ผักปลอดสาร การเกษตรแนวใหม่

เร่งส่งเสริมผักปลอดสารฯ ลำปางหวังสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ จากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการเร่งส่งเสริมการผลิตพืชผักปลอดสารพิษให้กับเกษตรในพื้นที่จังหวัดลำปาง หวังสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ไม่เป็นหนี้ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการทำเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่

นายสมโภช ตานถม ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกพืชปลอดภัยจากสารพิษบ้านห้วยไม้ราก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง หนึ่งในชุมชนที่ประสบความสำเร็จในการผลิตพืชผักปลอดสารพิษ เปิดเผยว่า ภายหลังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทางศูนย์ฯ ได้ทำการฝกอบรมเกษตรกรและชาวบ้าน รวมทั้งกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ โดยเน้นความเข้าใจเรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียง การพึ่งตนเอง และการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งต้องมีการวางแผนการใช้พื้นที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสมาชิกส่วนใหญ่มีการผลิตพืชผักที่มีความหลากหลาย เช่น กุ้ยช่าย พริก มะเขือ มีการวางแผนการผลิต รู้จักการทำปุ๋ยใช้เอง การทำบัญชีครัวเรือน และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้วยการทำผลิตภัณฑ์ไว้ใช้เอง อาทิ ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน สบู่ แชมพู เป็นต้น


การทำเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่

การเกษตรแนวนี้ ส่งผลให้เกษตรกรในกลุ่มมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต้นทุนการผลิตลดลง ไม่ต้องประสบกับปัญหาผลผลิตล้นตลาด และราคาผลผลิตตกต่ำ แม้ว่าส่วนใหญ่จะไม่ได้ทำการผลิตพืชผักในระบบเกษตรอินทรีย์ แต่การลดใช้สารเคมีโดยหันมาใช้สมุนไพรในท้องถิ่นเพื่อกำจัดศัตรูพืชแทน ก็ทำให้เกษตรกรมีสุขภาพที่ดีขึ้น และคุณภาพชีวิตโดยรวมดีขึ้นด้วย ผลผลิตที่ได้ก็มีความปลอดภัย และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ซึ่งการควบคุมความปลอดภัยของที่ดิน และผลผลิตนั้น ทางกลุ่มได้รับการสนับสนุนเครื่องมือตรวจสอบสารเคมีตกค้างในผลผลิตจากกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อนำมาใช้ตรวจสอบสารเคมีตกค้างในผลผลิตของสมาชิก และใช้เป็นข้อมูลในการควบคุมดูแลความปลอดภัยของการใช้สารเคมีในแปลงปลูกของสมาชิกด้วย

นายสมโภช กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันสมาชิกทุกคนได้นำความรู้จากการฝึกอบรมไปปรับใช้กับพื้นที่การเกษตร ของตนเองจนประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นจาการลดปัญหาการเป็นหนี้สิน หากเกษตรกรที่สนใจแนวทางการทำเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรม ยั่งยืน สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร.0-2629-8972, 0-2281-3958 ได้ทุกวันทำการ