เกษตรพอเพียง 1 ไร่

สวนครัว สมุนไพร การเกษตรพอเพียง

ตัวอย่างของเกษตรพอเพียง ที่มีชื่อว่า พ่อผาย สร้อยสระกลาง ที่สามารถทำเกษตรประณีตเพียงเนื้อที่แค่ 1 ไร่ และได้ผลดี โดยมีหลักการคือ วิจัยให้รู้ทุกเรื่องที่ทำอยู่ใน 1 ไร่ ผสมผสานกิจกรรมการเกษตรเพื่อเลี้ยงตัวเอง ได้ให้ขั้นตอนของการทำเกษตรประณีต เกษตรพอเพียง 1 ไร่

เกษตรพอเพียง 1 ไร่

 • ต้องกำหนดเป้าหมายโดยไม่เอาเงินเป็นที่ตั้ง เอาความสุขใจเป็นที่ตั้ง เอาความมีเป็นตัววัด มีในสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิต
 • มีการรวมพลังคนในหมู่บ้านและชุมชนเพื่อสร้างอาหารให้พลังแก่ตนเองและคนในแผ่นดิน
 • รู้จักตัวเอง รู้จักสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน
 • ตั้งใจทำมาหากินเพื่อให้มีอยู่มีกิน พึ่งพาตัวเอง (เหมือนอิทธิบาท 4)

ประเด็นเรื่องการปรับทัศนคิตและความคิดเกษตรพอเพียง 1 ไร่


เกษตรพอเพียง 1 ไร่

 • ต้องเน้นคนเป็นหลัก (เหมือนผู้ใหญ่สมศักดิ์ เครือวัลย์)
 • ต้องไม่ล้มเลิกเพราะท้อแท้ (สำคัญมาก) ต้องปรับจิตใจตัวเองก่อน รู้จักตัวเองและเอาชนะตัวเองให้ได้
 • ถ้ารักครอบครัว รักตัวเอง ต้องให้ตัวเองและครอบครัวอยู่ดีมีสุข มีสุขภาวะที่ดีต้องประกอบไปด้ย ตัวเราดี มีอาหารดี ความเป็นอยู่ดี คนในครอบครัวมีความรัก ไม่ต้องวิ่งไปหาเงิน ให้เงินวิ่งเข้ามาหาเราเอง สะสมเงินให้รูปแบบของธรรมชาติในพื้นที่
 • ทำกินทุกอย่าง อุดรูรั่วค่าใช้จ่าย

เกษตรพอเพียง 1 ไร่

สิ่งทีคำนึงถึงในการทำเกษตรพอเพียง

 • ต้องมีกิจกรรมต่างๆ ในสวนเกษตรพอเพียง 1 ไร่หมุนเวียนตลอดปี
 • ต้องดูสภาพภูมิศาสตร์, ปริมาณน้ำที่มีและหาได้, รูปแบบการให้น้ำ, ความต้องการของพืช, ระยะเวลาเก็บเกี่ยว, สัตว์ที่เลี้ยง, ระยะเวลาการเลี้ยง, ฯลฯ
 • ต้องรู้ราคาขาย พืช, สัตว์ และเขียนออกมาเป็นตาราง
 • ถ้ารู้รายละเอียดในส่วนต่างๆทั้งหมด ก็สามารถมากำหนดแผนได้
 • ดังนั้นควรรู้ทุกอย่างในพื้นที่ีของเรา รวมถึงปัญหาด้วย