การป้องกัน และการกำจัด หนอนกออ้อย

การป้องกัน การกำจัด หนอนกออ้อย ศัตรูพืชของอ้อย

ปัญหาที่พบมากของชาวสวนไร่อ้อยนั้นมักจะเกิดจากโรคและแมลงศัตรูพืชอย่าง หนอนกออ้อย วันนี้อยากจะนำเสนอวิธีการป้องกันและการกำจัดหนอนกออ้อย ของชาวไร่อ้อยกันซักเล็กน้อย เนื่องจากการประเมินราคาอ้อยปี 2552-2553 แตะอยู่ที่ระดับ 1,000-1,150 บาท /ตัน (ค่าความหวาน 10 ซี.ซี.เอส.) เนื่องจากคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) เปิดเผยว่าได้จำหน่ายน้ำตาลออกไปแล้ว 70 %ประกอบกับ อินเดีย จีน ต้องการนำเข้าเพิ่มเพราะผลผลิตตกต่ำจากภัยธรรมชาติ ทั้งน้ำท่วมและภัยแล้ง ขณะที่บราซิลเองนำอ้อยไปผลิตเอทานอลแทนเพราะราคาน้ำมันแพง จึงทำให้คุณสุธาเทพ ศรีประโดน ที่ อ.หนองม่วง ตัดสินใจยกกดโทรศัพท์มาหาเรา (18/08/2552) เพราะเกิดปัญหาหนอนกออ้อยเข้าทำลายไร่อ้อยสุดรักที่ปลูกมาแล้ว 3 เดือนที่กำลังอ่อน อวบ ใบชูตั้งเขียวชะอุ่มอยู่ แต่ตามลักษณะนิสัยหนอนกอแล้วมักหลบซ่อนตัวไม่ให้โดนสารเคมีเมื่อพวกเราฉีดยา อ้างถึงข้อมูลจาก http://thaigreenagro.com เกี่ยวกับหนอนกออ้อย

หนอนกออ้อย (sugarcane borer) หรือที่เรียกว่าหนอนเจาะหน่ออ้อย หรือหนอนเจาะลำต้นอ้อย หมายถึงแมลงในระยะตัวอ่อนที่อาศัยกัดกินอยู่ภายในหน่ออ้อยหรือลำต้นอ้อย ทำให้ไส้กลวงหรือเกิดเป็นแผลภายใน หากมองจากด้านนอกจะเห็นว่ายอดเหี่ยวและแห้งตาย ในประเทศไทยมีหนอนกออ้อยอยู่ 5 ชนิด คือ


  • หนอนกอลายจุดเล็ก (Chilo infuscatellus)
  • หนอนกอสีชมพู (Sesamia inferens)
  • หนอนกอสีขาว (Scripophaga excerptalis)
  • หนอนกอลายใหญ่ (หนอนกอแถบลาย) (Chilo sacchariphagus)
  • หนอนกอลายจุดใหญ่ (Chilo tumidicostalis)

การป้องกัน การกำจัด หนอนกออ้อย ศัตรูพืชของอ้อยรูปแบบการเข้าทำลายของหนอนกออ้อยคือมีลักษณะการเข้าทำลายของหนอนกออ้อยคือเมื่อหนอนกออ้อยฟักออกมาจากไข่จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม กัดกินอยู่บริเวณผิวใบหรือหน่ออ้อยเป็นระยะเวลาสั้นๆ หลังจากนั้นจึงเจาะเข้าไปภายในลำต้นที่อยู่บริเวณผิวดินและอาศัยอยู่ภายใน หนอนกออ้อยมีมีลักษณะอุปนิสัยชอบการเคลื่อนย้าย คือหลังจากหน่ออ้อยที่หนอนกออาศัยอยู่ตายก็จะย้ายไปทำลายหน่อใหม่ ดังนั้นหนอนกออ้อย 1 ตัวจึงสามารถทำลายอ้อนได้ 3-4 หน่อ หลังจากนั้นก็จะเข้าดักแด้อยู่ภายในลำต้น หนอนกออ้อยสามารถทำลายอ้อยได้ในทุกระยะการเจริญเติบโต คือทำลายหน่อเมื่ออ้อยยังเล็กอยู่ ทำลายทุกส่วนของลำต้นรวมถึงส่วนยอดของลำต้นเมื่ออ้อยอยู่ในระยะย่างปล้อง และระยะที่อ้อยเจริญเติบโตเต็มที่

การควบคุมและกำจัดหนอนกออ้อย ด้วยวิธีพอเพียง

  • แตนเบียนหนอน โคทีเซีย ( Cotesia flaviopes Cameron ) เป็นแตนเบียนที่จัดว่าเป็นแตนเบียนภายใน ( endoparasite ) กล่าวคือ ตัวเมียจะมุดเข้าไปในรูที่หนอนกออ้อยเจาะและจะวางไข่ไว้ในตัวหนอนกออ้อย ตัวอ่อนของแตนเบียนที่เกิดในตัวหนอนกออ้อย จะเจริญเติบโตและดูดกินภายในหนอนกออ้อย เพื่อเข้าดักแด้ ตัวหนอนกออ้อยจะอ่อนแอและตายไปในที่สุด
  • แตนเบียนไข่ ตริคโคแกรมม่า ( Trichogramma spp. ) แตนเบียนไข่ ตริคโคแกรมม่านับว่าเป็นแมลงที่มีประโยชน์อย่างกว้างขวาง นอกจากช่วยทำลายไข่ของผีเสื้อหนอนกออ้อยได้เป็นจำนวนมากแล้ว ยังช่วยทำลายไข่ผีเสื้อหนอนกอข้าว ไข่ผีเสื้อหนอนม้วนใบข้าว ไข่ผีเสื้อเจาะลำต้นข้าวโพด ไข่ผีเสื้อหนอนเจาะสมอฝ้าย และไข่ผีเสื้ออื่น ๆ ที่ไปทำลายไม้ผลและป่าไม้ต่าง ๆ มีรายงานจากประเทศอินเดีย และบาร์บาโดส ว่า การปล่อยแตนเบียนตริคโคแกรมม่าในไร่อ้อย สามารถที่จะควบคุมการระบาดของหนอนกออ้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    แมลงหางหนีบ
  • แมลงหางหนีบ ( Earwigs ) Proreus simulans stallen แมลงหางหนีบเป็นแมลงที่ตัวอ่อนและตัวแก่ช่วยควบคุมจำนวนประชากรไข่ และหนอนของแมลงต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกว้างขวางเช่น หนอนกออ้อย หนอนเจาะลำต้นข้าวโพด หนอนกระทู้ข้าวโพด หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนชอนเปลือกลำต้นลองกอง และเพลี้ยอ่อนชนิดต่าง ๆ

การป้องกัน และการกำจัด หนอนกออ้อย ศัตรูของอ้อย

แมลงหางหนีบจะหลบซ่อนตัวอยู่ภายในลำต้นและตามซอกใบ หรือตามซอกเศษดินที่มีเศษใบไม้ สามารถหาเหยื่อตามซอกมุมได้ดี การจับทำลายเหยื่อที่เป็นตัวหนอนจะใช้แพนหางซึ่งมีลักษณะคล้ายคีมหนีบลำตัวเหยื่อ และกินเป็นอาหาร ถ้าเป็นเพลี้ยอ่อนหรือไข่แมลงจะจับกินโดยตรง แมลงหางหนีบจัดว่าเป็นแมลงที่มีศักยภาพในการควบคุมศัตรูพืชผัก และหนอนกออ้อยมาก แมลงหางหนีบจะชอบอยู่ในที่ชื้นแต่ไม่ชอบที่แฉะ สามารถเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ได้ง่าย ในปัจจุบันมีเกษตรกรชาวไร่อ้อยหลายจังหวัดนิยมเพาะเลี้ยงกันมาก และนำไปปล่อยในไร่อ้อยของตนเอง มีประสิทธิภาพในการกำจัดหนอนกออ้อยดีกว่าสารเคมี

การใช้ตัวห้ำและตัวเบียนทั้ง 3 ชนิดดังกล่าวร่วมกัน จะช่วยให้การควบคุมและกำจัดหนอนกออ้อย และควบคุมแมลงศัตรูพืชอื่น ๆ ในไร่อ้อยอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด