วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

ยุทธศาสตร์พืชพลังงานทดแทน

หลายคนพูดถึงพลังงานทางเลือก แล้วผมเอาเรื่องนี้มาเกี่ยวกับการเกษตรได้ไง ไม่รู้สิ ผมคิดว่ามันเข้ากัน เพราะพลังงานชีวมวล เป็นพลังงานที่ได้วัตถุดิบมาทำเป็นเชื้อเพลิง วัตถุดิบเหล่านั้นมาจากวัสดุเหลือใช้ในกระบวนการทางเกษตร เช่น ชานอ้อย แกลบ ปาล์มน้ำมัน หรือกากของเสีย เศษซากจากอุตสาหกรรมที่สามารถเผาไหม้ได้โดยตรง ความร้อนจากสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้มหาศาล แบบนี้ถือว่าเกี่ยวหรือไม่ โดยผมเล็งเห็นว่า หากนำวัสดุเหลือใช้ต่างๆ มาใช้ประโยชน์ ก็สามารถพัฒนารายได้ เข้าสู่กระบวนการเกษตรเพิ่มเติมได้โดยตรง เรียกว่า ปลูกอะไรก็ใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน ทำเงินได้ทุกกระบวนการผลิต

อาจมีคำถามตามมาว่า วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนั้น จะมีเพียงพอในการนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนหรือ??? ตรงนี้คงต้องมีแหล่งอ้างอิงและตัวเลข โดยข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บอกว่าในแต่ละปีนั้น ประเทศไทยมีวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการเกษตรประมาณ 2.6 แสนตันต่อปี สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ปีละ 6 หมื่นตันเท่านั้น เหลือวัสดุทางการเกษตรอีกมากที่ต้องทิ้งโดยรวมแล้วประมาณ 2 แสนตันต่อปี คิดว่ามันมากขนาดไหน แล้วรวมๆ กันน่าจะเป็นปริมาณที่มากพอสำหรับการนำไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้


ทางเลือก พลังงานทดแทน แหล่งผลิต วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร

แล้วทำไมจึงยังไม่มีการนับปัญหาพวกนี้ เข้าใจว่าการรวบรวมวัสดุเหลือใช้จากแหล่งการเกษตรต่างๆ และการขนส่ง ยังไม่สะดวก เพราะหลายแห่งอยู่กระจัดกระจายกันไป ขนส่งได้น้อย ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย และเพราะมีปริมาณที่เยอะ แต่น้ำหนักน้อย ทำให้ต้องขนส่งกันหลายเที่ยวเพิ่มค่าขนส่งเป็นเงาตามตัว ซึ่งในปัจจุบันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองก็กำลังทดลองใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาจัดการ คือ การใช้ระบบผลิตขนาดเล็ก เพื่อให้สามารถตั้งอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบ เพื่อลดต้นทุนด้านการผลิต เห็นได้ว่า โรงงานขนาดเล็กเริ่มกระจายตัวไปตามแหล่งวัตถุดิบต่างๆ แล้ว

เกษตรกรผู้มีผลผลิตที่มีจำนวนมาก หรือมีน้อยแต่รวมตัวกันตั้งเป็นแหล่งวัตถุดิบ น่าจะมีข้อได้เปรียบในส่วนนี้ แต่จะว่าไปแล้ว ก็ยังถือว่าเป็นอุปสรรคที่ยังหาทางออกไม่เจอ เพราะผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมน้อยราย คงเล็งเห็นถึงประโยชน์ในส่วนนี้ แต่ยังเก้ๆ กังๆ กับการตัดสินใจลงทุน เนื่องจากเทคโนโลยียังไม่ก้าวหน้าและต้องลงทุนสูง ทำให้ไม่มีใครอยากจะริเริ่มทำในส่วนนี้

คงมีอยู่ก็แค่ ปราชญ์ชาวบ้านที่ผันตัวเองเข้ามาผลิตพลังงานทดแทนเพื่อใช้ในครัวเรือนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ในอุตสาหกรรมเล็กๆ เพียงเท่านั้นเอง