ชาเกษตรอินทรีย์์ ศูนย์ภูฟ้า

การปลูกชา เกษตรอินทรีย์ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา

โครงการ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ตามแนวพระราชดำริ ซึ่งมีความเป็นมา เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2538 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตร บ่อเกลือสินเธาว์ ณ บ้านบ่อหลวง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ทรงเห็นสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรที่มีความด้อยโอกาสทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม จึงได้มีพระราชดำริให้สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ฯ ดำเนินการช่วยเหลือการพัฒนาในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ

โดยเริ่มพัฒนาที่โรงเรียนประถมศึกษาก่อนเป็นอันดับแรก แล้วจึงขยายไปยังศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “ แม่ฟ้าหลวง ”ประกอบด้วย 4 โครงการ ได้แก่ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน โครงการส่งเสริมสหกรณ์ และโครงการอนุรักษ์์ทรัพยากรธรรมชาติ


ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จัดตั้งขึ้นเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2542 โดยพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อใช้เป็นต้นแบบการพัฒนาและการถ่ายทอดความรู้การพัฒนาให้กับชาวบ้านใน พื้นที่อำเภอบ่อเกลือ และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมของศูนย์ฯ คือ การส่งเสริมให้ชาวบ้านได้ปลูกชา เพื่อเป็นรายได้ของครอบครัว

ชาเกษตรอินทรีย์์ ศูนย์ภูฟ้า การทำชาเกษตรอินทรีย์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงทรงโปรดฯ ให้จัดตั้งศูนย์ภูฟ้าพัฒนาขึ้น เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2542 เพื่อใช้เป็นต้นแบบการพัฒนาและการถ่ายทอดความรู้การพัฒนาไปสู่พื้นที่ และราษฎรในเป้าหมายท้องที่อำเภอบ่อเกลือ และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตามพระราชปณิธานของพระองค์ โดยมีวัตถุประสงค์ 5 ประการ ดังนี้

  • เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงและใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อไป
  • เพื่อการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของราษฎรและพื้นที่บนที่สูง
  • เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องด้านการตลาด
  • เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศึกษาธรรมชาติ วัฒนธรรมท้องถิ่น
  • เพื่อการศึกษาวิจัยถ่ายทอดความรู้การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ที่ยั่งยืน สู่จุดมุ่งหมาย คนอยู่ร่วมกับป่า

การปลูกชา เกษตรอินทรีย์ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา

ทางกระทรวงพาณิชย์ โดยรองปลัดกระทรวงฯ คุณพิมพาพรรณ ชาญศิลป์ ได้ประสานงานกับโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ จัดทำโครงการสนับสนุนการทำชาเกษตรอินทรีย์ โดยมอบหมายให้ทางมูลนิธิสายใยแผ่นดิน กรีนเนท เข้าไปช่วยให้ความรู้และสนับสนุนการเตรียมการของเกษตรกรในการขอการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซึ่งทางมูลนิธิฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจระบบการผลิต และจัดอบรมเบื้องต้นให้กับเกษตรกรจำนวน 40 กว่าคน เมื่อวันที่ 25 – 26 สิงหาคมที่ผ่านมา

จากการสำรวจเบื้องต้น พบว่า เกษตรกรที่ปลูกชาอูหลงรอบๆ ศูนย์ฯ มีระบบการผลิตที่ใกล้เคียงกับระบบเกษตรอินทรีย์อยู่แล้ว การปรับเปลี่ยนจึงค่อนข้างง่าย โดยในเบื้องต้นคาดว่าจะมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการประมาณ 43 ครอบครัว รวมทั้งพื้นที่แปลงสาธิตปลูกชาในศูนย์ฯ ก็จะปรับเปลี่ยนเป็นระบบเกษตรอินทรีย์ด้วยเช่นกัน


ชาเกษตรอินทรีย์์ ศูนย์ภูฟ้า การทำชาเกษตรอินทรีย์

นอกจากนี้ ยังมีเกษตรกรอีกราว 40 ครอบครัว ที่อาศัยอยู่ในเขตบ้านห้วยป๋อ ตำบลบ่อเกลือ ที่ปลูกชาอัสสัมมานานกว่า 100 ปี เพื่อผลิตเป็นชาเมี่ยง และทางศูนย์ฯ ได้เข้าไปส่งเสริมให้เกษตรกรตัดแต่งต้นชา จากเดิมที่เกษตรกรปล่อยให้ต้นชาสูงชะลูด เพื่อให้ต้นชาแตกยอดชาได้มากขึ้น และการเก็บเกี่ยวสะดวกขึ้น แต่การจัดการผลผลิตชาในบริเวณนี้มีปัญหาเรื่องการขนส่ง เพราะอยู่ไกลจากศูนย์ฯ มาก จึงอาจจำเป็นต้องเตรียมการในอีกหลายเรื่อง จึงจะสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาเกษตรอินทรีย์จากหมู่บ้านดังกล่าวได้

ที่มา http://www.greennet.or.th/news/43