ดินขาวเคโอลิน ใช้คุมโรคแอนแทรกฯ ไ้ด้

ภาวะโลกร้อน และความแปรปรวนต่างๆ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ที่ส่งผลต่อระบบนิเวศน์การเจริญเติบโตการออกดอก และติดผลของพืช ช่วงฤดูร้อนพืชได้รับปริมาณแสงที่มีความเข้มสูงเกินไป ทำให้เกิดอาการใบไหม้ และ ผลไม้มีสีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยในช่วงหน้า แล้งมักจะขาดแคลนน้ำและความเข้มแสงสูง แนวทางการผลิตผลไม้ให้มีคุณภาพ ต้องควบคุมด้วยการใช้ สารกำจัดแมลง และ โรคพืช ในอัตราและปริมาณที่เหมาะสม โดยเฉพาะระยะเก็บเกี่ยวให้ต่ำกว่าเกณฑ์ควบคุมของอียู หรือหน่วยงานของประเทศนั้นๆ และต้องมีสีผิวตรงตามสายพันธุ์ จึงจะส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศได้

นักวิจัย ได้ทดลองนำ ดินขาวเคโอลินมาใช้ เคลือบผลไม้ขณะที่ยังอยู่ระหว่างการเก็บเกี่ยว จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเพิ่มคุณภาพ ทั้งยังสามารถควบคุมแมลงและโรคพืชได้อีกด้วย


ดินขาวเคโอลิน ควบคุมแมลงและโรคพืชได้

รศ.ดร.คณพล จุฑามณี ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บอกว่า ดินขาวเคโอลิน (Kaolin) หินที่มีแร่ Kaolinite พบได้ในหลายที่ ส่วนบ้านเราพบมากที่ จังหวัดลำปาง ระนอง สุราษฎร์ธานี ปราจีนบุรี และ อุตรดิตถ์ โดยการใช้ดินขาวเคโอลิน ถูกนำมาใช้ ในอุตสาหกรรมเซรามิก เช่น ถ้วยชาม เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องประดับ เป็นส่วนประกอบในยาสีฟัน…ด้านการเกษตร สหรัฐอเมริกาได้พัฒนาให้อยู่ในรูปสารการค้าชื่อ Surround WPTM นำมาพ่นให้กับพืช จะมีลักษณะเป็นฟิล์มสีขาวเคลือบลำต้น ใบ และ ผลได้ ฟิล์มนี้ คุณสมบัติป้องกันการเข้าทำลายของแมลง และ การวางไข่ของแมลงจำพวกเพลี้ย สามารถสะท้อนแสงได้ ทำให้ลดความ ร้อนที่พืชได้รับจึงมี อัตราการสังเคราะห์แสงที่สูงขึ้น และ สามารถเพิ่มผลผลิตได้ เช่น แอปเปิ้ล เกรฟฟรุต วอลนัท และ อัลมอนด์

คณะผู้วิจัยได้ ทดลองนำดินขาวเคโอลินจากแหล่งต่างๆมาพัฒนาเป็นสารเคลือบใบ และ ผลไม้ โดยพบว่า ดินขาวเคโอลินแม่ทะ จังหวัดลำปาง และดินขาวเคโอลิน จากจังหวัดอุตรดิตถ์ มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นสารเคลือบใบและผลไม้ได้

รศ.ดร.คณพล บอกอีกว่า จากการศึกษาในแปลงปลูกส้ม พันธุ์วาเลนเซีย ของ มูลนิธิโครงการหลวง ได้ทำการ ฉีดพ่นสารเคโอลิน 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในช่วงผลส้มมีอายุ 7 เดือนจนถึงเก็บเกี่ยว พบว่า สารเคโอลินทำให้คุณภาพผลส้มดีขึ้น ทั้ง ปริมาณน้ำตาล ปริมาณกรดวิตามินซี ในน้ำคั้นมีปริมาณมากกว่าการห่อผล และสามารถลดจำนวนเพลี้ยแป้งบนเปลือกได้

ดินขาวเคโอลิน ใช้คุมโรคแอนแทรก Annapolis Vegetable Stand

ส่วนการทดลองใน มะม่วงพันธุ์มหาชนก พบว่า การพ่นดินขาวเคโอลินตั้งแต่เริ่มติดผล จนถึงระยะ ก่อนการเก็บเกี่ยว 1 สัปดาห์ พบว่า ต้นมะม่วงที่ได้รับสารเคโอลินมีอัตราการสังเคราะห์ แสงที่สูงขึ้น จึงทำให้สามารถเก็บผลผลิตได้จำนวนมากขึ้น นอกจากนี้ การ พ่นดินขาวเคโอลินไปเคลือบผลมะม่วง ทำให้ไม่ถูกแสงแดดโดยตรง จึงมีสีแดงตรงตามลักษณะประจำพันธุ์ของมะม่วงมหาชนก และไม่พบการเกิดโรคแอนแทรกโนส


ในการทดลองกับ ผลไม้ แก้วมังกร พบว่า สามารถ ลดอาการใบไหม้ในฤดูร้อน ทำให้ผลผลิตมีขนาดใหญ่ขึ้น มีความหวานเพิ่มขึ้น และ ลดการระบาดของโรค Brown spot ที่เกิดจากเชื้อรา Dothiorella sp. ซึ่งเกิดจากบาดแผลเนื่องจากการเข้าทำลายของแมลง สามารถควบคุมเพลี้ยอ่อน และ มดดำ ได้อีกด้วย

การวิจัยทั้งหมดได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และส่วนต่อยอดงานประดิษฐ์และพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกริ๊งกร๊างหา รศ.ดร.คณพล จุฑามณี ที่ 0-2562-5444 ต่อ 1321 หรือคลิกที่ E-mail : Kanapol.j@ku.ac.th