ชุมนุมปราชญ์ รอบรู้ทฤษฎีเกษตร ก่อนถ่ายทอดสู่รุ่นหลัง

ผาย สร้อยสระกลาง ปราชญ์ชาวบ้าน

ผู้รู้แห่งเกษตรในเมืองไทยนับว่ามีจำนวนมาก หากจะนับกันจริงๆ ผู้ที่เด่นในด้านหนึ่งๆ จากหลายๆ สาขาของเกษตรจริงๆ ในรั้วมหาวิทยาลัยอาจต้องมอบประกาศนียบัตรให้แก่บุคคลเหล่านั้นประหนึ่งเป็นปรมาจารย์ด้านเกษตร และรอบรู้ในแขนงวิชาเชิงลึกในการเกษตรอย่างแท้จริง ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของ ปราชญ์ชาวบ้าน ที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตมาอย่างยาวนาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้เล็งเห็นถึงผลในการพัฒนาและให้ความสำคัญในภาคส่วนของสังคมเกษตร ที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เตรียมดึงปราชญ์ชาวบ้าน มาถ่ายทอดความรู้การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ หรือเกษตรทฤษฎีใหม่ ปรับแนวคิดและรูปแบบในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตให้แก่เกษตรกร โดยนายเฉลิมพร พิรุณสาร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาและบริหารการเกษตรและขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติ โดยยึดคนและชุมชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เน้นให้ความสำคัญกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม


ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเกษตรไปสู่ความสมดุลในทุกมิติอย่างบูรณาการและเป็นองค์รวม ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นว่าแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรมีทั้งของภาครัฐ โดยเฉพาะของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ หรือที่รู้จักกันในนามของ “ปราชญ์ชาวบ้าน” มีเป็นจำนวนมาก ซึ่งหากได้รับความร่วมมือจากปราชญ์ชาวบ้านด้วย จะเกิดพลังในการส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างมาก

นายเฉลิมพร กล่าวต่อว่า การขอความร่วมมือจากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านที่มีความพร้อมและศักยภาพ เพื่อเป็นผู้จัดการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้างเกษตรกรอาสาให้เป็นผู้นำในการขยายผล การทำการเกษตร รวมทั้งได้ให้การสนับสนุน พัฒนาและปรับปรุงศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อให้มีความพร้อมและศักยภาพในการฝึกอบรม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาปรับเปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบในการทำมาหากิน การประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ด้วยการพึ่งพาตนเองอย่างเหมาะสมกับภูมินิเวศน์ และภูมิสังคม และมีการสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเอง เพื่อดำเนินการผลิต การแปรรูปและการตลาด นับว่าเป็นแนวทางการดำเนินงานอีกรูปแบบหนึ่งที่มีส่วนช่วยให้เกิดการขยายผลให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรทั่วประเทศได้มากยิ่งขึ้น

ชุมนุมปราชญ์ รอบรู้ทฤษฎีเกษตร ก่อนถ่ายทอดสู่รุ่นหลัง

นอกจากนี้การที่ได้มีการจัดทำร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้เป็นแนวทางให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำไปเป็นกรอบการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ย่อมช่วยหนุนเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการและเป็นองค์รวมได้เป็นอย่างดี และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นได้ต่อไป