งานถนนคนกิน เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย

ระบบนิเวศป่าไม้ ใช้กับ เกษตรอินทรีย์

เริ่มแล้วกับการแถลงข่าวงาน ถนนคนกิน เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย หลายองค์กรในจังหวัดเชียงใหม่ผนึกกำลังจัดงานถนนคนกิน เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย 3-9 สิงหาคม 2554 นี้แน่นอน เตรียมพบกันได้เลยที่เชียงใหม่

ตัวแทนองค์กรต่าง ๆ นำโดยนายสุรชัย จงรักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายสุภัทร สุปรียธิติกุล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมแถลงข่าวงานถนนคนกิน เกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งงานดังกล่าวจะจัดระหว่างวันที่ 3-9 สิงหาคม 2554 ณ เชียงใหม่ฮอล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ท นำผลผลิตทางการเกษตร ผลิตผลโครงการหลวง โครงการพระราชดำริ กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ผ่านขบวนการผลิตอาหารปลอดภัยมาแสดงและจำหน่ายกว่า 100 คูหา ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งผลิตอาหารเกษตรปลอดภัยมีแปลงปลูกพืชที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Q 40,000 แปลง จากทั้งหมด 140,000 แปลงที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรคิดเป็นร้อยละ 16 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด


งานดังกล่าวจะนำผลผลิตที่ปลอดภัยต่อสุขภาพมาจำหน่ายให้ประชาชนและผู้สนใจ ในงานยังมีการสาธิตประกอบอาหารจากพืช ผัก ปลอดภัย การตรวจเลือดเพื่อหาการปนเปื้อนของสารเคมีในร่างกาย การออกร้านจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง และการแสดงบนเวทีอย่างหลากหลาย

งานถนนคนกิน เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย

ขณะที่หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นองค์กรร่วมจัดงานดังกล่าวจะจัดกิจกรรมในรูปแบบ ชม ชิม ช็อป และจัดให้มีพิธีลงนามระหว่างผู้ประกอบการกับเกษตรกรเพื่อผลิตพืชอาหารปลอดภัยด้วย งานดังกล่าวยังเป็นโอกาสในการเชื่อมโยงตลาด เนื่องจากจะมีผู้ซื้อจากจีนเดินทางมาเจรจาจับคู่กับตัวแทนผู้ส่งออกลำไย และห้างค้าปลีก ค้าส่งในเชียงใหม่ด้วย