เกษตรแฟร์สมุทรสาคร วันสุดท้าย

วันนี้แล้วสินะที่จะเป็นวันสุดท้ายของการจัดงาน เกษตรแฟร์สมุทรสาคร ภายใต้หัวข้อที่ว่า ปลาสลิดแดดเดียวท่องเที่ยวมหาชัย ที่วันก่อนมีรองผู้ว่าฯ สมุทรสาครเปิดงานเกษตรแฟร์สมุทรสาคร “ปลาสลิดแดดเดียวท่องเที่ยวมหาชัย” ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตกร และผู้เลี้ยงปลาสลิดแหล่งใหญ่ที่สุดในประเทศ ให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าในราคายุติธรรม

ซึ่งมีนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานเกษตรแฟร์สมุทรสาคร “เทศกาลผลไม้ ตลาดนัดวิสาหกิจชุมชน เทศกาลปลาสลิดแดดเดียวท่องเที่ยวเมืองมหาชัย” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 3 เมษายน 2554 ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งการจัดงานดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน


การจัดงานเกษตรแฟร์สมุทรสาครดังกล่าว สืบเนื่องจากจังหวัดสมุทรสาครได้ดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดประจำปี 2554 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตกรทำการเกษตรอย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตกรให้ผลิตผลไม้ที่ดีและมีคุณภาพ การเลี้ยงปลาสลิด ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งปลาสลิดใหญ่ที่สุดของประเทศ จึงได้จัดงานดังกล่าวเพื่อประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตกรจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคโดยตรง ทำให้เกษตรกรและสมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และผู้บริโภคได้มีโอกาสซื้อสินค้าในราคายุติธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง