ปลูกผักสวนครัว ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ แบบเกษตรอินทรีย์

ปลูกบีทรูทในกระถาง

ปุ๋ยอินทรีย์ หรือ ชื่อทางการว่า Organic Fertilizer ก็คือปุ๋ยที่ได้จากอินทรีย์สารซึ่งผลิตขึ้นโดยกรรมวิธีต่างๆ ไม่จำกัดรูปแบบและวิธีการ

โดยมุ่งหวังจะใช้เป็นประโยชน์ต่อพืช การผลิต ปุ๋ย อินทรีย์ ก็ต้องผ่านขบวนการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทางชีวภาพของปุ๋ยอินทรีย์เคมีเสียก่อน โดยธุรกิจขายปุ๋ยมีวัตถุหลายประเภทที่สามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อนำปุ๋ยที่ได้ไปทำการ เกษตรอินทรีย์ ต่อไปได้


โดยทั่วไปแล้วการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ก็เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับ สวนครัว แต่ก็มีข้อดีหลายอย่างคือ

ปุ๋ยอินทรีย์ กับ ผักสวนครัว

ประโยชน์ของ ปุ๋ยอินทรีย์ กับ การปลูก พืชผักสวนครัว มีมากมาย เช่น…

  • ช่วยปรับปรุงดินให้ดีขึ้น โดยเฉพาะคุณสมบัติทางกายภาพของดิน เช่น ความโปร่ง ความร่วนซุย ความสามารถในการอุ้มน้ำ และการปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดิน
  • อยู่ในดินได้นานและค่อย ๆ ปลดปล่อยธาตุอาหารพืชอย่างช้า ๆ จึงมีโอกาสสูญเสียน้อยกว่าปุ๋ยเคมี
  • เมื่อใส่ร่วมกับปุ๋ยเคมี จะส่งเสริมปุ๋ยเคมีให้เป็นประโยชน์แก่พืชอย่างมีประสิทธิภาพ มีธาตุอาหารรอง / เสริม อยู่เกือบครบถ้วนตามความต้องการของพืช
  • ส่งเสริมให้จุลชีพในดินโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พวกที่มีประโยชน์ต่อการบำรุงดิน ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ปลูกผัก สวนครัว ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ แบบ เกษตรอินทรีย์

สำหรับ ปุ๋ยอินทรีย์ ที่เหมาะกับ การปลูกผัก สวนครัว ก็มีข้อจำกัดหลายอย่าง หากใช้ในการเกษตรทั่วไปที่ไม่เฉพาะเจาะจง เป็นต้นว่ามีปริมาณธาตุอาหารพืชต่ำ ใช้เวลานานกว่าปุ๋ยเคมี ที่จะปลดปล่อยธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ให้แก่พืช ราคาแพงกว่าปุ๋ยเคมี เมื่อคิดเทียบในแง่ราคาต่อหน่วยน้ำหนักของธาตุอาหารพืช และการหาวัตถุดิบในการผลิตให้ได้ประสิทธิภาพมากๆ ก็จะหายาก โดยพิจารณาในด้านเมื่อต้องการใช้เป็นปริมาณมาก ถ้าใส่สารอินทรีย์มากเกินไป เมื่อเกิดการชะล้างจะทำให้เกิดการสะสมของไนเตรทในน้ำใต้ดินซึ่งเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคได้

การปลูกหัวผักกาดแดง อร่อย ให้คุณค่า

การใช้สารอินทรีย์ที่สลายตัวยาก เช่น ขี้เลื่อย เมื่อใช้วัสดุคลุมดิน ถ้าใช้ขี้เลื่อยสดใส่ทับถมกันแน่น จะทำให้เกิดการหมักในสภาพไร้ออกซิเจน ทำให้อุณหภูมิสูงมาก จนเกิดสารสีดำหรือน้ำตาล ในสภาพนี้ขี้เลื่อยจะอิ่มตัวไปด้วยสารพิษซึ่งเป็นกรดอินทรีย์ชนิดระเหยง่าย มีกลิ่นฉุนมาก และเกิดไอที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ทำให้เป็นอันตรายแก่พืชหลายชนิดได้ อย่างไรก็ตาม ขี้เลื่อย เปลือกไม้สามารถนำมาใช้ได้โดยใช้ในดินที่ไม่เป็นกรดจัดเกินไป และมีปุ๋ยไนโตรเจนเพียงพอ ควรเป็นขี้เลื่อยเก่าที่ย่อยแล้ว หรือปล่อยให้ตากแดดตากฝนระยะหนึ่ง การใช้ปูนขาวควบคู่ไปด้วยในปริมาณที่พอเหมาะ จะช่วยลดความเป็นพิษลงได้ดังนั้นธุรกิจขายปุ๋ยบางแห่งจึงมีการผสมปูนขาวเข้ากับปุ๋ยที่จำหน่าย


สำหรับปุ๋ยมูลสัตว์นั้น หากไม่ผ่านการหมักหรือการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนก่อนจะมีโรค แมลงศัตรูพืชและวัชพืชติดมาด้วย ทำให้เกิดปัญหาการแพร่ระบาดภายหลังได้เป็นปัญหากับธุรกิจขายปุ๋ยได้ง่ายๆ

ปลูกผักสวนครัว ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ แบบ เกษตรอินทรีย์

ปุ๋ยอินทรีย์โดยทั่วไปที่ได้จากวัสดุเนื้อแข็งจะสลายตัวยาก ไม่เหมาะกับการนำมาใช้กับ ผัก สวนครัว เช่น ขี้เลื่อย ซึ่งมีอัตราส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจนสูง เมื่อใส่ในดินปลูกพืชจุลินทรีย์จะแย่งไนโตรเจนในดินไปใช้ในขบวนการย่อย มีผลทำให้พืชขาดไนโตรเจนชั่วคราว ถ้าไม่มีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนพืชจะขาดจนกว่าจุลินทรีย์เหล่านี้จะมีกิจกรรมลดลง จึงจะได้ไนโตรเจนกลับคืนสู่ดิน

ปุ๋ยอินทรีย์ กับการทำเกษตร

ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลสัตว์และวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงาน ส่งกลิ่นเหม็นไม่เป็นที่จูงใจผู้ใช้และสกปรกและการใช้วัสดุจากของเหลือทิ้งจากท่อระบายน้ำโสโครก ตามอาคารบ้านเรือน และก่อให้เกิดการปนเปื้อนของโลหะหนักหลายชนิดที่เป็นพิษ เช่น ตะกั่ว ปรอท เพราะสารและแร่ธาตุต่างๆ ที่ยังสลายตัวไม่เต็มที่หรือยังอยู่ระหว่างการย่อยสลายจะทำให้เกิดความร้อนจากการย่อยสลาย เป็นอันตรายต่อรากพืช เช่น การใช้มูลสด ๆ ใส่ใกล้โคนปลูกพืช และการใช้มูลที่มีทั้งอุจจาระและปัสสาวะสัตว์ปน โดยไม่มีการเจือจาง จะทำให้ต้นพืชเหี่ยวเฉาได้เนื่องจากความเค็มของกรดในน้ำปัสสาวะ รวมทั้งต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและปริมาณการใส่มากกว่าปุ๋ยเคมีอีกด้วย

แต่ใช่ว่าปุ๋ยสำหรับการปลูกผักแบบนี้จะไม่มีข้อดีเลย หากเราสามารถนำปุ๋ยอินทรีย์มาใช้กับการปลูก ผักสวนครัว ด้วย ปุ๋ยอินทรีย์ ในแบบเกษตรอินทรีย์อย่างแท้จริง