ผักปลอดสารพิษ ไม่ไร้สารพิษ

เทคนิคการ ปลูกพริกขี้หนู แบบธรรมชาติ ไร้สารพิษ

ขึ้นชื่อว่าผักปลอดสารพิษ หลายคนก็ยังคงคลางแคลงใจอยู่ว่า เอ๊ะ ตกลงผักชนิดนี้การปลูกมีการใช้สารพิษหรือไม่อย่างไร หรือใช้ แต่ทำไมถึงต้องเรียก ผักปลอดสารพิษ เพราะบางคนเข้าใจว่าผักปลอดสารพิษ ต้องไม่ใช้สารพิษใดๆ ในการบำรุงดูแลให้เจริญเติบโต ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด แม้ว่าผักปลอดสารพิษจะปลอดภัยอย่างแน่นอน แต่กระบวนการและขั้นตอนจำเป็นต้องมีสารพิษเข้ามาเกี่ยวข้องจนกระทั่งพืชผักเติบโตนำไปบริโภคได้ ซึ่งแต่ละขั้นตอนผ่านกระบวนการอย่างไร จะได้กล่าวถึงต่อไปนี้

การปลูกผักปลอดสารพิษ การปลูกพืชผักต้องมีการเตรียมดินในขั้นแรกเหมือนกับการเกษตรประเภทอื่น คือ ยกแปลงดินกว้างประมาณ 1.50-2.00 เมตร ความยาวประมาณ 10-15 เมตร จากนั้นพรวนดินให้ทั่วแปลง แล้วจึงหว่านเมล็ดพันธุ์ผัก พันธุ์ผักส่วนใหญ่ที่เกษตรกรนิยมนำมาปลูกได้แก่ คะน้า, ผักกาดขาว, กวางตุ้ง, กวางตุ้งไต้หวัน, ผักบุ้งจีน และผักขมจีน เป็นต้น หลังจากหว่านเมล็ดพันธุ์ผักแล้วโปรยฟางคลุมดินอีกชั้นเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของผิวหน้าดิน แล้วรดน้ำให้ชุ่ม ขั้นตอนดังกล่าวนี้เกษตรกรบางรายอาจยังไม่โรยเมล็ดพันธุ์ แต่ใช้วิธีเมื่อเสร็จสิ้นการพรวนดินแล้วทิ้งไว้ประมาณ 7 วันให้หญ้าขึ้นจากนั้นจึงใช้ยากำจัดวัชพืชฉีดลงไป เมื่อวัชพืชตายจะกลายเป็นปุ๋ยไปในตัว จากนั้นจึงโรยเมล็ดพันธุ์ผัก เมื่อพันธุ์ผักเจริญเติบโตจะไม่มีปัญหาเรื่องวัชพืชขึ้นมาแย่งอาหาร


การดูแลผักปลอดสารพิษ ระหว่างการปลูก เกษตรกรจะดูแลอย่างต่อเนื่อง จนหลายคนยืนยันว่าการปลูกผักปลอดสารพิษเหมือนดูแลเด็กอ่อนเนื่องจากภายในดินจะมีแมลงและสัตว์เป็นศัตรูพืชอาศัยอยู่ ระหว่างที่พันธุ์ผักเจริญเติบโตต้องหมั่นใช้ยาฆ่าแมลงชนิดต่าง ๆ และยูเรียอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนั้นการให้น้ำต้องกระทำอย่างมีขั้นตอนและต้องพอเหมาะกับพื้นที่โดยเฉพาะการประเมินความร้อนภายในแปลงผักซึ่งปกติจะมีอุณหภูมิสูงกว่าข้างนอกเพราะถูกคลุมด้วยตาข่ายไนลอน อย่างไรก็ตาม การเจริญเติบโตของผักจะมีกำหนดอายุการปลูก 45 วัน ดังนี้ เกษตรกรจะใช้ยาฆ่าแมลงเฉพาะในช่วงเวลาระหว่างวันแรกของการปลูกกล้าผักจนไปถึง 30 วัน หลังจากนั้นเกษตรกรจะหยุดการใช้ยาฆ่าแมลงและกำจัดวัชพืชทุกชนิดเพื่อให้สารพิษที่เกาะตามผิวต้นผักและการดูดซับคลายตัวเป็นเวลาอย่างน้อย 15 วัน รวมอายุได้ 45 วันจะตัดขายจึงจะเรียกผักปลอดสารพิษอย่างสมบูรณ์ได้

ตลาดและการจำหน่ายผักปลอดสารพิษ ผลผลิตที่ได้ เกษตรกรจะทำการตัดโดยบางรายนำไปจำหน่ายยังตลาดในตัวเมืองนครปฐม ซึ่งลุงกำนันไพจิตตบอกว่า ผักปลอดสารพิษ เมื่อนำไปถึงตลาดจะจำหน่ายหมดอย่างรวดเร็ว เนื่องจากปัจจุบันคนส่วนใหญ่ไม่มั่นใจในคุณภาพของผักทั่วไป ที่บางต้นแม้จะมีใบสวยแต่พวกเขาเชื่อว่าไม่ปลอดภัย ส่วนผักของเกษตรกรี่ลำพยาแม้บางใบจะผุพรุนไปบ้างแต่ก็เชื่อมั่นว่าปลอดภัย จนเกิดปัญหาผลิตไม่ทันต่อความต้องการ นอกจากนั้นเกษตรกรอีกส่วนหนึ่ง จะจำหน่ายผักปลอดสารพิษให้กับกลุ่มบริษัทการค้าที่รับไปจำหน่ายังตลาดในเมืองใหญ่ หรือในกรุงเทพมหานคร ตามซุปเปอร์มาเก็ต ซึ่งก็เกิดปัญหาผลิตไม่ทันเช่นกัน สำหรับราคาขายผักปลอดสารพิษ โดยเฉลี่ยในช่วงปี 2541 ผักคะน้าจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 12 บาท ผักกาดขาวกิโลกรัมละ 20 บาท กวางตุ้งกิโลกรัมละ 16 บาท กวางตุ้งไต้หวัน กิโลกรัมละ 20 บาท และผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ 16 บาท ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สุงกว่าผักทั่วไปถึงเท่าตัว แต่ก็ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง

ฉลาดกินผักให้ปลอดสารพิษ คู่มือการกินผักปลอดสารพิษ organic-veggie

รายได้ของเกษตรกรที่ปลูกผักปลอดสารพิษ เกษตรกรลำพยา ยืนยันว่ารายได้จากการปลูกผักปลอดสารพิษ โดยเฉลี่ยในพื้นที่ 100 ตารางวา จะสร้างรายได้ประมาณ 2,500 บาทขึ้นไป หากมีพื้นที่มากกว่านั้น รายได้ก็จะเพิ่มขึ้นตามส่วน แต่โดยส่วนใหญ่การปลูกผักประเภทนี้ มักทำควบคู่ไปกับการทำสวน ซึ่งเป็นผลผลิตเป็นรายได้อีกส่วนหนึ่ง และบางบ้านยังทำขนมหรืออาหารไปจำหน่ายยังตลาด ทำให้เกิดรายได้หลายทาง จึงมีความเป็นอยู่ไม่ขัดสน ประโยชน์ต่อท้องถิ่น แน่นอนว่ากิจกรรมใดที่นำมาซึ่งรายได้ ย่อมเกิดประโยชน์

โดยรวมต่อท้องถิ่น แต่สำหรับอาชีพการปลูกผักปลอดสารพิษ เป็นงานที่ต้องอาศัยการดูแลอย่างมาก ทำให้เกษตรกรบางส่วนไม่สนใจที่จะทำโดยวิธีนี้ แต่เลือกใช้วิธีการดั้งเดิมคือการยกแปลงปลูกในที่โล่งแจ้งและใช้สารเร่งการเจริญเติบโตควบคู่ไปกับยาฆ่าแมลง ทำให้ได้ผลผลิตที่รวดเร็วและสวย แม้จะมีราคาจำหน่ายต่อกิโลกรัมต่ำกว่าผักปลอดสารพิษ แต่ระยะเวลาที่เร็วและความสวยงามของพืชผักก็ช่วยให้เกษตรกรไม่เดือดร้อน แต่ประเด็นสำคัญอยู่ที่การใช้สารพิษหรือยาฆ่าแมลงอย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้หน้าดินเสีย และเกิดการสร้างภูมิคุ้มกันทางธรรมชาติของบรรดาแมลงอันเป็นผลเสียในอนาคต อย่างไรก็ดีบทพิสูจน์ถึงการปลูกผักปลอดสารพิษให้ประโยชน์ทั้งคุณภาพของหน้าดินและผลผลิตที่ออกสู่ตลาด โดยผู้บริโภครับประโยชน์ด้านสุขภาพอย่างเต็มที่


ทางเลือกหนึ่งของเกษตรกร และควรยิ่งที่ผู้บริโภค หรือผู้ซื้อจะร่วมกันกำหนดการซื้อเฉพาะผักที่มีคุณภาพ ซึ่งแม้จะมีราคาสูงกว่าแต่ปลอดภัยต่อสุขภาพของตนเองปัจจุบันผักปลอดสารพิษที่ตำบลลำพยา แม้จะมีการทำกันเพียงไม่กี่รายแต่ได้รับการยอมรับภายในจังหวัดนครปฐม และผู้ซื้ออีกส่วนหนึ่งในย่านเมืองใหญ่ ผักของที่นี่จึงมีฐานะเป็นผลผลิตแห่งคุณภาพ และแหล่งชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของเมืองนครปฐม อนาคตและการสืบสวน เกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศ ผูกพันอยู่กับวิถีชีวิตดั้งเดิม

จากคนรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง จนในระยะหลังราว 30 ปีที่ผ่านมา ประเทศได้พัฒนาไปสู่การแข่งขันความเป็นหนึ่ง ผู้คนส่วนใหญ่แม้แต่เกษตรกรจึงทุ่มเทเงินทองให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในชั้นที่สูง

จนคนรุ่นใหม่ห่างเหินกับชีวิตชนบทและมองงานด้านการเกษตรเป็นงานเหน็ดเหนื่อยเหมาะสำหรับคนเรียนน้อยเกษตรกรรมของไทยจึงไม่สามารถพัฒนาไปได้อย่างเท่าที่ควรจะเป็น ผักปลอดสารพิษที่จังหวัดนครปฐมก็เช่นกัน ปัจจุบันดำเนินการทำกันอยู่เฉพาะรุ่นเก่าที่พอใจกับชีวิตประจำวันอย่างนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งในอาชีพที่น่าห่วงใยว่าในอนาคตอาจต้องหยุดลง

ขอบคุณที่มา nakornpathom.com / kasetorganics.org