น้ำท่วม ไทย ไม่ขาดแคลน พันธุ์ข้าว ถั่วเหลือง

โมเดลรับจำนำข้าว กับบริษัทข้าวแห่งชาติ ราคาข้าววันนี้

เมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองไม่ขาดแคลน เนื่องจากหลายปัญหาที่พบและอุปสรรคของเกษตรกรไทยนั้นยังไม่หมดแค่นี้ เพราะผลจากการเกิดอุทกภัยของไทยในครั้งนี้เป็นที่ยอมรับกันว่าอาจจะมีผลต่อการเพาะปลูกของเกษตรกรเป็นอย่างมากทีเดียว ที่สำคัญนอกเหนือจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพื้นที่การเพาะปลูกที่เกษตรกรไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทันก่อนน้ำท่วมแล้ว การสูญเสียเมล็ดพันธุ์เพื่อการเพาะปลูกในฤดูกาลต่อไปก็เป็นสิ่งที่หลายฝ่ายกังวลอยู่ไม่น้อยเช่นกัน โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ดี ซึ่งมีผลต่อผลผลิตและตรงตามความต้องการของตลาด

เกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดได้รับการเปิดเผยจากนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่า ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์มีความห่วงใยพี่น้องสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบอุทกภัย ที่อาจต้องประสบกับปัญหาด้านการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ ข้าวพันธุ์ดีไว้สำหรับการเพาะปลูกหลังน้ำลด เนื่องจากหาซื้อยากและอาจมีราคาสูง จึงได้เตรียมมาตรการในการให้ความช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองพันธุ์ดีให้กับสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบอุทกภัย


โดยสนับสนุนให้สหกรณ์ที่มีศักยภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลือง รวบรวมเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้จำหน่ายให้กับสหกรณ์ที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย สำหรับนำไปแจกจ่ายให้กับสมาชิก เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิกสหกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการเพาะปลูกในช่วงต้นปี 2555

เบื้องต้นได้สำรวจปริมาณการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองที่พร้อมจะเก็บเกี่ยวในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2554– มกราคม 2555 คาดว่าจะมีเมล็ดพันธุ์ข้าว ก่อนตรวจสอบคุณภาพจำนวน 12,595.02 ตัน จากสหกรณ์ที่มีศักยภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ใน 30 จังหวัด และมีเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองจำนวน 420 ตัน จากพื้นที่แหล่งผลิต 2 จังหวัด เมื่อเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวได้เก็บเกี่ยวแล้ว จะมีระยะเวลาในการพักตัวและต้องผ่านกระบวนการปรับปรุงสภาพในโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์และตรวจสอบคุณภาพ คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ตามหลักวิชาการ โดยคาดว่าจะมีเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพพร้อมกระจายสู่สมาชิกสหกรณ์จำนวน 11,062.76 ตัน สำหรับใช้เพาะปลูกในช่วงเดือนมกราคม–เมษายน 2555 ซึ่งเป็นช่วงที่น้ำลดและสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ

สำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าวที่สหกรณ์ผลิตมีทั้งสิ้น 14 พันธุ์ ซึ่งเมล็ดพันธุ์ข้าวที่สหกรณ์ผลิตได้มากที่สุด ได้แก่ พันธุ์หอมมะลิ 105 แหล่งผลิตเป็นสหกรณ์ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี นครราชสีมา และสุรินทร์ รองลงมาได้แก่พันธุ์ กข 6 ผลิตโดยสหกรณ์ในจังหวัดอุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ แพร่ และพะเยา และพันธุ์ กข 41 ผลิตโดยสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร

ส่วนเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง เป็นพันธุ์เชียงใหม่ 60 พื้นที่แหล่งผลิตในจังหวัดเชียงใหม่และน่าน ทั้งนี้ ยังได้เตรียมแนวทางในการจัดตลาดนัดเมล็ดพันธุ์สหกรณ์ เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองของสหกรณ์ให้เกษตรกรได้รับทราบด้วย


ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่และกำหนดช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งคาดว่าการสนับสนุนให้สมาชิกสหกรณ์ได้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองจากสหกรณ์ที่มีศักยภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรเรื่องการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ที่จะใช้เพาะปลูกภายหลังน้ำลด และช่วยแบ่งเบาภาระต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์ให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย

ก็นับว่ายังเป็นโชคและโอกาสที่ดีของเกษตรกรไทยที่จะไม่ขาดแคลน เมล็ดพันธุ์พืชเพื่อการเพาะปลูกในฤดูกาลต่อไป ที่สำคัญเมื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เกิด จากโครงการเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ ในขบวนการผลิตอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และอยู่ในสายตาการติดตามและตรวจสอบดูแลจากนักวิชาการด้านการ เกษตรอย่างใกล้ชิด ก็ย่อมที่จะอุ่นใจเพิ่มมากขึ้นว่า เมล็ดพันธุ์ที่ได้รับมานั้นจะไม่มีการปลอมปน และเป็นพันธุ์แท้ที่ตรงตามความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง

ที่มา เกษตรทั่วไทย