งานชุมนุม ยุวเกษตรกรฯ เฉลิมพระเกียรติ

งานชุมนุม ยุวเกษตรกรฯ เฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานเปิดงานชุมนุมยุวเกษตรกรฯ เฉลิมพระเกียรติในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2554 ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ที่จะจัดขึ้นอีกไม่กี่วันนี้ ในระหว่างวันที่ 14-18 กันยายน 2554 โดยหัวใจของงานคือ ยุวเกษตรกรตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรระดับประเทศ ปี 2554 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ระหว่างวันที่ 14 -18 กันยายน 2554 นี้โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงาน มียุวเกษตรกรทั่วประเทศกว่า 840 คน เข้าเฝ้าฯ ในงานจัดนิทรรศการ”สืบสานงานเกษตรตามรอยเท้าพ่อ” เป้าหมายส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อเด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกรักการเกษตรตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง


นายอรรถ อินทลักษณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร จะจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรระดับประเทศ ปี 2554 ขึ้นที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ในระหว่างวันที่ 14-18 กันยายน 2554 หัวใจของงานคือ “ยุวเกษตรกรตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” การนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2554 เวลา 13.30 น.

“การจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา พร้อมทั้งการส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกรและสร้างแรงจูงใจให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกรักการเกษตร ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นในการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกรและการพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายยุวเกษตรกร ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานกลุ่มยุวเกษตรกรและการดำเนินงานยุวเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีกลุ่มยุวเกษตรกรจำนวนทั้งสิ้น 6,006 กลุ่ม รวมเป็นสมาชิกจำนวน 167,914 คน ที่กระจายอยู่ในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ”

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าผู้เข้าร่วมงานชุมนุมยุวเกษตรกร ประกอบด้วย สมาชิกยุวเกษตรกร ที่ปรึกษายุวเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยุวเกษตรกรจากทั่วประเทศ 77 จังหวัด ๆ ละ 10 ราย รวมเป็น 770 ราย คณะกรรมการสภายุวเกษตรกรระดับประเทศ จำนวน 20ราย สมาชิกยุวเกษตรกร ที่ปรึกษายุวเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยุวเกษตรกรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และกาญจนบุรี และยุวเกษตรกรโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดฉะเชิงเทราและราชบุรี รวม 5 จังหวัด ๆ ละ 10 ราย พร้อมด้วยสมาคมคลื่นลูกใหม่ไทย และชมรมผู้ผ่านการฝึกงานเกษตรในประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมงานกว่า 840 คน

งานชุมนุม ยุวเกษตรกรฯ เฉลิมพระเกียรติ

“กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในงานชุมนุมยุวเกษตรกรมีมากมาย ได้แก่ กิจกรรมจัดแสดงนิทรรศการ ยุวเกษตรกรตามรอยเบื้องยุคลบาทกิจกรรมจัดแสดงผลงานยุวเกษตรกร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา กิจกรรมเรียนรู้และการทำงานแบบมีส่วนร่วมกัน ของกลุ่มยุวเกษตรกร ที่ปรึกษายุวเกษตรกร และสมาชิกยุวเกษตรกร กิจกรรมแข่งขันการทำกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคี กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และนันทนาการ กิจกรรม Walk Rallyและพิธีเทียน


สำหรับนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงที่จัดขึ้นในครั้งนี้ จะมีนิทรรศการ “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” โดยจัดแสดงพระราชประวัติโดยย่อ พระปฐมบรมราชโองการ ทศพิธราชธรรม และพระราชกรณียกิจ เพื่อให้ยุวเกษตรกรได้ยึดถือและปฏิบัติตาม พระราชดำรัสที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร กิจกรรมลงพระนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บนใบโคลบเวอร์กระดาษ

นิทรรศการ “สืบสานงานเกษตรตามรอยเท้าพ่อ” ประกอบด้วย “การเรียนรู้พื้นฐานงานเกษตร” นำเสนอพระราชดำรัส ภาพพระราชกรณียกิจ เกี่ยวข้องกับการสืบสานเกษตรตามรอยเท้าพ่อ ก้าวแรกการส่งเสริมยุวเกษตรกรในประเทศไทย โดยโรงเรียนพรหมานุเคราะห์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมชมการแสดงการก่อตั้ง ยุวเกษตรกรในโรงเรียนแห่งแรกในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2496 พัฒนาการสู่ความยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 58 ปี จากนั้นจะได้ชมกิจกรรมแสดงความมั่นคงด้านอาหาร การปลูกพืชผัก เลี้ยงไก่ เลี้ยงกบ แก๊สชีวภาพ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน และพลังงานทดแทน โดย โรงเรียนสถาพรวิทยา จังหวัดนครปฐม กิจกรรม “ก่อเกิดความชำนาญ สร้างงาน สร้างรายได้” นำเสนอพระราชดำรัส ภาพพระราชกรณียกิจ ด้านเศรษฐกิจพอพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ การจำลองศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมในชุมชน ร้านค้าสหกรณ์ กิจกรรม “สร้างความก้าวหน้า พัฒนาสู่อาชีพที่มั่นคง” นำเสนอพระราชดำรัส / ภาพพระราชกรณียกิจ ด้านการพัฒนาและความมั่นคงก้าวหน้าของอาชีพเกษตร การดำเนินชีวิตและการพัฒนาอาชีพของยุวเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ 3 ตัวอย่าง ได้แก่ ตัวแทนยุวเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี ตัวแทนยุวเกษตรกรบนพื้นที่สูง และตัวแทนยุวเกษตรกร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

นิทรรศการ “สานเครือข่ายสัมพันธ์ สู่ความยั่งยืน” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะทรงอุปถัมภ์ กิจกรรม เพื่อพัฒนายุวเกษตรกรอย่างต่อเนื่องตลอดมาจวบจนทุกวันนี้

การจัดงานครั้งนี้ ก็เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มยุวเกษตรกรที่ได้ดำเนินกิจกรรมตามรอยเบื้อง พระยุคคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จนประสบผลสำเร็จในการดำเนินงาน ได้แสดงผลงานเพื่อให้สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรจากที่อื่นๆ นำไปเป็นแนวคิดในการพัฒนากิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรกร และเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 อีกทางหนึ่งด้วย”นายอรรถ อินทลักษณ์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

ขอขอบคุณ สยามรัฐ