อาสาสมัคร เกษตรกร

นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ได้รับ มอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดำเนินการจัดอบรมอาสาสมัครเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้อาสา สมัครเกษตรมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรในชุมชนได้ รวมทั้งเพื่อให้มีความเข้าใจหลักการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองในการร่วมกันพัฒนาการเกษตรของชุมชนให้มีความ มั่นคงยั่งยืน โดยปัจจุบันทั่วประเทศมีอาสาสมัครเกษตร รวมทั้งสิ้นกว่า 200,000 คน โดยอาสาสมัครเกษตรเป็นบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกหรือสมัครใจเข้าเป็นอาสา สมัครภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กระทรวงเกษตรฯกำหนด เพื่อเป็นเครือข่ายในการช่วยเหลือปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรฯรวมทั้งงานของ ชุมชน ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเกษตร และมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และประชาสัมพันธ์งานนโยบายในรูปแบบของอาสาสมัครเกษตรประเภทต่าง ๆ

ทั้งนี้ อาสาสมัครเกษตรเป็นผู้ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาการเกษตรของประเทศเป็นอย่าง ยิ่ง เพราะนอกจากเป็นผู้ที่ มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะสาขาอาชีพทางด้านการเกษตรแล้ว ยังเป็นบุคคลที่มีจิตอาสา ที่จะเข้ามาช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเกษตรของประเทศ ในขณะที่เจ้าหน้าที่ภาครัฐถูกปรับลดลงตาม นโยบายการปฏิรูประบบราชการ แต่เกษตรกรยังคงต้องการรับบริการจากภาครัฐอย่างทั่วถึง อาสาสมัครเกษตรจึงเป็นบุคคลที่จะเข้ามา มีบทบาทที่สำคัญในการทำหน้าที่นำข้อมูล ข่าวสารและบริการจากภาครัฐในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร ช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ขาดหายไปดังกล่าว.


ที่มา เดลินิวส์