สุขภาพดีด้วยผักสวนครัว

นักวิทยาศาสตร์หลายท่านที่มีชื่อเสียง รวมทั้งนักปราชญ์หลายคน ได้เปรียบเทียบร่างกายคนเราเป็นดั่งต้นไม้ เมื่อปลูกต้นไม้ในดินที่ไม่ดี หรือดินที่มีสารพิษเจือปนอยู่ รากก็จะดูดอาหารที่ไม่ดีเหล่านี้ ไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆของลำต้นและใบ ต้นไม้นั้น ก็จะทรุดโทรมและล้มตาย ในที่สุด และเช่นเดียวกับร่างกายของเรา รากของมนุษย์อยู่ในลำไส้ มีหน้าที่ดูดอาหาร เข้าไปสู่เลือดและน้ำเหลือง และกระจายไปเลี้ยงเซลล์ทั่วร่างกาย ทำให้ร่างกาย แข็งแรง สดชื่น มีความต้านทานโรคดี มีอายุยืนนานอย่างสุขภาพดีไปด้วย

หากว่าในทางตรงข้าม การกินอาหารไม่ดี ก็จะเกิดเป็นพิษสะสมอยู่ในเลือดและน้ำเหลืองตลอดจนเซลล์ต่างๆของร่างกาย ทำให้ร่างกายเสื่อมโทรม เกิดโรค และอายุไม่ยืนยาวเท่าที่ควร ซึ่งในปัจจุบัน พืชผักผลไม้ต่างๆ ที่ขายอยู่ในตลาดส่วนใหญ่นั้น ได้มาจากการปลูกที่ยังใช้ฮอร์โมนเร่งผลผลิต และการใช้ยาฆ่าแมลง และปุ๋ยเคมีอยู่ไม่น้อย แม้กระทั่งพืชผักที่เรียกว่าปลอดสารพิษก็ตาม (ผักปลอดสารพิษนั้น มักจะหมายถึง ผักที่ยังคงมีสารพิษตกค้างปนอยู่บ้าง แต่ไม่เกินค่า MRL (Maximum Residue Limit) ซึ่งเป็นเครื่องมือตรวจระวังระดับของสารพิษตกค้างที่กำหนดโดยองค์การอนามัยโลก) และในบางรายการ การทำการเกษตรออแกนิค หรือผักออแกนิค เอง ก็ยังคงมีการใช้สารพิษอยู่แม้ว่าจะไม่มากก็ตามที


ดังนั้นเมื่อไม่นานมานี้หลายหน่วยงานจึงได้มีการรณรงค์ให้ประชาชน หันมาทำการเกษตรที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ ที่เรียกว่าเกษตรอินทรีย์กันอย่างแพร่หลาย ตั้งแต่ การเพาะปลูกเพื่อกินกันในครัวเรือน เหลือออกไปขายที่ตลาด จนถึงการกำหนดเป็นนโยบายของทางราชการเพื่อการส่งออกที่ มีประสิทธิภาพและยั่งยืน แต่ยังมีคนอีกมากที่ไม่เข้าใจว่าอาหารอินทรีย์สุขภาพคืออะไร

เกษตรอินทรีย์ และอาหารอินทรีย์สุขภาพ

อาหารที่ได้มาจากระบบการผลิตที่เรียกว่า เกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นการผลิตที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมรักษาสมดุลของธรรมชาติ และความหลากหลายของทางชีวภาพ โดยมีระบบการจัดการนิเวศวิทยาที่คล้ายคลึงธรรมชาติ และหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ ทั้งปุ๋ยเคมี สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและฮอร์โมนต่างๆ ที่ได้จากการสังเคราะห์ทางเคมี ตลอดจนไม่ใช้พืชหรือสัตว์ที่เกิดจากการตัดต่อทางพันธุกรรมที่อาจเกิดมลพิษในสภาพแวดล้อม และเน้นการใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยชีวภาพ ในการปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อให้ต้นพืชมีความแข็งแรงสามารถต้านทานโรคและแมลงด้วยตนเอง รวมทั้งการนำเอาภูมิปัญญาชาวบ้าน มาใช้ประโยชน์ด้วย นอกจากนี้ผลผลิตที่ได้จะปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง ทำให้ปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยไม่ทำให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม

ผักสวนครัวที่เป็นยา

สำหรับในด้านการส่งออกอาหารอินทรีย์ ปัจจุบันได้แก่ ข้าว กล้วยหอม หน่อไม้ฝรั่ง กระเจี๊ยบเขียว สับปะรด ข้าวโพดอ่อน ขิงและสมุนไพร เป็นต้น สำหรับเรื่องนี้ เป็นความภาคภูมิใจเป็นพิเศษ เพราะบริษัทอุตสาหกรรมอาหาร ที่ดิฉันเคยเป็นผู้บริหารอยู่ เป็นผู้ผลิต ข้าวโพดอ่อนอินทรีย์ส่งออก เป็นรายแรกของประเทศ


(ข้อมูลปรากฏอยู่ในเอกสารโครงการศึกษาวิเคราะห์และจัดทำ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายถึงความต้องการของภาคเอกชน เพื่อให้รัฐสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านอาหารอินทรีย์สุขภาพเพื่อการส่งออกที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดย สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม)