เกษตรแฟร์ 2556 วันเกษตรภาคอีสาน

เกษตรแฟร์ 2556 วันเกษตรภาคอีสาน

งานเกษตรแฟร์ 2556 ที่ภาคอีสาน เริ่มต้นในวันที่ 25 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในงานจะมีการประกวดปลาสวยงามหลากหลายสายพันธุ์ และมีงานเกษตรและร้านค้าชุมชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ภายใต้คำขวัญ เกษตรอีสาน อาหารปลอดภัย ก้าวไกลสู่อาเซียน

งานวันเกษตรที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดขึ้นนั้น กล่าวได้ว่าเป็นงานเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน นำเอาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีมานำเสนอเผยแพร่อย่างมากเป็นประจำทุกปี ขอต้อนรับและขอบคุณสื่อมวลชนทุกๆ ท่านที่ได้ให้เกียรติกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยดีเสมอมา


กิจกรรมงานเกษตรแฟร์ 2556 ภาคอีสาน

  • ชมนิทรรศการทางการเกษตรและนิทรรศการทางด้านอื่นๆ
  • ชมการประกวดและแข่งขันศิลปหัตถกรรมและภูมิปัญญาชาวบ้าน
  • ชมมหกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรเพื่อใช้เป็นอาหาร
  • แข่งขันและตอบปัญหาด้านการเกษตรของนักเรียนและนักศึกษา
  • เสวนาวิชาการและฝึกอบรมอาชีพเกษตร
  • แสดงผลิตภัณฑ์และจำหน่ายผลิตผลของห้างร้านเอกชน นักศึกษา และส่วนราชการต่างๆ
  • จำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรของสถาบันเกษตรทั่วประเทศ

เกษตรแฟร์ 2556 วันเกษตรภาคอีสาน

วัตถุประสงค์หลักที่สำคัญ ของการจัดงานวันเกษตรภาคอีสานว่า เพื่อต้องการเผยแพร่ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ที่เกิดจากผลงานวิจัยของคณาจารย์ ผลงานวิจัยของหน่วยงานราชการต่างๆ เป็นเวทีที่ใช้เวลา 10 วัน ผ่านสายตาผู้เข้าชมงานถึง 500,000 คน และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาเกษตรศาสตร์ให้มีโอกาสแสดงออกเชิงวิชาการและทักษะภาคสนาม รวมทั้งเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร งานเกษตรแฟร์นี้สามารถที่จะส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม มีการประกวดและแข่งขันภูมิปัญญาชาวบ้าน รวมทั้งเพื่อกระตุ้นให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรในฐานะผู้ผลิตอาหารและการเป็นครัวของโลกด้วย

การจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน พัฒนามาจากการจัดงานวันขายผลิตผลการเกษตรของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ที่มุ่งเน้นการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรที่ได้จากการฝึกงานของนักศึกษาโดยนักศึกษา มีสถานที่จัดงานอยู่บริเวณคณะเกษตรศาสตร์ แต่เนื่องจากพื้นที่เดิมคับแคบและมีผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากขึ้นทุกปี ต่อมาคณะเกษตรศาสตร์ จึงได้ย้ายสถานที่จัดงานไปที่อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 60 ไร่ เพื่อให้เกิดความยิ่งใหญ่และร่วมงานฉลองวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งตรงกับวันที่ 25 มกราคม ของทุกปี

คณะเกษตรศาสตร์จึงได้ส่งเสริมกิจกรรมการจัดให้เพิ่มมากขึ้นและเปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชนได้เข้าร่วมแสดงกิจกรรมความก้าวหน้าทางวิชาการและผลงานด้านการเกษตร โดยกิจกรรมภายในงานเน้นเรื่อง การจัดสัมมนา และเสวนาทางวิชาการเกษตร การจัดการนิทรรศการกลางแจ้งของหน่วยงานต่างๆ การแสดงผลงานของนักศึกษา การจำหน่ายผลิตผลการเกษตรและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกรโดยจัดในรูปของงานสินค้าชุมชน การแสดงความก้าวหน้าและเทคโนโลยีด้านการเกษตรและผลผลิตจากภาคเอกชน การประกวดอาหารอีสาน การประกวดสินค้าโดดเด่นชุมชน การแสดงบนเวทีและการแข่งขันตอบปัญหาการเกษตร การแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการปศุสัตว์ การประกวดโคเนื้อ โคนมและกระบือ การแสดงผลงานด้านการประมง การประกวดปลาสวยงาม ซึ่งงานวันเกษตรภาคอีสานนี้ได้จัดต่อเนื่องกันมาเป็นเวลายาวนานจนถือได้ว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่หนึ่งของภาคอีสาน โดยในแต่ละปีจะมีผู้เข้าชมงานไม่ต่ำกว่า 500,000 คน จึงนับได้ว่าเป็นงานวันเกษตรที่มีความสำคัญต่อทุกภาคส่วนในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตรที่สำคัญยิ่ง


เริ่มต้นวันงานเกษตรภาคอีสาน ที่ ม. ขอนแก่น ในวันที่ 25 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2556 เจอกันที่ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์งานวันเกษตรภาคอีสาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4320-2360, 0-4320-2365, 08-9622-1684, 08-9841-3184 โทรสาร 0-4320-2361