มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561

มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ (มทษ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา (มทร.ศรีวิชัย) และเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ภาคใต้

ได้จัดแถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 (Regional Research Expo 2018) ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ ห้องศรีวิศว ชั้น 3 อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา


ภายในงานมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโลโลยีราชมงคลศรีวิชัย และรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมแถลงข่าว เวลา 10.30 น. ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า

วช. กำหนดจัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 ขึ้นแล้วในระหว่างวันที่ 22 – 24 มีนาคม 2561 ณ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา และโรงสีแดง ย่านเมืองเก่าสงขลา ถนนนครนอก อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 ภาคใต้ 22-24 มี.ค. 61

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งให้เกิดการขยายผลการนำองค์ความรู้ จากผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่ในวงกว้างและเป็นรูปธรรม เพื่อให้ผู้ใช้ผลงานวิจัยในภาคใต้ได้เข้าถึงผลงานวิจัยมากยิ่งขึ้น และเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีศักยภาพของนักวิจัยในภาคใต้สู่สาธารณะ นอกจากนี้ยังเป็นเวทีเจรจาธุรกิจ ระหว่างนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ชุมชน องค์กรบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เพื่อให้สามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

รวมไปถึงเป็นการเตรียมความพร้อมของสถาบันที่จะเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยใน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลัก “วิจัยและนวัตกรรมปักษ์ใต้สู่การพึ่งพาของสังคม” กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย


มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561

นิทรรศการมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561

การประชุมเครือข่ายวิจัยภูมิภาค การสัมมนาวิชาการ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และการนำเสนอผลงานวิจัยเด่นจากผลงานวิจัยที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการในแต่ละด้าน กิจกรรมถนนวิจัยและนวัตกรรม โดยในวันที่ 24 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เป็นประธานในพิธีปิดงานและมอบรางวัลแก่หน่วยงานที่เข้าร่วมประกวดบูธผลงานวิจัยยอดเยี่ยม โดยในช่วยบ่ายได้มีการประชุมเพื่อหารือในการจัดงานดังกล่าวด้วย

การนำเสนอผลงานวิจัยนิทรรศการออกเป็น 6 กลุ่มหัวข้อเรื่อง ดังนี้

  • กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ
  • กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
  • กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
  • กลุ่มสร้างสรรค์วัฒนธรรม การศึกษาและสังคม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
  • กลุ่มสิ่งแวดล้อม และพลังงาน
  • กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อพ.สธ.

งานนี้เข้าชมฟรีทั้งงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rms.rdi.tsu.ac.th:82/rre2018