วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2554 ที่โคราช

วันเกษตรแห่งชาติ 2554 โคราช นครราชสีมา

องคมนตรี เปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2554 เฉลิมพระเกียรติ “84 พรรษาองค์ราชัน พระมิ่งขวัญเกษตรไทย” ที่ มทส. โคราช เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภายใต้ แนวคิด นวัตกรรมเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน โดยมีการแสดงผลงานและนิทรรศการด้านการเกษตรของพระองค์ท่านอย่างยิ่งใหญ่

เมื่อเวลา 09.30 น. ที่อาคารสุรพัฒน์ 2 ภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส) อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี2554 “84 พรรษาองค์ราชัน พระมิ่งขวัญเกษตรไทย” โดยมี นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านการเกษตร ,ผลงานวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร ,นวัตกรรมและการแสดงความก้าวหน้าด้านการเกษตรของหน่วยงานต่างๆ


สำหรับงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2554 “84 พรรษาองค์ราชันพระมิ่งขวัญเกษตรไทย” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ก.ค. 54 – 7 ส.ค. 54 นี้ ภายใต้แนวคิด นวัตกรรมเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระราชกรณียกิจ ด้านการเกษตรและโครงการพระราชดำริต่างๆ ให้เป็นที่ประจักษ์ รวมถึงน้อมนำให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร อันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาคน พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาประเทศ ส่วนกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งเป็นนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรและโครงการพระราชดำริ, ผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการเกษตร, การจัดสวนตามแนวพระราชดำริ, การจัดฟาร์มสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน, การจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมและการแสดงความก้าวหน้าด้านการเกษตรจากหน่วยงานต่างๆ

วันเกษตรแห่งชาติ 2554 โคราช นครราชสีมา

นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันประกวด กล้วยไม้ ชวนชม แพะ แกะ โคเนื้อ กระบือและสุนัข ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีการประกวดไก่พื้นเมือง และปลาคาร์ฟ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประชาชนและผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2554 ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 7 ส.ค. 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 20.00 น. ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2554 “84 พรรษาองค์ราชัน พระมิ่งขวัญเกษตรไทย” ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส)จ.นครราชสีมาวันนี้ ( 30 ก.ค.) กุ้งมดแดง ประเทศไทยมีเพียง 200 ตัว

นวัตกรรมเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน Innovation for Sustainable Agriculture


  • นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมดุลธรรมชาติกับชีวิตพอเพียง
  • นิทรรศการพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรและโครงการพระราชดำริ
  • นิทรรศการนวัตกรรมและการแสดงความก้าวหน้าด้านการเกษตร จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  • การอภิปราย / สัมมนา / เสวนาทางวิชาการ ทิศทางการพัฒนาด้านการเกษตรภายใต้การเปิดเสรีการค้าอาเซียน (AFTA) การพัฒนาการเกษตรในภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก การปลูกสวนยางพาราให้ประสบความสำเร็จในภาคอีสาน การกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง อุดมทัศนีย์ควายไทย…ภูมิปัญญาและเทคโนโลยี การพัฒนาไก่พื้นเมืองไทยอย่างยั่งยืน การประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตร
  • การอบรมด้านการเกษตร การเพิ่มผลผลิตมันสัมปะหลัง การกำจัดสัตรูพืชในไร่มันสัมปะหลัง การกำจัดและดูแลสวนยางพารา การทำเกษตรแบบอินทรีย์ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การปลูกข้าวอินทรีย์แบบต้นเดี่ยวร่วมกับการใช้แหนแดง การปลูกผักไร้ดินไว้กินเอง การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ การดูแลสัตว์เลี้ยง การเริ่มต้นธุรกิจเลี้ยงแพะ การผลิตไก่พื้นเมืองเชิงการค้า การผลิตแก๊สชีวภาพ การใช้ของเหลวที่เกิดจากการผลิตแก๊สชีวภาพเลี้ยงผักไฮโดรโปนิกส์
  • การประกวด กล้วยไม้ ชวนชม แพะ แกะ โคเนี้อ กระบือ สนัข ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปลาคาร์พ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี การแสดงและการประกวดไก่พื้นเมืองยักษ์
  • การบริการ การฉีดวัคซีนสุนัขและแมว การทำหมันสุนัข
  • การจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค
  • กิจกรรมบันเทิงและการแสดงศิลปวัฒนธรรม
  • อุทยานการเรียนรู้ มทส.