พืชคลุมซีรูเลียม ในสวนยางพารา

พืชคลุมซีรูเลียม ในสวนยางพารา

ถึงแม้ว่า การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกต้องตามคำแนะนำ จะเพียงพอสำหรับต้นยางพาราและช่วยเพิ่มผลผลิตยางได้ แต่ทำให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตสูงขึ้นจากค่าปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพง สถาบันวิจัยยาง ได้แนะนำให้ปลูก พืชคลุมซีรูเลียม ในสวนยาง ซึ่งสามารถช่วยลดปริมาณการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนลง เนื่องจากซีรูเลียมสามารถตรึงธาตุไนโตรเจนจากอากาศได้ประมาณ 14 กิโลกรัม/ไร่/ปี โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกยางใหม่ทั้งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ควรใช้พืชคลุมซีรูเลียมในแปลงซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ จริงหรือไม่??…เกษตรกรต้องทดลองด้วยตัวเอง

นายสุจินต์ แม้นเหมือน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ขณะนี้สถาบันวิจัยยางได้เร่งส่งเสริมและกระตุ้นให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราในพื้นที่ปลูกยางใหม่ เห็นความสำคัญของการปลูกพืชคลุมดินในสวนยางเพื่อช่วยปรับปรุงบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ โดยได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก “พืชคลุมซีรูเลียม” (Calopogonium caeruleum) ระหว่างแถวต้นยาง ซึ่งซีรูเลียมเป็นพืชคลุมดินตระกูลถั่วที่มีคุณสมบัติเด่นในการเจริญเติบโตคลุมดินได้ดี และหนาแน่นแม้ในสภาพร่มเงา สามารถควบคุมวัชพืชระหว่างแถวต้นยางได้ดีมาก


อีกทั้งพืชคลุมซีรูเลียมยังมีระบบรากฝอยหนาแน่น สามารถช่วยรักษาความชื้นในดินป้องกันการชะล้างและพังทลายของดิน ที่สำคัญยังช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุและเพิ่มปริมาณธาตุอาหารในดินได้ โดยเฉพาะธาตุไนโตรเจนที่ได้จากการตรึงไนโตรเจนของไรโซเบียมที่อยู่บริเวณปมรากซีรูเลียม ซึ่งเป็นแนวทางช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา ช่วยลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีรวมทั้งสารเคมีควบคุมกำจัดวัชพืชในสวนยางและลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีให้กับเกษตรกรได้อีกด้วย นอกจากนี้พืชคลุมซีรูเลียมมีอายุยืนนาน และมีความทนทานต่อสภาพแห้งแล้งได้ดี ไม่แห้งตายในฤดูร้อน ช่วยลดความเสี่ยงปัญหาไฟไหม้สวนยางได้

พืชคลุมซีรูเลียม ในสวนยางพารา

สำหรับปัญหาของการใช้พืชคลุมซีรูเลียม คือ เมล็ดพันธุ์พืชคลุมซีรูเลียมหาซื้อได้ยากและมีราคาสูง กิโลกรัมละ 500-600 บาท ทั้งยังออกดอกและติดเมล็ดน้อยสถาบันวิจัยยางจึงได้ศึกษาวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชคลุมซีรูเลียมพบว่า ซีรูเลียมสามารถออกดอกและติดเมล็ดได้ดีในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะหากมีการทำค้างจะทำให้พืชคลุมซีรูเลียมออกดอกและติดฝักได้ดี สถาบันวิจัยยางจึงมีนโยบายเร่งเพิ่ม

อินทรียวัตถุบำรุงดินด้วยการขยายพันธุ์พืชคลุมซีรูเลียม พร้อมเร่งผลักดันให้เกษตรกรที่ปลูกซีรูเลียมในสวนยางผลิตเมล็ดพันธุ์ในเชิงการค้า คาดว่า จะช่วยสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรได้ถึง 36,000 บาท/ไร่

ปีที่ผ่านมา สถาบันวิจัยยางได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้ยางพาราโดยมีส่วนร่วมของเกษตรกร เพื่อศึกษาวิธีการขยายพันธุ์พืชคลุมซีรูเลียมเพื่อถ่ายทอดและขยายผลไปสู่เกษตรกรต่อไปโดยศูนย์เรียนรู้ยางพาราโดยมีส่วนร่วมของเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี ได้ทำการศึกษาและประสบผลสำเร็จในการขยายพันธุ์ สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์พืชคลุมซีรูเลียมได้ ประมาณ 40 กิโลกรัม/ไร่ สถาบันวิจัยยางจึงได้มอบหมายให้ศูนย์เรียนรู้ยางพาราฯดังกล่าวเป็นแกนหลักในการขยายผลการปลูกพืชคลุมซีรูเลียมสู่แหล่งปลูกยางพาราในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


อย่างไรก็ตาม หากสนใจเกี่ยวกับ “พืชคลุมซีรูเลียม” แบบจัดเต็ม สามารถติดตามได้ภายในงานมหกรรมยางทั่วไทย ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “ปลูกยางพันธุ์ใหม่ ใส่ใจซีรูเลียม” ในระหว่างวันที่ 19-21 กันยายนนี้ ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี โทร. 0-4520-2187-8 หรือสอบถามได้ที่ สถาบันวิจัยยาง โทร. 0- 2579-1576 ซึ่งผู้เข้าร่วมงานยังจะได้รับแจกต้นกล้าซีรูเลียมไปเพาะขยายพันธุ์ด้วย ดังนั้น จึงขอเชิญชวนเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมงานชมงานฯและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านยางพารา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ที่มา dailynews.co.th