การใช้สารทดแทนเคมี ในการทำเกษตรอินทรีย์

แบน 4 สารเคมีเกษตร ก่อมะเร็ง

ปัญหาอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเกษตรกรที่ลงมือทำ เกษตรทางเลือก โดยใช้รูปแบบของการทำเกษตรอินทรีย์แล้วเกิดปัญหามีการระบาดของแมลงและศัตรูพืชมากมายและ หาทางกำจัดได้ยาก หรือไม่มีวิธีการกำจัด

จึงต้องหันมาใช้สารเคมีแบบเดิมทำให้ไม่สามารถจะประสบความสำเร็จในการทำเกษตรอินทรีย์ได้ แต่รู้หรือไม่ว่า สารทดแทนสารเคมี ที่ใช้ได้กับเกษตรอินทรีย์ ที่รูปแบบเกษตรอินทรีย์สามารถใช้สารควบคุมโรคพืชได้นั้น มีหลายอย่าง และไม่ผิดข้อบังคับของการทำ เกษตรอินทรีย์ แต่อย่างใด


สารอนุญาตให้ใช้ควบคุมโรคพืช ในการทำเกษตรอินทรีย์ ซึ่งสารที่อนุญาตให้ใช้ควบคุมโรคพืช ได้แก่ กำมะถัน บอร์โดมิกซเจอคร์ พืชที่สมุนไพรและสารสกัดจากสมุนไพร คอปเปอร์ซับเฟต คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ คอปเปอร์ออกซี คลอไรด์ ในการควบคุมแมลง การสำรวจแมลงศัตรูพืชในแปลงปลูก หากพบแมลงศัตรูพืช ให้ปฏิบัติได้โดยการใช้ สารทดแทนสารเคมี ที่ใช้ได้กับเกษตรอินทรีย์ ได้ดังนี้

 • ถ้าแมลงมีจำนวนน้อย ให้ใช้วิธีการควบคุมทางชีวภาพจากพืช หรือ สารสกัดจากพืชสมุนไพร เช่น ดาวเรือง ว่านน้ำ พริก สาบเสือ หางไหลแดง สะเดา เป็นต้นใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ เช่น เชื้อไวรัสเอ็นพีวี เชื้อแบคทีเรียบีที ไส้เดือนฝอย ศัตรูธรรมชาติ เชื้อราเมตาไลเซี่ยม ใช้ตัวห้ำ ตัวเบียน น้ำสบู่ สารทำหมันแมลง
 • หากแมลงระบาด ใช้กับดักกาวเหนียว กับดักแสงไฟ เพื่อลดปริมาณแมลง ใช้ไว้ท์ออยล์ หรอมิเนอรัล ออยลฺ์

ความรู้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ

การควบคุมวัชพืชในการทำเกษตรอินทรีย์

 • ควรควบคุมก่อนวัชพืชออกดอก
 • ควบคุมโดยวิธีทางกายภาพ เช่น อบ ตาก บด ถอน ตัด ปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมดิน ใช้พลาสติกทึบแสงที่ไม่ย่อยสลายคลุมแปลง
 • ใช้สารสกัดจากพืช ทดแทนสารเคมี
 • ใช้ชีววิธี เช่น แมลง สัตว์ หรือจุลินทรีย์

การปลูกหัวผักกาดแดง อร่อย ให้คุณค่า

ในด้านการปรับปรุงบำรุงดินนั้น เกษตรกรก็มีปัญหาไม่แพ้กัน แต่ในระบบเกษตรอินทรีย์นั้น ไม่ได้จำกัดสารเคมีทุกตัว แต่จำกัดเพียงบางส่วนที่ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อผู้ปลูก ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม แต่สามารถใช้สารบางชนิดได้ โดย

สารที่ไม่อนุญาตให้ใช้ปรับปรุงดินระบบการทำเกษตรอินทรีย์


 • กากตะกอนโสโครก (โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผัก)
 • สารเร่งการเจริญเติบโตที่มีผลไปถึงโครงสร้างพืชและสัตว์
 • จุลินทรีย์ และผลิตผลจากจุลินทรีย์ที่ได้มากจากการตัดต่อสารพันธุกรรม
 • สารพิษตามธรรมชาติ เช่น โลหะหนักต่าง
 • ปุ๋ยเทศบาล หรือปุ๋ยหมักจากขยะในเมือง

ทำเกษตรอินทรีย์ ไม่ง่าย

สารที่อนุญาตให้ใช้ปรับปรุงดินในระบบการทำเกษตรอินทรีย์

 • ปุ๋ยอินทรีย์ ที่ผลิตจากวัสดุในไร่นา เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และปุ๋ยพืชสด โดยปุ๋ยหมัก จะได้จากเศษซากพืช ฟางข้าว ขี้เลื่อย เปลือกไม้ เศษไม้ และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอื่นๆ ปุ๋ยคอก ได้จากสัตว์ที่เลี้ยงตามธรรมชาติ ไม่ใช้อาหารจากจีเอ็มโอ(สารตัดต่อพันธุกรรม) ไม่ใช้สารเร่งการเจริญเติบโตและไม่มีการทรมานสัตว์ และ ปุ๋ยพืชสด ได้จากเศษซากพืชและวัสดุเหลือใช้ในไร่นา ในรูปสารอินทรีย์
 • ดินพรุ ที่ไม่เติมสารสังเคราะห์
 • ปุ๋ยชีวภาพ หรือจุลินทรีย์ที่พบทั่วไปตามธรรมชาติ
 • ขุยอินทรีย์ สิ่งที่ขับถ่ายจากไส้เดือนดินและแมลง
 • ดินอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ
 • ดินชั้นบน (หน้าดิน) ที่ปลอดจากการใช้สารเคมีมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
 • ผลิตภัณฑ์จากสาหร่าย และสาหร่ายทะเล ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ
 • ปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่ได้จากพืชและสัตว์
 • อุจจาระและปัสสาวะ ที่ได้รับการหมักแล้ว(ใช้ได้กับพืชที่ไม่เป็นอาหารของมนุษย์)
 • ของเหลวจากระบบน้ำโสโครก จากโรงงานทีผ่านกระบวนการหมักโดยไม่เติมสารสังเคราะห์ และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ
 • ของเหลือกใช้จากกระบวนการในโรงงานฆ่าสัตว์ โรงงานอุตสาหกรรม เช่นโรงงานน้ำตาล โรงงานมันสำปะหลัง โรงงานน้ำปลา โดยกระบวนการเหล่านั้นต้องไม่เติมสารสังเคราะห์ และต้องได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ

เริ่มต้นการปลูกยางพารา

และอนุญาตให้ใช้กับการบำรุงดินอีกประเภทคือ สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชหรือสัตว์ ซึ่งได้จากธรรมชาติ จะเป็นสารอนินทรีย์จำพวกหินและแร่ธาตุ ได้แก่

 • หินบด
 • หินฟอสเฟต
 • หินปูนบด (ไม่เผาไฟ)
 • ยิบซั่ม
 • แคลเซียม
 • ซิลิเกต
 • แมกนีเซียมซัลเฟต
 • แร่ดินเหนียว
 • แร่เฟลด์สปาร์
 • แร่เพอร์ไลท์
 • ซีโอไลท์
 • เบนโทไนท์
 • หินโพแทส
 • แคลเซียมจากสาหร่ายทะเล และ สาหร่ายทะเล
 • เปลือกหอย
 • เถ้าถ่าน
 • เปลือกไข่บด
 • กระดูกป่น และ เลือดแห้ง
 • เกลือกสินเธาว์
 • โบแร็กซ์
 • กำมะถัน
 • ธาตุอาหารเสริม (โบรอน ทองแดง เหล็ก แมงกานีส โมลิบดินัม และสังกะสี)

สารทดแทนสารเคมี ที่ใช้ได้กับเกษตรอินทรีย์ เหล่านี้สามารถนำมาใช้ในการทำเกษตรอินทรีย์ได้โดยไม่ถือว่าเป็นการใช้สารเคมีในการทำเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นระบบ

อ้างอิงจาก ข้อมูลจากศูนย์พัฒนาการ เกษตรอินทรีย์ ในจังหวัด