ปัญหาพืชผักถูกระงับการส่งออก

ปริมาณการส่งออกยางพารา ในประเทศไทย

แนะเกษตรอบรม ระบบจีเอพีส่งออก จากข่าวสดวันนี้ เผย ที่นครปฐม โดยดร.รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน มก.วิทยาเขตกำแพงแสน เผยถึงปัญหาพืชผัก 16 ชนิด ถูกระงับการส่งออกกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป ว่า แมลงศัตรูพืชที่พบในพืชผักส่วนมากเป็นเพลี้ยไฟ อาจพบเป็นตัวหรือเป็นไข่ รวมถึงสารเคมีต่างๆ ที่ใช้เพื่อกำจัดแมลงศัตรูพืชต่างๆ สองปัญหานี้เป็นเรื่องที่นักวิชาการเกษตรทราบและหาทางแก้ปัญหามาโดยตลอด โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สร้างกระบวนการรับรองระบบคุณภาพให้แก่หน่วยรับรองเอกชนเพื่อขยายและส่ง ผ่านกระบวนการรับรองของ GAP เพื่อเทียบเคียงกับมาตรฐานเอกชนที่เป็นสากล นอกจากนั้น ยังเป็นศูนย์กลางในการประสานงานและนำผลการศึกษาวิจัยขยายสู่เกษตรกร เพื่อให้เกิดการพัฒนาสินค้าเกษตรจากแปลงตลอดระบบการผลิตต่อเนื่องจนถึงมือผู้บริโภค

ดร.รุ่งนภา กล่าวอีกว่า ขณะนี้จัดศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารขึ้น เพื่อประสานข้อมูลด้านการศึกษาวิจัยและฝึกอบรมตลอดจนถ่ายทอดข้อมูลไปยังผู้ เกี่ยวข้องทุกระดับ และสำหรับในสถานการณ์วิกฤตของการงดส่งออกพืชผักในขณะนี้ ขอแนะนำให้ภาคเกษตรกรจัดทำกลุ่มเกษตรผู้ผลิต ศึกษาการผลิตตามระบบการผลิตที่ปลอดภัย เข้ารับการฝึกอบรมระบบการผลิตตามระบบ GAP