พืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดกระบี่

จากข้อมูลที่ได้ (เว็บไซต์จังหวัดกระบี่) นั้น การผลิตปาล์มน้ำมันภายในจังหวัดทั้ง 8 อำเภอนั้นโดยรวมแล้วจำนวนผลผลิตเฉลี่ยมีมากถึง 3,215.69 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งมีผลผลิตรวมกันประมาณ 2.5 ล้านตัน ทำรายได้ให้จังหวัดและเกษตรกรในแต่ละอำเภอปีละไม่ต่ำกว่า 9 พันล้านบาท นี่เทียบเฉพาะปาล์มน้ำมันในจังหวัดกระบี่เท่านั้น

พืชเศรษฐกิจของจังหวัดกระบี่ส่วนยางพาราที่มีการผลิตในจังหวัดเอง (เทียบในข้อมูลปี 2552) นั้น มีผลผลิตรวมทั้งสิ้นประมาณ 2 แสนกว่าตัน ทำรายได้เป็นมูลค่ามากถึง 1หมื่นห้าพันล้านบาท แน่นอนว่า ราคายางพารานั้น ยังมีราคาดีกว่าราคาปาล์มน้ำมันอยู่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการด้วยนั่นเอง โดยในปี 2553 นับว่าเป็นปีที่ยางพาราให้ราคาดีเป็นพิเศษ แต่หลังจากสิ้นปี 2553 ไปแล้วเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัว ความต้องการปาล์มน้ำมัน น่าจะมีมากขึ้น เพราะรัฐบาลดูเหมือนว่าจะยกเลิกให้จำหน่ายนำมันดีเซล และเปลี่ยนมาใช้น้ำมัน ไบโอดีเซล ซึ่งพืชที่มีการผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซล น่าจะมีความต้องการของตลาดอย่างมาก หากว่านโยบายรัฐบาลเป็นจริง

สำหรับผลไม้ที่จังหวัดกระบี่เป็นผู้ผลิตก็มีจำนวนไม่น้อย เช่น มังคุด ทุเรียน กาแฟ เงาะ มะพร้าว ลองกอง ข้าวนาปี ส้มโชกุล และส้มโอ โดยผลการผลิตนั้น ในส่วนของผลไม้นั้น จังหวัดกระบี่มีการปลูกมะพร้าวเป็นส่วนใหญ่ (ไม่นับปาล์มน้ำมันและยางพารา) โดยมีพื้นที่เพาะปลูกมากถึง 14,171 ไร่ เลยทีเดียว ทำรายได้ให้แก่จังหวัดเองประมาณ 43 ล้านบาทต่อปี ในขณะที่ข้าวนาปี ที่สามารถปลูกได้ปีละครั้ง มีพื้นที่เพาะปลูกโดยรวมประมาณ พันกว่าไร่ ทำรายได้รวมประมาณ 5 ล้านกว่าบาทเท่านั้น โดยในผลผลิตของพืชเศรษฐกิจในจังหวัดกระบี่เอง หากไม่นับรวมปาล์มน้ำมันและยางพาราแล้ว น่าจะคาดการณ์ว่า กาแฟ จะให้ผลผลิตและมูลค่าที่เป็นตัวเงินมากที่สุด นั่นคือ 75 ล้านบาทต่อปี โดยมีพื้นที่เพาะปลูกเพียง 4 พันกว่าไร่ ทั้งนี้ผลผลิตที่ได้ก็มีปริมาณมากเท่ากับที่ปลูก คือไม่มีการเสียหายใดๆ โดยกาแฟเอง มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ กิโลกรัมละ 21 บาท


ทั้งนี้อัตราผลผลิตต่อกิโลกรัมของพืชเศรษฐกิจในจังหวัดกระบี่ เรียงตามลำดับ (ข้อมูลในปี 2552) คือ

  1. ยางพารา ราคา 55 บาท ต่อกิโลกรัม
  2. ลองกอง ราคา 36 บาท ต่อกิโลกรัม
  3. ทุเรียน ราคา 28 บาท ต่อกิโลกรัม
  4. กาแฟ ราคา 21 บาท ต่อกิโลกรัม
  5. มังคุด ราคา 14 บาท ต่อกิโลกรัม
  6. เงาะ ราคา 11 บาท ต่อกิโลกรัม
  7. ข้าวนาปี ราคา 10 บาท ต่อกิโลกรัม
  8. มะพร้าว ราคา 6 บาท ต่อกิโลกรัม
  9. ปาล์มน้ำมัน ราคา 6 บาท ต่อกิโลกรัม

ที่มา http://www.krabi.go.th/impor/plant53.xls