ประกันรายได้พันธุ์ข้าวเจ้า

นายวีระวุฒิ อัครธราดล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ( กนข.) มีมติให้พันธุ์ข้าวอายุสั้น จำนวน 10 พันธุ์ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้ สำหรับพันธุ์ข้าวเจ้า 10 พันธุ์ที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ ได้แก่ พันธุ์ 75, พันธุ์ซี-75, พันธุ์ราชินี, พันธุ์พวงทอง, พันธุ์พวงเงิน, พันธุ์พวงเงินพวงทอง, พันธุ์พวงแก้ว, พันธุ์ขาวปทุม, พันธุ์สามพราน 1, พันธุ์มาเลเซีย, และพันธุ์อื่นๆที่มีอายุต่ำกว่า 100 วัน

กนข. มีมติงดรับประกันรายได้เกษตรกรใน 10 พันธุ์ข้าวเจ้า เหตุมีคุณภาพต่ำ


เนื่องจากพันธุ์ข้าว ดังกล่าวเป็นข้าวเมล็ดสั้น และเมื่อสีแปรสภาพแล้วได้ข้าวคุณภาพต่ำ ซึ่งมีคุณลักษณะเช่นเดียวกับที่ประกาศยกเว้นไว้โดยให้เกษตรกรใช้สิทธิชดเชย ราคาและปริมาณรับประกันต่อครัวเรือน เช่นเดียวกับชนิดข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์ที่ทางราชการรับรอง

Farmer at Harvest

ทั้งนี้ พันธุ์ข้าวที่กรมการข้าวได้แนะนำให้เกษตรกรนำไปปลูกนั้น ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง มีความต้านทานต่อโรคและแมลงที่สำคัญ มีคุณภาพการหุงต้มตามความต้องการของผู้บริโภค ตลอดจนทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เป็นปัญหาสำคัญ