สวนเกษตรดาดฟ้าโฉมใหม่

นางสาวระเบียบ กูบกระบี่ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ กล่าวถึงโครงการศูนย์เรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ สวนเกษตรดาดฟ้า ว่า สำนักงานเขตหลักสี่กำลังดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเกษตรดาดฟ้าเดิมโดย การเพิ่มโครงสร้างรูปแบบใหม่และจัดระบบบริหารจัดการเพื่อเปิดเป็นศูนย์เรียน รู้เต็มรูปแบบ ขณะนี้ออกแบบโครงสร้างเสร็จแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จเปิด โฉมใหม่ได้ในเดือนมีนาคม 2554 นี้

สวนเกษตรบนดาดฟ้าทั้งนี้ ที่ผ่านมาศูนย์เรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ สวนเกษตรดาดฟ้า เขตหลักสี่ ได้เปิดสอนการทำเกษตรอินทรีย์บนอาคารสูง หรือในพื้นที่จำกัดให้แก่ประชาชนทั่วไป รวมถึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของบุคคลากรและประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ และเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษให้บุคลากรสำนักงานเขตหลักสี่และ ประชาชนทั่วไปได้บริโภค


เป้าหมายของการเปิดศูนย์ก็เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการทำเกษตร อินทรีย์แบบพอเพียงให้แก่หน่วยงานงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของคนเมืองหลวงที่ต้องอาศัยอยู่ในเมืองที่มีสิ่ง ปลูกสร้างพื้นที่จำกัด ช่วยสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ หรือเป็นช่องทางในการบริโภคผักปลอดสารพิษประหยัดค่าใช่จ่ายของครอบครัว

ปัจจุบันมีการเปิดสอนวิธีการทำเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จำกัดรูปแบบต่างๆ ให้กับประชาชนทั่วไปในวันเสาร์ รอบละประมาณ 50 คน แต่ในการบริหารรูปแบบใหม่นี้จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมและเรียนรู้วิธี การทำเกษตรอินทรีย์ดังกล่าวได้ทุกวันทำการจันทร์-ศุกร์ในเวลาราชการ โดยจะมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้ความรู้ตลอดเวลา สำหรับหน่วยงาน องค์กร หรือกลุ่มที่สนใจศึกษาจำนวนมาก สามารถเข้าอบรมได้ในวันเสาร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ โทร.02-576-1393

หลังจากเปิดเต็มรูปแบบแล้วจะมีการเก็บข้อมูลสถิติผู้เข้าเยี่ยมชมตลอดจนศึกษาเรียนรู้ รวมทั้งติดตามผลผู้ที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ สวนเกษตรดาดฟ้า เขตหลักสี่ ว่าจะนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติสำเร็จได้ผลผลิตอย่างไร เพื่อนำมาประเมินสรุปผลโครงการทุกปี เพราะนอกจากโครงการนี้จะเกิดประโยชน์โดยตรงกับประชาชนทั่วไปแล้ว ยังถือเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการสร้างสวนเกษตรในพื้นที่จำกัดในที่ พักอาศัยซึ่งเป็นไปตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครด้วย