เกณฑ์นำเข้าเมล็ดและกากถั่วเหลือง ข้าวโพด

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นางพรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ ได้ลงนามในระเบียบกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีภายใต้ องค์การการค้าโลก (WTO : World Trade Organization) สำหรับสินค้าเมล็ดถั่วเหลือง, กากถั่วเหลืองและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป

สำหรับสินค้าเมล็ดถั่วเหลือง ปี 2554 — ปี 2556 ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรี และมติคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช เมล็ดถั่วเหลืองตามพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าประเภทย่อย 1201.00.10 และ 1201.00.90 มีถิ่นกำเนิดและส่งมาจากประเทศสมาชิก WTO หรือจาก สปป. ลาว ผู้มีสิทธิขอหนังสือรับรอง ได้แก่ สมาคมผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลือง และรำข้าว สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เป็นต้น (มีจำนวน 14 ราย) โดยไม่จำกัดปริมาณ และช่วงเวลานำเข้า


สินค้ากากถั่วเหลือง ปี 2554 ตามมติคณะรัฐมนตรี กากถั่วเหลืองตามพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าประเภทย่อย 2304.00.00 มีถิ่นกำเนิด และส่งมาจากประเทศสมาชิก WTO หรือ สปป. ลาว ผู้มีสิทธิขอหนังสือรับรอง ได้แก่ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออกไทย เป็นต้น (มีจำนวน 8 ราย) โดยไม่จำกัดปริมาณ และช่วงเวลานำเข้า

สินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2554 ตามมติคณะรัฐมนตรี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าประเภทย่อย 1005.90.90 มีถิ่นกำเนิดและส่งมาจากประเทศสมาชิก WTO หรือ สปป. ลาว ผู้มีสิทธิขอหนังสือรับรอง ได้แก่ องค์การคลังสินค้า (อคส.) ปริมาณรวม 54,700 เมตริกตัน โดยให้นำเข้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554