เกษตรกร GAP ดีเด่นปี 53

ธนิดา ขุนนา อดีตผู้รับเหมาก่อสร้างและทำธุรกิจส่วนตัวหลายบริษัท จำต้องล้มเลิกกิจการเนื่องจากปัญหาสุขภาพ ได้ผันชีวิตเข้าสู่ภาคเกษตรโดยพลิกฟื้นที่นา จำนวน 50 ไร่ ในพื้นที่ ต.หนองหัวโพ อ.หนองแซง จ.สระบุรี ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษไว้บริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายให้กับกลุ่มผู้รักสุขภาพ ซึ่งกระบวนการผลิตพืชผักของ ธนิดาได้ดำเนินตามระบบการจัดคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 ส่งผลให้ฟาร์มผักของเธอประสบความสำเร็จทั้งการผลิตและการตลาด ได้รับคัดเลือกเป็น เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 2553

นางธนิดา ขุนนา กล่าวว่า ได้เริ่มพัฒนาพื้นที่แปลงนาเดิมเพื่อปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษเมื่อปี 2548 เบื้องต้นได้เร่งปรับปรุงบำรุงดินที่มีสภาพเป็นดินเหนียวให้เหมาะสมต่อการปลูกผัก ทั้งยังได้เร่งพัฒนาระบบน้ำโดยขุดคลองส่งน้ำและขุดบ่อพักเก็บน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้ในการเพาะปลูกเอง มีการเจาะน้ำบาดาลและติดตั้งเครื่องกรองน้ำพื่อให้ได้น้ำที่สะอาดสำหรับการล้างและแปรรูปผัก ขณะเดียวกันยังมีการปลูกไผ่ ปลูกกล้วย ไม้ผลและไม้ยืนต้นรอบฟาร์มเป็นกำแพงธรรมชาติป้องกันลมและแมลงศัตรูพืชด้วย


ปี 2550 มีแนวคิดพัฒนาระบบปลูกผักรูปแบบใหม่ โดยปลูกแบบยกแคร่ในโรงเรือนซึ่งประยุกต์จากแปลงปลูกพืชไฮโดรโปนิก ปรับเปลี่ยนจากการปลูกใน น้ำมาเป็นปลูกในดินบนแคร่ที่ยกพื้นสูง ประมาณ 80 เซนติเมตรแทน วิธีนี้มีข้อดี คือ สามารถช่วยระบายน้ำ ระบายความร้อน ทั้งยังสามารถลดปัญหาเรื่องโรคแมลงศัตรูพืช และวัชพืชได้ค่อนข้างมาก ซึ่งช่วยลดต้นทุนค่าสารเคมีกำจัดวัชพืช และแมลงศัตรูพืชลงได้มาก และความสูงของแคร่ยังช่วยให้ดูแลผักได้สะดวกและง่ายขึ้น

วิธีการป้องกันศัตรูพืชตามระบบมาตรฐาน  GAP

ปัจจุบันมีโรงเรือนปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ขนาด 90 ตารางเมตร และ 108 ตารางเมตร รวม 52 โรงเรือน ซึ่งมีหลังคากันฝนและมีตาข่ายช่วยป้องกันแมลงศัตรูพืชด้วย ทำให้ฟาร์มสามารถปลูกผักได้ทุกฤดูกาล พืชผักที่ปลูกมีหลายชนิด อาทิ คะน้า คะน้าฮ่องกง ผักกาดขาว กวางตุ้งฮ่องเต้ กวางตุ้งดอก กวางตุ้งใบ ผักกาดเบกานา ผักกาดขาวปลี ผักโขมแดง ผักโขมเขียว บวบ มะระ ผักบุ้ง ผักหวาน ถั่วฝักยาว แตงกวา กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก และบร็อกโคลี เป็นต้น

ที่นี่เน้นการเตรียมดินปลูกผักให้สะอาด โดยจะเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์หาคุณสมบัติของดิน และแร่ธาตุอาหารตลอดจนความเสี่ยงของการปนเปื้อนสารพิษ พร้อมปรับปรุงบำรุงดินก่อนปลูกทุกรอบการผลิต ขณะเดียวกันยังเน้นเตรียมต้นกล้าผักให้แข็งแรงก่อนย้ายไปปลูกบนแคร่ ซึ่งการปลูกผักแบ่งเป็น 3 โซน หมุนเวียนกันไป เพื่อให้มีผลผลิต ผักป้อนตลาดต่อเนื่องตลอดทั้งปี ขณะเดียวกันยังเว้นช่วงให้มีการพักดินด้วยอย่างน้อย 15 วัน แล้วค่อยลงปลูกรอบใหม่ สามารถช่วยลดปัญหาเรื่องโรคและแมลงสะสมได้

นางธนิดา กล่าวอีกว่า ฟาร์มแห่งนี้มีระบบการให้น้ำ ให้ปุ๋ย รวมทั้งวิธีการป้องกันศัตรูพืชตามระบบมาตรฐาน GAP ของกรมวิชาการเกษตรซึ่งทำได้ไม่ยาก หากหมั่นใฝ่หาความรู้ มีการใส่ใจและทำอย่างจริงจัง ที่สำคัญต้องมีวินัยและมีความซื่อสัตย์ในอาชีพด้วย โดยเฉพาะเรื่องการใช้วัตถุอันตราย ทางการเกษตร ต้องใช้ให้ถูกต้องตามฉลากและคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร นอกจากนี้ต้องหยุดใช้สารเคมีก่อนเก็บเกี่ยวตามกำหนดด้วย เพื่อป้องกันการตกค้างปนเปื้อน ส่วนการกำจัดหนอนและแมลงศัตรูพืชในแปลงผักเน้นใช้แรงงานคนเป็นหลัก ทุกเช้าจะมีการตรวจแปลงเพื่อสำรวจโรคและแมลงศัตรูพืช หากพบจะทำลายทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้แพร่ขยายเพิ่มขึ้น


ธนิดา ขุนนา จากปัญหาสุขภาพทำให้ “ธนิดา ขุนนา” ล้มเลิกกิจการด้านที่ดิน และผันชีวิตสู่ภาคเกษตรโดยพลิกที่นา 50 ไร่ ต.หนองหัวโพ อ.หนองแซง จ.สระบุรี

ปลูกผักปลอดสารพิษไว้บริโภคและจำหน่าย ด้วยปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ส่งให้เธอได้รับคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี 2553 “ธนิดา” เจ้าของ “คลีนฟาร์ม” เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี 2553 สาขาการใช้วิชาการเกษตรดีที่เหมาะสม (จีเอพี) เล่าว่า ได้พัฒนาพื้นที่แปลงนาเดิมเพื่อเปลี่ยนเป็นปลูกผักปลอดสาร เมื่อปี 2548 เริ่มจากปรับปรุงดิน พัฒนาระบบน้ำทั้งขุดคลอง ขุดบ่อพัก ขณะเดียวกันก็ปลูกไผ่ ปลูกกล้วย ไม้ผล เป็นกำแพงธรรมชาติป้องกันลมและศัตรูพืช “ปี 2550 เรามีแนวคิดพัฒนาปลูกผักแบบใหม่ เป็นยกแคร่ในโรงเรือนซึ่งประยุกต์จากแปลงปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ ยกพื้นสูง 80 เซนติเมตร วิธีนี้มีข้อดีคือช่วยระบายน้ำ ความร้อน ลดปัญหาโรค แมลงศัตรูพืช วัชพืช ที่สำคัญลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีได้มาก” เจ้าของคลีนฟาร์ม แจง ปัจจุบันคลีนฟาร์มมีโรงเรือนปลูกผักปลอดสาร 52 โรงเรือน

ผักที่ปลูก อาทิ คะน้า คะน้าฮ่องกง ผักกาดขาว ผักกวางตุ้ง ผักโขมเขียว บวบ มะระ ผักบุ้ง ผักหวาน แตงกวา กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก เป็นต้น ระบบการให้น้ำ ให้ปุ๋ย รวมทั้งวิธีป้องกันศัตรูพืชนั้น ธนิดาบอกเป็นไปตามระบบมาตรฐานจีเอพี ของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งทำไม่ยากหากใส่ใจอย่างจริงจัง ที่สำคัญต้องมีวินัยและซื่อสัตย์ในอาชีพ โดยเฉพาะการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร ต้องใช้ให้ถูกต้องตามฉลากและคำแนะนำของกรม “การเก็บเกี่ยวเป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญมาก โดยเราจะเก็บช่วงเช้า เน้นสด สะอาด ตัดแต่งแล้วล้างในห้องควบคุมอุณหภูมิ ก่อนเก็บรักษาในห้องเย็นเพื่อเตรียมส่งให้ลูกค้าในกรุงเทพฯ อยุธยา ลพบุรี สระบุรี โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ได้รับการตอบรับดีมาก” ธนิดา แจง พร้อมฝากถึงผู้สนใจศึกษาเรียนรู้ระบบการผลิตพืชผักตามมาตรฐานจีเอพี ติดต่อไปได้ที่เลขที่ 86 หมู่ 4 ต.หนองหัวโพ อ.หนองแซง โทร.08-1890-2991 ยินดีให้ความกระจ่างต่อทุกคน

หากสนใจศึกษาเรียนรู้ระบบการผลิตพืชผักตามมาตรฐาน GAP ของฟาร์มแห่งนี้ ติดต่อได้ที่คุณธนิดา เลขที่ 86 หมู่ 4 ต.หนองหัวโพ อ.หนองแซง จ.สระบุรี …อนาคตคุณอาจได้ขึ้นแท่น “เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ” ก็เป็นได้

ที่มา ข่าว ธกส. / นานาสารพันปัญหาเกษตร