ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ผลสำเร็จหมู่บ้านปุ๋ย

วิธีทำปุ๋ยน้ำชีวภาพจากพืช

เรื่องของ ปุ๋ยอินทรีย์ กับ การทำ เกษตรอินทรีย์ มีมานาน

สำหรับ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ให้ครบล้านกระสอบ วว.เปิดผลสำเร็จหมู่บ้านปุ๋ย เงินสะพัดชุมชนกว่า 1.2 พันล้าน โดยนายพรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เผยว่า โครงการหมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯมอบหมายให้สถาบัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงงานปุ๋ยต้นแบบผลิตปุ๋ยเคมีให้กับกลุ่มเกษตรกรตั้งแต่ปี 2547-2551 จำนวน 317 โรง ใช้งบประมาณ 278.015 ล้านบาท เฉลี่ยโรงละ 887,000 บาท โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม 317 กลุ่ม มีความคืบหน้า และประสบความสำเร็จไปมาก โดยสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์แล้ว 1,212,602 กระสอบ


นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ในการดำเนินโครงการธุรกิจขายปุ๋ยถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงงาน ต้นแบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์ทำให้เกษตรกรได้รับจากการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ทุกๆ 1 ตัน คือกลุ่มเกษตรกรจะมีรายได้จากการจำหน่ายมูลสัตว์ 1,500 บาท รายได้จากการจำหน่ายปุ๋ย 3,000 บาท รายได้จากค่าแรง 1,500 บาท ชุมชนประหยัดเงินซื้อปุ๋ย 14,000 บาท

วิธีทำปุ๋ยน้ำชีวภาพจากพืช

ดังนั้น หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์ วว.ผลิตปุ๋ยได้ 1,212,602 กระสอบหรือเท่ากับ 60,630 ตัน ทำให้หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์ วว. มีเงินหมุนเวียนในชุมชนจำนวน 1,212 ล้านบาท โดยจังหวัดที่สามารถผลิตปุ๋ยได้สูงสุด 3 อันดับแรก คือ จังหวัดศรีสะเกษ นครราชสีมา และบุรีรัมย์ โดยสามารถผลิตปุ๋ยได้ 162,605 กระสอบ 87,720 กระสอบ และ 87,301 กระสอบตามลำดับ

นายสุริยา สาสนรักกิจ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ และรักษาราชการผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี การเกษตร วว. กล่าวว่า ความสำเร็จของโครงการ หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์ วว. เกิดจากความพร้อมใน 6 ด้าน คือ 1.มีประธานและสมาชิกที่มีศักยภาพ และมีความต้องการใช้ปุ๋ย 2.มีเงินหมุนเวียนและระดมทุนสามาชิกได้เพียงพอ 3.มีโรงเรือน เครื่องจักรอุปกรณ์และวัตถุดิบในชุมชน 4.มีการ บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 5.มีเทคโนโลยี การผลิตปุ๋ยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และ 6.มีระบบการตลาดที่ดีมีคุณภาพ

นอกจากธุรกิจขายปุ๋ยนี้โรงงานปุ๋ยอินทรีย์ของ วว.ยังมี จุดเด่นประกอบด้วยอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ มีกำลังการผลิตปุ๋ยเหมาะสมกับชุมชน ใช้วัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยที่มีอยู่ในชุมชน เป็นหลักเฉพาะอย่างยิ่งจำนวนมูลสัตว์และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มีขั้นตอนและวิธีการผลิตที่ชัดเจน ง่ายไม่ซับช้อน เกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ย ใช้เองอย่างมีคุณภาพสามารถ ผลิตปุ๋ยได้ทั้งปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์เคมีตามมาตรฐานกรมวิชาการเกษตรและผลิตภัณฑ์ปุ๋ย เป็นที่ต้องการของชุมชนและตลาดผู้ใช้ปุ๋ยในชุมชน


ที่มา แนวหน้า