อบรม การผลิตปุ๋ยอินทรีย์

ความรู้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ

ในปัจจุบันนี้ ความต้องการบริโภคอาหารมีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอาหารปลอดสารพิษ ซึ่งผู้บริโภคจะให้ความสำคัญในเรื่องปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างมากขึ้น และเกษตรกรผู้ผลิตก็เอาใจใส่ในเรื่องของการตกค้างของสารเคมีในผลผลิตมากขึ้นด้วย ทำให้มีการแข่งขันกันด้านธุรกิจขายปุ๋ยมากขึ้น

ทำให้เกษตรกรหลายภาคส่วน ให้ความสนใจปลูกพืชตามระบบเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการผลิตแบบอินทรีย์นี้คือเรื่องของ ปุ๋ยอินทรีย์ และเนื่องจากสภาพพื้นที่เพาะปลูกโดยทั่วของประเทศไทยนั้น มีประมาณอินทรียวัตถุในดินต่ำ บ้างก็มีพื้นที่ดินที่ไม่เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม


ดังนั้น กรมพัฒนาที่ดินจึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกร ได้หันมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้เอง วัตถุประสงค์ก็เพื่อปรับปรุงบำรุงดินเพื่อให้เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม ทั้งยังเป็นการลดต้นทุนและใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์แบบพึ่งพาตนเอง แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ ไม่นิยมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง จึงทำให้มีผู้ประกอบการที่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อจำหน่าย เติบโตขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งการผลิตปุ๋ยน้ำจะใช้ชื่อเรียกต่างๆ กันออกไป เช่น…

ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ น้ำหมักชีวภาพ ซึ่งในความเป็นจริง ก็มีกรรมวิธีและขั้นตอนการผลิตไม่ได้แตกต่างกันออกไปเลย แต่มีการโฆษณาสรรพคุณต่างๆ นานา โดยขาดการควบคุมมาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในชื่อที่เรียกและคุณสมบัติของปุ๋ยที่มี

รัฐบาลจึงประกาศพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 กำหนดความหมาย มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ และบทลงโทษ เพื่อคุ้มครองเกษตรกรผู้ใช้ปุ๋ยจากธุรกิจขายปุ๋ย โดยมีกรมวิชาเกษตรเป็นหน่วยงานที่ดูแลให้ผู้ผลิตปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ และจากการวิเคราะห์ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผู้ผลิตส่งตรวจโดยหน่วยวิเคราะห์วิจัยดิน พืช และวัสดุเกษตร พบว่า ปุ๋ยอินทรีย์ที่นำส่งตรวจยังไม่ได้มาตรฐานตามที่กรมวิชาการเกษตรกำหนดเป็นจำนวนมาก และพบว่าผู้ผลิตยังขาดความเข้าใจเรื่องปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ

ความรู้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ

โดยผู้บริโภคเข้าใจว่า ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ เป็นปุ๋ยชนิดเดียวกัน ส่วนผู้ผลิตปุ๋ยชีวภาพเอง ก็มีปัญหาเกี่ยวกับเทคนิคการผลิต ทำให้ไม่สามารถผ่านเกณฑ์การขึ้นทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตร ดังนั้นหากผู้ผลิตมีความเข้าใจในความหมายของ ปุ๋ยอินทรีย์ และ ปุ๋ยชีวภาพ รวมทั้งประโยชน์และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพที่ถูกต้อง เข้าใจกระบวนการผลิต คุณสมบัติ และการเก็บรักษาปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ ย่อมจะทำให้ผู้ผลิตผลิตปุ๋ยที่มีคุณภาพได้ตามเกณฑ์ของกรมวิชาการเกษตร


และจะสามารถส่งเสริมเกษตรกรให้ใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องและเกิดผลดีต่อการเพิ่มผลิตภาพของดิน ช่วยลดปริมาณขยะวัสดุอินทรีย์ ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีในการผลิตภาคเกษตรกรรม ผู้บริโภคได้บริโภคผลผลิตที่มีคุณภาพ และยังเป็นการลดการนำเข้าปุ๋ยเคมีอีกด้วย

ความรู้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ

โดยหน่วยงานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับปุ๋ย และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ การรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกร จึงเปิดอบรมแก่ เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้จำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ และผู้สนใจทั่วไป โดยระยะเวลาในการฝึกอบรม 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมค่าลงทะเบียนท่านละ 1,300 บาท โดยค่าใช้จ่ายนี้ รวมเอกสารประกอบการฝึกอบรม อาหารกลางวันอาหารว่าง และบริการรถนำเยี่ยมชมโรงงาน ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องที่พัก และค่าเดินทางไป – กลับเอง

หัวข้อโครงการอบรม เทคนิค การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า ในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2556

ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและสมัครเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับธุรกิจขายปุ๋ยได้ที่ ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 โทรศัพท์ 034-351-399, 034-281-092, 089-457-4014 โทรสาร 034-351-392

ที่มา ku.ac.th