ศูนย์ต้นแบบเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

การปลูกมะเขือม่วง ในกระถาง

นายมนตรี พรมลักษณ์ เกษตรและสหกรณ์ จ.อำนาจเจริญ เปิดเผยว่า เพื่อสนองตอบนโยบายรัฐบาล และ รมว.มหาดไทย ในการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยเฉพาะระดับชุมชน จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2548 บนเนื้อที่ 5 ไร่ ที่บริเวณด้านทิศใต้ภายในศาลากลาง จ.อำนาจเจริญ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรในระดับครัวเรือนและระดับชุมชนมีอาหารบริโภค ลดต้นทุนการผลิต และมีรายได้ต่อเนื่องจากการทำกิจกรรมเกษตรโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้และทักษะในการจัดการทรัพยากร การบริหารจัดการฟาร์มของเกษตรกรให้เป็นต้นแบบตามศักยภาพของพื้นที่ สำหรับถ่ายทอดแก่เกษตรกรในชุมชน

นายมนตรีกล่าวว่า ในปี 2553 มีเป้าหมายดำเนินการ 7 อำเภอ 25 หมู่บ้าน ด้วยการอบรมเกษตรกรหมู่บ้านละ 20 คน รวม 500 คน ในพื้นที่ อ.เมืองฯ มี ต.นายม 1 หมู่บ้าน ต.นาวัง 5 หมู่บ้าน ต.กุดปลาดุก 11 หมู่บ้าน ต.น้ำปลีก 9 หมู่บ้าน ต.หนองมะแซว 4 หมู่บ้าน ต.ปลาค้าว 5 หมู่บ้าน ต.นาหมอม้า 7 หมู่บ้าน ต.ห้วยไร่ 2 หมู่บ้าน อ.ชานุมาน มี ต.ป่าก่อ 12 หมู่บ้าน อ.ปทุราชวงศา มี ต.นาป่าแซง 1 หมู่บ้าน ต.โนนงาม 12 หมู่บ้าน อ.พนา มี ต.พระเหลา 6 หมู่บ้าน ต.จานลาน 1 หมู่บ้าน ต.ไม้กลอน 14 หมู่บ้าน อ.เสนางคนิคม มี ต.โพนทอง 2 หมู่บ้าน ต.เสนางคนิคม 7 หมู่บ้าน ต.หนองไฮ 5 หมู่บ้าน ต.นาเวียง 9 หมู่บ้าน ต.หนองสามสี 6 หมู่บ้าน ต.ไร่สีสุก 7 หมู่บ้าน อ.หัวตะพาน มี ต.เค็งใหญ่ 7 หมู่บ้าน ต.คำพระ 3 หมู่บ้าน ต.โพนเมืองน้อย 5 หมู่บ้าน อ.ลืออำนาจ มี ต.ไร่ขี 8 หมู่บ้าน ต.แมด 11 หมู่บ้าน


ต้นแบบเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนายมนตรีกล่าวว่า ที่ผ่านมาได้จัดทำแปลงเกษตรแบบผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นฟาร์มต้นแบบแกนนำและเครือข่ายการเรียนรู้ชุมชน โดยเป็นแปลงที่เกษตรกรร่วมกันทำการผลิตด้านการเกษตรจำนวน 25 จุด เช่น จัดทำศาลาเรียนรู้การเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 25 จุด พัฒนาอาชีพด้านการเกษตรและนอกภาคเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 25 หมู่บ้าน ประกอบด้วย ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ ปรับปรุงและพัฒนาแปลงและป้ายประชาสัมพันธ์แปลง ส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ น้อมนำแนวทางไปปรับใชักับที่นามากขึ้น ซึ่งจะมีการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวให้ทั่วทุกพื้นที่ โดยเฉพาะเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จจะถูกคัดเลือกเป็นปราชญ์ของแผ่นดิน รับใบประกาศนียบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน

นายบุญหลาย กัลยา อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 65 หมู่ 2 บ้านคึมชาต ต.ไร่สีสุก อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ เล่าว่า มีอาชีพปลูกข้าวทำนามาแต่บรรพบุรุษ เมื่อสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ส่งเจ้าหน้าที่มาแนะนำการทำเกษตรแบบผสมผสานตาม แนวปรัชญาเศรษฐิกจพอเพียง จึงนำความรู้ไปปรับใช้กับที่นา 10 ไร่ เป็นเวลา 5 ปี ประสบความสำเร็จมาก ได้รับรางวัลหลากหลาย อาทิ ในปี 2544 ได้รางวัลที่ 1 การประกวดข้าวหอมมะลิของ จ.อำนาจเจริญ ปี 2549 ได้รางวัลชมเชยการประกวดข้าวหอมมะลิ ปี 2550 ได้รางวัลชมเชยการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2552 ได้รางวัลชมเชยประกวดโครงการคัดเลือกแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ดีเด่น ล่าสุดวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 ได้ประกาศนียบัตรปราญ์เกษตรของแผ่นดินสาขาเศรษฐกิจพอเพียงจากผู้ว่าราชการ จ.อำนาจเจริญ ซึ่งเป็นความภูมิใจและกำลังใจที่จะทำงานต่อไป