ทางเลือกใหม่ การปลูก ผักไร้ดิน

ผักไร้ดิน แปลงเล็ก Hydroponics การปลูกพืชไร้ดิน การปลูกผักไร้ดิน ปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน

ทางเลือกในการลงทุนการปลูกพืชไร้ดิน ด้วยความสนใจในความเป็นไปของวงการเกษตรทั้งเรื่องของผลผลิต วิธีการผลิต การจัดจำหน่าย การจัดการการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตของประเทศไทย พบว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ยังไม่สมบูรณ์ยังขาดการพัฒนา หรือแนวคิดที่ยังขาดๆ เกินๆ อีกมาก

ยกตัวอย่างเช่น เกษตรกรผลิตคะน้าออกมาในแต่ละวันมีจำนวนมาก และราคาถูกแต่ขณะเดียวกันยังมีการนำเข้าคะน้าฮ่องกงจากประเทศจีนในแต่ละวันเป็นจำนวนไม่น้อยเพื่อรองรับกับความต้องการของผู้บริโภคอีกกลุ่มหนึ่ง หรือการใช้ปุ๋ย และสารกำจัดศัตรูพืชในประเทศที่สูงกว่าอีกหลายประเทศมากในขณะที่ผลผลิตที่ได้น้อยกว่ากันหลายเท่าตัวแม้แต่การใช้พื้นที่ หรือแรงงานในการเกษตรของบ้านเราก็ไม่คุ้มค่า และขาดประสิทธิภาพจนเกิดสภาพขาดความสามารถในการแข่งขันได้ในตลาดโลก


และเป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะประเทศเราเป็นประเทศกสิกรรมมาอย่างยาวนาน แต่การพัฒนาหรือเทคโนโลยีที่จะนำมาพัฒนาด้านการเกษตรยังไม่กว้างขวางลงไปสู่ภาคการผลิตและเกษตรกรอย่างทั่วถึง และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง องค์ความรู้ด้านการเกษตรแบบใหม่ๆ ก็กระจุกอยู่ตามสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานราชการต่างๆ การถ่ายทอดไปยังเกษตรกรเป็นไปอย่างเชื่องช้า นโยบายภาครัฐก็มีอยู่ทุกๆ สมัยที่จะยกระดับ และพัฒนาการเกษตรของประเทศงบประมาณในแต่ละปีที่ภาครัฐจัดสรรให้กับการเกษตรก็มีมากมายมหาศาลแต่ผลของการใช้งบประมาณของภาครัฐก็ปรากฏออกมาอย่างที่เราเห็นกัน

จากปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างที่ข้าพเจ้าพบเห็นก็เกิดมีแนวคิดว่าจะทดลองทำการปลูกพืชผักในวิธีการที่น่าจะเป็นไปได้ทั้งเรื่องของการผลิต การตลาด การจัดการ และใช้เทคโนโลยีที่การเกษตรแผนใหม่มาผสมผสานโดยเริ่มจากการสำรวจข้อมูลด้านการตลาดทั้งในส่วนของผู้บริโภค ช่างทางการจัดจำหน่าย ผลกำไร และอุปสรรคของการจัดจำหน่าย ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจพบว่ายังมีช่องทางที่จะทำตลาดได้อีกไม่น้อย

ปัญหาการผลิต ผักไร้ดิน จากการศึกษาสภาพการผลิตในประเทศโดยเดินทางไปดูงานในสถานที่ต่างๆ และเข้ารับการอบรมสัมมนาทั้งจากภาครัฐ และเอกชน ผลที่ได้รับไม่เป็นที่น่าพอใจกล่าวคือ การผลิตยังมีปัญหา และอุปสรรคอีกมากรวมถึงผลกระทบจากธรรมชาติ เช่น ปริมาณน้ำฝนที่มาก และน้อยเกินไป ปัญหาเรื่องคุณภาพผลผลิต และปัญหาทางด้านแรงงานรวมถึงต้นทุนด้านปุ๋ย และสารกำจัดศัตรูพืช

ปัญหาด้านเทคโนโลยีของผักไร้ดิน ปัจจุบันเทคโนโลยีที่ใช้ในการเกษตรแผนใหม่ในประเทศเป็นเทคโนโลยีจากต่างประเทศทั้งสิ้น รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ และธาตุอาหารต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการผลิตอีกทั้งยังไม่สามารถใช้ได้กับพืชผักที่นิยมบริโภคในประเทศ คือ สามารถปลูกได้แต่ผักสลัด เช่น RED OAK, GREEN OAK, COS และ BUTTER HEAD เป็นต้น ทำให้มีปัญหามากทางด้านตลาดเพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่นิยมรับประทาน


ผักไร้ดิน แปลงเล็ก Hydroponics การปลูกพืชไร้ดิน การปลูกผักไร้ดิน ปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน

แนวคิดการปลูกพืชไร้ดินเชิงธุรกิจในประเทศไทย ในปัจจุบันถ้าพิจารณาจากข้อมูล และสภาพความเป็นจริงแล้วสามารถกล่าวได้ว่าการปลูกพืชไร้ดินเชิงการค้าของประเทศไทยยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้น การผลิตพืชที่เป็นเชิงธุรกิจอย่างจริงจังยังน้อยมาก ทั้งที่การปลูกพืชไร้ดินได้มีการเข้ามาสู่ประเทศไทยกว่า 10 ปีแล้ว เนื่องจากปัญหาและอุปสรรคต่างๆ รวมทั้งขาดข้อมูลทั้งด้านการผลิต การตลาด เทคโนโลยี และที่สำคัญที่สุดคือการบริหารจัดการที่ดีทำให้การปลูกพืชไร้ดินในประเทศไม่มีความก้าวหน้าเท่าที่ควร ดังนั้น การที่จะพิจารณาหาทางผลิตพืชไร้ดินนั้นควรจะต้องทราบถึงแนวคิด หลักการ และแนวทางปฏิบัติให้ได้เสียก่อน การที่จะผลิตให้ประสบผลสำเร็จนั้นผู้ผลิตจะต้องเข้าใจถึงองค์ประกอบที่สำคัญอย่างแท้จริง

อ้างอิงจาก bangsaiagro.com