ช่วยเหลือเกษตรกรภาคใต้

รมว.เกษตรและสหกรณ์ ระบุ เตรียมลงช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต้ คาดเสียหาย 60% จากพื้นที่ประสบภัยทั้งหมด ครม.อนุมัติเงินช่วย 3,232 ล้านบาทด้านธนาคารให้เงินกู้ฟื้นฟูประกอบอาชีพ ไม่เกินรายละ 1 แสนบาท โดยวันที่ 7 เม.ย. นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า มาตรการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผล กระทบจากปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้นั้น จะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ

1. ให้ความช่วยเหลือเป็นเงินแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ โดยกระทรวงเกษตรฯคาดการณ์ว่าจะมีพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายประมาณ 60% จากพื้นที่ประสบภัยทั้งหมดในครั้งนี้ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติกรอบวงเงินช่วยเหลือ 3,232 ล้านบาท โดยให้กระทรวงเกษตรฯใช้เงินที่เหลืออยู่ตามมติครม.เมื่อวันที่ 2 พ.ย.53 และวันที่ 24 ม.ค.54 จำนวน 1,605.48 ล้านบาท


การช่วยเหลือเกษตรกรในครั้งนี้ และอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นเพื่อให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม 1,632.40 ล้านบาท โดยใช้หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือน้ำท่วมกรณีพิเศษปี 2553 ต่อการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยครั้งนี้ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯจะเร่งสำรวจพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายอย่างสิ้นเชิง อย่างแท้จริงหลังน้ำลดเพื่อให้การจ่ายเงินช่วยเหลือถึงมือเกษตรกรโดยเร็ว แต่ในส่วนของเกษตรกรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร กระทรวงเกษตรฯจะไม่มีการผ่อนผันให้เข้ารับการช่วยเหลือจากภาครัฐในครั้งนี้

ช่วยเหลือเกษตรกรภาคใต้

2. ช่วยเหลือด้านการเงินให้แก่เกษตรกร โดยธนาคารกรุงไทยและสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ อาทิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยให้ความช่วยเหลือในการลดดอกเบี้ย ขยายระยะเวลาชำระคืนเงินต้น ผ่อนผันการพักชำระหนี้ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย รวมถึงจำหน่ายลูกหนี้เป็นหนี้สูญ กรณีเสียชีวิตจากอุทกภัย และให้เงินกู้ใหม่เพื่อฟื้นฟูการประกอบอาชีพ ในอัตราไม่เกินรายละ 1 แสนบาท