ตรวจสอบสภาพดินในการเพาะปลูก อย่างปลอดภัย

การตรวจสภาพดินปลูก การปลูกพริก

การใช้ test kit สำหรับการตรวจสอบสภาพดินในการเพาะปลูกพืชผักสวนครัวต่างๆ อย่างการปลูกพริกให้ปลอดภัย และการตรวจสอบสภาพดินเพื่อแก้ปัญหาโรคด่างต่างๆ ด้วย test kit ในปัจจุบันนี้แหล่งที่ปลูกพริกขึ้นชื่อของบ้านเราจะอยู่ในแถบจังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น แพร่ ซึ่ง พริก ทุกเม็ดมีรสเผ็ดมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับสารแคปไซซิน ซึ่งแต่ละสายพันธุ์มีไม่เท่ากัน ส่วนด้านคุณภาพนั้นจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่ที่การจัดการของแต่ละพื้นที่

ปัจจุบันถ้าต้องการให้ผลิตผลมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด โดยเฉพาะห้วงคาบเวลาที่หลายประเทศกำลังก้าวเข้าสู่ “อาเซียน” ด้วยแล้ว เกษตรกรต้องใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมมาผนวกกับวิทยาการสมัยใหม่ โดยอาจารย์วีระ ภาคอุทัย จากภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ทำโครงการวิจัย “การปลูกพริกปลอดภัย” ขึ้น ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิและแพร่ โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สนับสนุนทุน


อาจารย์วีระ ได้เปิดเผยว่าจังหวัดแพร่มีสภาพพื้นที่ดินเป็น ชายตลิ่ง น้ำท่วมบ่อย แต่ไม่ท่วมมาก ซึ่งหลังจากนำตัวอย่างดินไปตรวจสอบค่าเฉลี่ยพบว่ามีสารอินทรีย์ในดินมาก สามารถปลูกพริกได้ดีโดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยมากมาย และที่ผ่านมาหลายๆพื้นที่ในจังหวัดนี้เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกพืชเชิงเดี่ยว ดังนั้น เพื่อให้เกษตรกรเกิดทางเลือกในการทำเกษตร

“…หลังจากคัดเลือกเกษตรกรแล้ว จะนำมาอบรม วิธีการปลูกเพื่อให้ทุกคนได้ลงมือปฏิบัติจริง วิธีนี้เป็นการวิจัยแบบบูรณาการที่เน้น เอาภูมิปัญญาเดิมที่ชาวบ้านมีอยู่มาผสมผสานกับเทค-โนโลยีและองค์ความรู้ใหม่…”

นายอุดม เขียวสลับ เกษตรกรในโครงการวิจัยอำเภอหนองม่วงไข่ จ.แพร่ เปิดเผยว่า ภายในพื้นที่ทำกินนั้นได้ปลูกพืชมาแล้วหลายชนิด สามารถเก็บเกี่ยวผลิตผลได้มากบ้างน้อยบ้าง โดยเฉพาะพริกที่หลายคนมองว่าง่าย แต่ว่าทั้งโรคกับแมลงศัตรูพืชและอีกมากที่เป็นปัญหา ซึ่งบางครั้งพอต้นกล้าเริ่มขึ้นก็มักเหี่ยวตาย หรือพอจะเก็บเกี่ยวผลได้ก็มีอันเสียหายอย่างเมล็ด “ด่าง” หลังรู้ว่ามีโครงการวิจัยจึงเข้าร่วมและอบรมกับทางอาจารย์

สำหรับขั้นตอนนั้น เริ่มแรก ปูพลาสติก เจาะรู ปลูกตามทฤษฎี 1 เมตร ปลูก 2 แถว ได้จำนวนต้นน้อยกว่าปลูก 3 แถว ได้ผลผลิตพริกมากเท่ากัน แต่ต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์และค่าแรงน้อยกว่า เพื่อช่วยให้ได้กำไรเพิ่มขึ้น เสร็จแล้วนำเครื่องทดสอบ (test kit) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ดินแบบง่าย โดยเครื่องดังกล่าวทางกรมพัฒนา ที่ดิน รวมทั้งภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหา-วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และที่ ม.ขอนแก่น มีการทำวิจัยและสร้างขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มความสะดวก


…เพื่อตรวจวิเคราะห์ ปริมาณไนโตรเจนในรูปแบบของแอมโมเนีย ไนเตรต และฟอสฟอรัส โดยวิธีทำให้เกิดสีเปรียบเทียบ ซึ่งวิธีใช้จะนำเครื่องทดสอบไปเสียบลงไปในดิน วิธีนี้เป็นการทดสอบง่ายๆ เพื่อช่วยให้รู้ทันทีว่าต้องเพิ่มปุ๋ยหรือไม่ เป็นการให้ตามความจำเป็น นอกจากนี้วิธีดังกล่าวยังทำให้รู้ถึงสาเหตุ “โรคเมล็ดด่าง” ซึ่ง ผลการทดสอบ พบว่า ปัญหาของโรคดังกล่าวเกิดจากการขาดธาตุอาหาร วิธีแก้ปัญหาเพียงใส่ปุ๋ยพริกก็ทำให้ต้นแข็งแรง มีภูมิต้านทานได้เอง ความปลอดภัยก็ย้อนกลับไปที่ผู้บริโภค

การตรวจสภาพดินปลูก การปลูกพริก

การวิจัยดังกล่าว นอกจากช่วยแก้ปัญหาการปลูกพืชเชิงเดี่ยวในพื้นที่ดังกล่าว ยังช่วยให้เกษตรกรสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด และยังเป็นการเตรียม พร้อมเพื่อยกให้ไทยเราก้าวเข้าสู่สมาชิกเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างเต็มตัว สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2278-8249

อ้างอิง ไทยรัฐออนไลน์