สืบทอดใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เกษตรฯ หนุนสืบทอดใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นทำนาแบบวิถีคริสต์สร้างสามัคคีในชุมชน โดยนายศุภชัย โพธิ์สุ รมช.เกษตรและสหกรณ์

เปิดเผยภายหลังร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวในโครงการทำนาแบบวิถีคริสต์ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านคำเกิ้ม อ.เมือง จ.นครพนม ว่า เป็นกิจกรรมที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนบ้านคำเกิ้ม


โดยได้ดำเนินการเป็นปีที่ 2 เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป โดยวัดนักบุญยอเซฟบ้านคำเกิ้ม ได้สนับสนุนพื้นที่นาจำนวน 5 ไร่ เพื่อสนับสนุนการดำเนินวิถีชีวิตแบบพอมีพอกินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความพอประมาณ มีเหตุผล สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง ใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

นายศุภชัย กล่าวต่อไปว่า สำหรับกิจกรรมการทำนาแบบภูมิปัญญา ได้ใช้ควายไถนา มีการลงแขกดำนาและเกี่ยวข้าว การใช้ ปุ๋ย หมัก ชีวภาพ และการนวดข้าวแบบโบราณ โดยใช้ครูภูมิปัญญาในชุมชน ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียน และผลผลิตที่ได้จากการทำนา ก็นำมาใช้สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนบ้านคำเกิ้ม เพื่อมีข้าวรับประทานตลอดปีการศึกษา ส่วนที่เหลือก็นำไปขายแล้วนำเงินมาสนับสนุนส่วนที่ขาดแคลนส่วนอื่น

“การจัดกิจกรรมทำนาและเกี่ยวข้าวโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีคุณค่ามหาศาล นอกจากจะเป็นการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติแล้ว ยังสร้างความรัก ความสามัคคี ให้แก่คนในชุมชน ตลอดจนการปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของอาชีพการทำ นาด้วย” นายศุภชัย กล่าว