเนื้อมะพร้าวแห้ง 2. ต้องมีใบอนุญาตนำเข้าซึ่งออกให้โดยกรมวิชาการเกษตร ผู้ที่มีสิทธิยื่นคำขอใบอนุญาตนำเข้ามะพร้าวต้องประกอบธุรกิจโรงงานแปรรูป มะพร้าว 3. การนำเข้ามะพร้าวแก่ปอกเปลือกต้องกำจัดความงอกโดยรมด้วยสารเคมีเมท ธิลโบรไมด์ตามอัตราที่กำหนด 4.การปอกเปลือกให้เหลือเนื้อมะพร้าวติดเพียงเล็กน้อย และต้องไม่มีหน่อ ใบ ยอด ติดมากับมะพร้าว และ 5. ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชกำกับมาพร้อมกับสินค้าทุกครั้ง


Coconut tree with my iphone

ทั้งนี้ผู้ขออนุญาตต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงาน อุตสาหกรรมเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวเท่านั้น เพื่อป้องการการนำมะพร้าวจากต่างประเทศเข้ามาปลูกในประเทศไทย โดยกระทรวงเกษตรฯ จะกำหนดหลักเกณฑ์ คุณลักษณะ และเงื้อนไขด้านต่างๆ เพื่อควบคุมแมลงและศัตรูพืชที่อาจปะปนมากับมะพร้าว และจะเสนอให้กระทรวงพาณิชย์ในการกำหนดปริมาณการนำเข้ามะพร้าวต่อไป