ยกระดับสหกรณ์สร้างความเข้มแข็งชุมชน

ผักไม่ใช่แค่ปลูกไว้กิน แต่ควรปลูกทุกอย่างที่อยากกิน และกินทุกอย่างที่อยากปลูก

นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการศึกษาเกี่ยวกับการสหกรณ์และองค์กรเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร พบว่า สหกรณ์เป็นกลไกสำคัญในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โดยสหกรณ์ในประเทศไทยนั้นแม้ว่าในภาพรวมจะมีความเข้มแข็งในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังไม่อยู่ในฐานะที่พึงพาตนเองได้อย่างแท้จริง ดังนั้นจำเป็นต้องมีการปรับปรุงเสริมสร้าง และพัฒนา เพื่อผลักดันให้สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ โดยจัดให้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง “ทำอย่างไรให้ระบบสหกรณ์มั่นคงประชาชนมั่นใจ ชุมชนไทยเข้มแข็ง” ขึ้น เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลักดันให้สหกรณ์ เป็นวาระแห่งชาติ


นายศุภชัย กล่าวว่า สำหรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดแนวทางพัฒนาสหกรณ์ในช่วง5 ปี คือ พ.ศ.2553-2557 ไว้ 3 ส่วน คือ การสร้างความเข้มแข็งให้สมาชิกสหกรณ์ การพัฒนาระบบบริหารสหกรณ์ให้ทันสมัย และการพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็งและยืนได้ด้วยตนเองบนพื้นฐานของงานวิจัยและ พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ทั้งนี้ในปัจจุบันเห็นว่าควรมีการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้สอดคล้องกับทิศทาง ของแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2550-2554) โดยเน้นใน 4 ด้าน คือ

1. ด้านการสร้างความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและขยายผลสู่ประชาชนทั่วไป
2. สร้างผู้นำในการเปลี่ยนแปลงใน สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
3. พัฒนาเครือข่ายและการสร้างพันธมิตรทางการเงิน การผลิต การตลาดและเทคโนโลยี
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีธรรมาภิบาล

ซึ่งขณะนี้รัฐบาลพยายามผลักดันให้สหกรณ์เป็นกลไกหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนตามความเหมาะสมบนพื้นฐานของความสมัครใจ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในระบบสหกรณ์ได้อีกทางหนึ่งด้วย


ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง