ข่าวเกษตรวันนี้

เกษตรเร่งจ่ายเงิน 23 ล.ช่วยผู้เลี้ยงหอยในจังหวัดเพชรบุรี โดยนายธีระ วงศ์สมุทร รมว. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จะเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงหอยแมลงภู่ ผู้ประสบภัยโรคระบาดสัตว์น้ำที่ประสบปัญหา การแพร่ขยายของปรสิตหนอนตัวแบนของจังหวัดกระบี่ และเพชรบุรี จนหอยแมลงภู่ตายจำนวนมาก วงเงินรวมทั้งสิ้น 23,157,573 บาท

ข่าวเกษตรวันนี้ซึ่งครม.16 ส.ค. 53 ที่ผ่านมา ครม.ได้มีมติอนุมัติในหลักการให้ใช้เงินงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณี ฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

สำหรับความเสียหายดังกล่าว เกิดระหว่าง วันที่ 1 ก.ย. 52 – 10 ก.พ. 53 ส่งผลทำให้พื้นที่การเกษตรด้านประมง ได้รับความเสียหายจำนวน 2,426 ไร่ 4,225 ตารางเมตร เกษตรกรได้รับความเสียหายจำนวน 730 ราย


การช่วยเหลือ ใช้เกณฑ์อัตราการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรในอัตราไร่ละ 9,098 บาท/ไร่

ส่วนที่เป็นบ่อและกระชังช่วยเหลือในอัตรา 257 บาท/ตารางเมตร แบ่งเป็น จังหวัดกระบี่ 3 อำเภอ พื้นที่ประมงได้รับความเสียหาย 1,135 ไร่ 4,225 ตารางเมตร

เกษตรกรจำนวน 439 ราย และจังหวัดเพชรบุรี 1 อำเภอ พื้นที่การประมงเสียหาย 1,291 ไร่ เกษตรกรจำนวน 291 ราย