มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย และงานเกษตรแห่งชาติ สกลนคร

งานเกษตรแฟร์ 2554

กำหนดการจัดงาน มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย และงานเกษตรแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร สำหรับงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2554 – 4 กันยายน 2554

งานเกษตรแฟร์ 2554 มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย และงานเกษตรแห่งชาติ สกลนคร

งานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงสินค้าเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ สินค้าเกษตรอินทรีย์ และสินค้าเด่นจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 20 จังหวัด อีกทั้งมอบประกาศเกียรติคุณเกษตรกรที่ทำการผลิตตามระบบมาตรฐาน GAP และ Q รวมถึงการจัดเวทีพบปะเจรจาธุรกิจสินค้าเกษตร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการส่งออกระหว่างเกษตรกร และนักธุรกิจไทย ลาว เวียดนาม และจีน รวมทั้งการจัดสัมมนาวิชาการด้าน FTA สินค้าเกษตร การค้า และการส่งออก การสัมมนาทางวิชาการ และการประกวดผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรเด่นของจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย และงานเกษตรแห่งชาติ สกลนคร

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงสินค้าเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าแปรรูปของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การจัดสัมมนา นิทรรศการและการแสดงผลงาน รวมทั้งจัดเวทีเจรจาธุรกิจทางด้านการเกษตร อีกทั้งการประกวดผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนการแสดงและสันทนาการเกี่ยวกับสินค้าเกษตร ทั้งนี้ เพื่อให้สินค้าเกษตรจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น สร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิต ผู้รวบรวมผลผลิต ผู้แปรรูป และผู้บริโภค ทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน (Contract Farming) เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องการส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตร และ FTA ที่ถูกต้อง ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน GAP และส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรมาตรฐาน Q เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากยอดการจำหน่ายผลผลิตที่เพิ่มขึ้น และผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัย

เที่ยวงานเกษตรแฟร์ สกลนคร กับ มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย และเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 4 กันยายน 2554 นี้ พบกันในงาน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ภายในงานท่านจะได้พบกับหลากหลายสินค้าเกษตร เช่น

 • การแสดงสินค้าของดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • การแสดงสินค้าเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ สินค้าเกษตรอินทรีย์ และสินค้าแปรรูป
 • นิทรรศการแสดงผลงานการพัฒนาทางการเกษตร
 • จัดเวทีเจรจาธุรกิจการค้าสินค้าการเกษตร
 • การประกวดผลผลิตทางการเกษตร
 • สินค้า OTOP จาก 20 จังหวัด
 • สินค้าจากผู้ประกอบการ และการแสดงวัฒนธรรมจากประเทศลาว เวียดนาม และจีน
 • การประกวดธิดาเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน
 • การประกวดวงดนตรีสตริง

จัดมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย และงานเกษตรแห่งชาติ โดย

 • สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้คณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและงานเกษตรแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
 • สำนักงานพาณิชย์จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด
 • สำนักงานการค้าภายในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร

แล้วพบกันในงาน มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย และงานเกษตรแห่งชาติ ที่ สกลนคร จ้า


ขอบคุณที่มา sakonnakhonguide.com