ตลาดนัดสีเขียว อำนาจเจริญ

kaset fair งานเกษตรแฟร์ 2554 บางเขน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับเทศบาลเมืองอำนาจเจริญและกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์รวมถึงกลุ่มข้าวสัจธรรม ได้จัดงานตลาดนัด สีเขียวขึ้นทุกวันพุธ ที่หอนาฬิกาใจกลางเมืองอำนาจเจริญ ระหว่างเวลา 15.00-18.00 น. ซึ่งมีเกษตรกรที่ได้รับรองพื้นที่อินทรีย์จากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (ม.ก.ท.) และมาตรฐานอื่นๆ เข้าร่วมจำหน่ายสินค้ากว่า 20 ร้าน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ สามารถสร้างรายได้และมูลค่าให้ท้องถิ่น และให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยจากสารตกค้างในสินค้าการเกษตรเปิดตลาดนัดสีเขียว และหันมาบริโภคพืชผักปลอดสารเคมีเพื่อสุขภาพร่างกายที่ดียึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

นายปิติ วัฒนรัตน์ พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่า จังหวัดอำนาจเจริญเป็นแหล่งผลิตข้าวอินทรีย์อันดับต้นๆ ของภาคอีสานและส่งไปจำหน่ายยังจังหวัดอื่นๆ ปีละจำนวนมาก จึงได้มีการจัดตั้งเครือข่ายข้าวสัจธรรมจังหวัดอำนาจเจริญขึ้น มีสมาชิก 100 ราย พื้นที่ปลูกข้าวจำนวน 2,470 ไร่ ผลผลิต 503 ตัน และแบ่งเป็น 15 กลุ่มดังนี้


 • กลุ่มผลิตข้าวกล้องอินทรีย์ตำบลนาเวียง อ.เสนางคนิคม
 • กลุ่มรวมพลังสร้างสรรค์ (ผลิตข้าวอินทรีย์) ต.โนนหนามแท่ง อ.เสนางคนิคม
 • กลุ่มกสิกรรมไร้สารพิษบ้านคึมใหญ่ อ.เมืองอำนาจเจริญ
 • กลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลน้ำปลีก อ.เมืองอำนาจเจริญ
 • กลุ่มร่วมใจไร้สารพิษโนนค้อทุ่ง อ.หัวตะพาน
 • กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษบ้านเหล่าขวาว อ.หัวตะพาน
 • กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านนาผาง อ.ปทุมราชวงศา
 • กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านหนองสามสี อ.เสนางคนิคม
 • กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ตำบลบุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ
 • 10.กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ตำบลไก่คำ อ.เมืองอำนาจเจริญ
 • กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองตาใกล้ อ.เมืองอำนาจเจริญ
 • กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านนาสะอาด อ.เสนางคนิคม
 • กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านหนองไฮ อ.ปทุมราชวงศา
 • กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านปลาค้าว อ.เมืองอำนาจเจริญ
 • กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านไม้กลอน อ.พนา

ซึ่งทั้ง 15 กลุ่มได้ผ่านการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (ม.ก.ท.) จึงสามารถนำสินค้าเศรษฐกิจพอเพียงมาวางจำหน่ายในตลาดนัดสีเขียวได้ เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารเคมีอย่างแท้จริง และเป็นการส่งเสริมสุขภาพด้วย โดยนางจำปา สุวะไกร หัวหน้ากลุ่มข้าวสัจธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า ได้จัดตั้งเครือข่ายข้าวสัจธรรมอำนาจเจริญ เมื่อปี 53 เป็นเวลา 3 ปี เพื่อส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์และรณรงค์ให้ประชาชนหันมาบริโภคข้าวอินทรีย์มากขึ้น ด้วยความร่วมมือจากเครือข่าย 15 กลุ่ม ทำให้พื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้จังหวัดอำนาจเจริญเป็นจังหวัดเกษตรอินทรีย์ให้ได้

ปลูกพริกหยวก ในกระถาง

สำหรับการจัดตลาดนัดสีเขียว โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ ต้องการให้เครือข่ายข้าวสัจธรรมอำนาจเจริญมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและต้องให้การประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่ดี ซึ่งมีการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรทุกวันพุธ เวลา 15.00-18.00 น. ที่หอนาฬิกา ใจกลางเมืองอำนาจเจริญ

กลุ่มสมาชิกผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ เข้าร่วมทั้งหมด 24 ราย ดังนี้

 • กลุ่มเครือข่ายข้าวสัจธรรม จำนวน 16 ราย
 • กลุ่มเครือข่ายข้าวคุณธรรม จำนวน 2 ราย
 • กลุ่มร่วมด้วยช่วยกัน จำนวน 1 ราย
 • กลุ่ม OTOP จำนวน 2 ราย
 • อื่นๆ จำนวน 3 ราย

ข้าวกล้องหอมมะลิแดง

สินค้าในตลาดนัดสีเขียว สำหรับเศรษฐกิจพอเพียงแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้


 • ผักสด เช่น ผักบุ้ง มะเขือ แตงกวา หน่อไม้ เห็ด ชะอม ผักกาด ผักพื้นบ้าน และผักตามฤดูกาล
 • ผลไม้ เช่น เสาวรส กล้วย มะละกอ มะพร้าว แตงโม ฟักข้าว แก้วมังกร และอื่นๆ
 • ขนมไทย ขนมพื้นบ้าน เช่น ถั่วแปบ ขนมถ้วย ขนมช่อม่วง ขนมน้ำดอกไม้ ข้าวต้มมัดและอื่นๆ
 • สินค้าหัตถกรรม สินค้า OTOP 5.อื่นๆ เช่น น้ำผัก น้ำผลไม้ น้ำสมุนไพร ไข่ไก่ ไข่เป็ด ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จรูป

ที่ผ่านมานับว่าสร้างรายได้แก่เกษตรกรเป็นอย่างดี สำหรับเกษตรกรรายอื่นที่ต้องการนำสินค้ามาวางจำหน่ายจะต้องผ่านกฎระเบียบของคณะกรรมการตลาดนัดสีเขียวก่อน โดยแบ่งเป็นสัดส่วน คือ

เกษตรมหัศจรรย์ ครั้งที่ 4 ปีนี้จัดหนัก

มาตรฐานการผลิตทางการเกษตร

 • ผลผลิตทางการเกษตรที่นำมาจำหน่ายต้องเป็นกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยตั้งแต่ ระดับไม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช เช่น ยาฆ่าแมลง และไม่ใช้สารเคมีในการผลิต
 • ผู้ผลิตจะต้องมีการจัดการระบบผลผลิตในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ทั้งระบบ และผลผลิตที่นำมาจำหน่ายต้องมาจากพื้นที่การผลิตที่ไม่ใช้สารเคมี
 • ผู้ผลิตต้องได้รับการตรวจเยี่ยมแปลงการผลิต หรือได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบตลาดนัดสีเขียว ว่าเป็นผู้ผลิตตามมาตรฐานที่กำหนดขึ้น
 • กรณีผลผลิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของชุมชน จำเป็นต้องแจ้งแหล่งที่เก็บ/สภาพพื้นที่ที่เก็บมาแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบและตรวจก่อนทุกครั้ง

มาตรฐานอาหารแปรรูป ทั้งนี้อาหารแปรรูปที่วางจำหน่ายในตลาดนัดสีเขียว ต้องมีส่วนประกอบของวัตถุดิบจากท้องถิ่นหรือวัตถุดิบอินทรีย์ คือ

 • ห้ามใช้สีจากกระบวนการผลิตทางเคมี เช่น สีผสมอาหาร
 • ส่วนผสมในอาหารต้องเป็นวัตถุดิบที่มีความปลอดภัยที่สุดโดยพิจารณาจากสิ่งที่มีในชุมชน
 • ควรจัดใส่ภาชนะ หีบ ห่อ ที่มีความสอดคล้องกับธรรมชาติ และคำนึงถึงความปลอดภัยในอาหารมากที่สุด
 • หากมีการพบว่าอาหารที่แปรรูปไม่มีความปลอดภัยในการบริโภค
 • ผู้จำหน่ายสินค้าต้องรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของอาหารและสถานที่จำหน่ายสินค้ามากที่สุด คณะกรรมการตรวจสอบจะระงับการจำหน่ายสินค้าชนิดนั้นทันที ในกรณีที่จะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคอย่างร้ายแรง แต่หากไม่เป็นอันตรายหรือร้ายแรงอาจจะแจ้งเตือน ระงับการจำหน่ายสินค้าชนิดนั้นในครั้งต่อไป
 • ไม่อนุญาตสารต่อไปนี้ในการแปรรูป ขัณทสกรหรือซัคคาริน น้ำตาลเทียม/สารเพิ่มความหวาน/ดีน้ำตาล สารบอแรกซ์ ผลชูรส สารกันหิน สารกันบูดสังเคราะห์ สารแต่งกลิ่นสังเคราะห์ หัวเชื้อดอกผลไม้

สินค้าเกษตรอินทรีย์ เขาค้อทะเลภู หนทางสู่ธุรกิจยั่งยืน

มาตรฐานจำหน่ายสินค้า ผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดนัดสีเขียว ต้องขึ้นทะเบียนเพื่อแจ้งความจำนงในการจำหน่ายผลผลิตกับคณะกรรมการบริหารตลาดนัดสีเขียว และต้องปฏิบัติดังนี้

 • ผู้จำหน่ายสินค้าประเภทพืช ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ อาหารแปรรูป ที่เป็นสินค้าที่รับประทานได้ ต้องเป็นสมาชิกกลุ่มในเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนข้าวสัจธรรมอำนาจเจริญเท่านั้น ในกรณีที่เป็นสินค้าชนิดที่ไม่สามารถบริโภคได้ เช่น งานฝีมือ สินค้าหัตถกรรม สินค้า OTOP ให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการฝ่ายการจัดการตลาดในการพิจารณาตามความเหมาะสม
 • ผู้จำหน่ายสินค้าต้องจำหน่ายผลผลิตที่ตนเองหรือกลุ่มสามารถผลิตขึ้นเองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่คณะกรรมการบริหารตลาดกำหนดขึ้น และห้ามซื้อสินค้าที่ไม่ผ่านการตรวจสอบมาจำหน่าย เว้นแต่ซื้อหรือรับฝากขายจากสมาชิกที่ผ่านการรับรอง
 • ผู้จำหน่ายสินค้าที่รับผลิตผล ผลิตภัณฑ์อินทรีย์มาจำหน่าย โดยผลิตผลนั้นบรรจุหีบห่อมาเรียบร้อยแล้วและไม่มีการเปิดเพื่อบรรจุใหม่ ไม่ต้องขอรับรอง แต่ต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจสอบให้ทราบด้วย
 • ผู้จำหน่ายต้องให้ความร่วมมือ ไม่ปกปิดข้อมูลในกระบวนการผลิตกับคณะกรรมการโครงการตลาดนัดสีเขียว ทุกชุดที่แต่งตั้งขึ้น
 • ผู้จำหน่ายสินค้าจะต้องจ่ายค่าบำรุง เพื่อสะสมเข้ากองทุนตลาดทุกครั้ง ครั้งละ 10 บาท
 • ผู้จำหน่ายสินค้าจะต้องรับผิดชอบต่อปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ซื้อ
 • ผู้จำหน่ายสินค้าต้องกำหนดราคาที่ยุติธรรมแก่ผู้ซื้อและราคาใกล้เคียงกับผู้จำหน่ายสินค้ารายอื่น
 • ผู้จำหน่ายสินค้าต้องมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อน กลุ่มสมาชิกและผู้ซื้อ
 • ผู้จำหน่ายสินค้าต้องแต่งกายสุภาพ มิดชิดและตามแบบฟอร์มที่ได้ตกลง
 • ผู้จำหน่ายสินค้าจะต้องรักษาความสะอาดสถานที่จำหน่ายสินค้าอย่างสม่ำเสมอด้วย

การปลูก คะน้า เมนูสุดโปรด การทำอาหาร คะน้า

นางติ้น ปลัดสุข อายุ 58 ปี ชาวเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ กล่าวระหว่างเดินซื้อสินค้าทางเกษตรปลอดสารเคมี ว่าทุกวันนี้จะบริโภคอาหารก็ต้องระมัดระวังให้มาก ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าบางคนมักจะใส่สีผสมสารเคมีในอาหาร เพื่อให้อาหารใหม่สดอยู่เสมอ จึงเป็นเรื่องที่ดีในการจัดโครงการตลาดนัดสีเขียวทุกวันพุธ จะทำให้ประชาชนมีทางเลือกบริโภคอาหารเกษตรอินทรีย์ได้อย่างปลอดภัย ส่งผลให้ร่างกายปราศจากโรคภัยเจ็บป่วยด้วย ก็ขอชมเชยว่าเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์แก่ประชาชนมาก และขอสนับสนุนให้จัดโครงการดีๆ นี้ต่อไป