ร้อยเอ็ดติวการปลูกพืชให้กับเกษตรกรไทย

kasetorganic อย่าลืม ช่วยเหลือ เกษตรกร หลังน้ำลด

ข่าวเกี่ยวกับ ทุ่งเขาหลวง ติวเกษตรกรบูรณาการปลูกพืชสู่ครัวโลก ณ จังหวัดร้อยเอ็ด นายพิบูลย์ แพนพา นายอำเภอทุ่งเขาหลวง เป็นประธานการประชุมสัมมนา ด้านการเกษตรชีวภาพอาหารปลอดภัย โดยมีกลุ่มเกษตรกรศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 5 ตำบล ในพื้นที่เข้าร่วมรวม 150 คน ที่โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา ต.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด

ทั้งนี้เพื่อสร้างแหล่งอาหารที่มีคุณภาพ G.A.P. หรือระบบการผลิตที่ถูกต้องในฟาร์มโดยพิจารณาตั้งแต่พื้นที่การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังเก็บเกี่ยว เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมีลักษณะตรงตามความต้องการและมีความปลอดภัยต่อ การบริโภค เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเกษตรกร สู่การผลิตพืชที่ดีปลอดจากสารพิษสู่ครัวโลกในพื้นที่ภาคการเกษตร 77,000 ไร่ ของ อ.ทุ่งเขาหลวง